Onmiddellijke intrekking van ons verzoek om voorlopige voorziening van 26 juni 2001,
kenmerk aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Per fax 070-3651380

Tweemaal verstuurd per fax 070 - 3651380 op 9 september 2001.

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak,
van de Raad van State,
mr. P. van Dijk,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 9 september 2001.

OPEN BRIEF


Ons kenmerk: SBL/26061/VV

Uw kenmerk: 2001011445/3/M.

Betreft:

 • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum met 15 gemachtigden.
 • J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
 • J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum.
 • P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum.
 • H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
 • L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
 • H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
 • A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
 • J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.
 • C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen.
 • C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.
 • H.J.J. Sleutels, Holstraat 9, 6082 BA Buggenum.

Onmiddellijke intrekking van ons verzoek om voorlopige voorziening van 26 juni 2001 met opgemeld kenmerk aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


  Geachte voorzitter van Dijk,

Hierbij trekken wij met onmiddellijke ingang ons verzoek om voorlopige voorziening van 26 juni 2001 (kenmerk SBL/26061/VV) in en wel op grond van de volgende feiten:

  De feiten zijn:

 1. Op 26 juni 2001 heeft u ons verzoek om voorlopige voorziening van 26 juni 2001 met opgemeld kenmerk ontvangen, hetgeen u bij brief van 28 juni 2001 met opgemeld nummer schriftelijk heeft bevestigd (zie bijlage 1 en 2).

 2. Dit verzoek om voorlopige voorziening d.d. 26 juni 2001 dient u uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst en derhalve vóór 8 augustus 2001 in behandeling te nemen.

 3. Heden 9 september 2001 heeft u dit uiterlijke termijn van 6 weken met meer dan een maand overschreden.

 4. Heden 9 september 2001 hebben wij van u ook nog geen bericht mogen ontvangen over het tijdstip waarop u ons verzoek van 26 juni 2001 ooit denkt te gaan behandelen.

Omdat ons verzoek om voorlopige voorziening is gericht tegen het besluit van 6 februari 2001, kenmerk: CD 6471, van Gedeputeerde Staten van Limburg en betreffend besluit slechts tot 31 december 2001 van kracht is, kunnen wij niet anders concluderen dan dat u erop uit bent om de behandeling van ons verzoek d.d. 26 juni 2001 na 31 december 2001 in te plannen. Dit alles om de lozings- en dump-politiek van de provincie Limburg, die ook de Demkolec-elektriciteitscentrale gebruiken als dekmantelbedrijf, behulpzaam te zijn, zodat het lozen van bedrijfsafvalwater via o.a. de lucht in het oppervlaktewater zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning in strijd met artikel 1, lid 2, sub d, van richtlijn 76/464/EEG kan blijven doorgaan.

Hiermee negeert u uitvoering te geven aan het op 29 september 1999 door het Europese Hof van Justitie uitgesproken arrest in zaak C- 231/97 in een geschil tussen A.M.L. van Rooij en het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel.

  Conclusie.

Op grond van bovengenoemde feiten kunnen wij maar tot een conclusie komen en die luidt als volgt: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, met als voorzitter mr. P. van Dijk, is geen onafhankelijk rechtscollege maar belangenverstrengeld met de politiek die via dekmantelbedrijven als de Demkolec-elektriciteitscentrale te Buggenum letterlijk alles aan het vergiftigen en verkankeren zijn omwille van de winst voor enkelen. Dit alles met misbruik van macht, met misbruik van miljarden guldens aan gemeenschapsgeld en met misbruik van EU-subsidiegelden.

Als feitelijk bewijsmateriaal hiervoor vindt u bijgevoegd een afschrift van onze bij brief van 3 september 2001 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediende zienswijze in zaaknummer: 200001519/1/R3 (zie bijlage 3). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

  Eis tot terugbetaling van f. 450,- aan betaald griffierecht inclusief de wettelijke rente.

Op grond van vorenstaande feiten hebben wij besloten tot onmiddellijke intrekking van opgemeld verzoek om voorlopige voorziening van 26 juni 2001. Dit omdat u het uiterlijke termijn van 6 weken, waarbinnen een dergelijk verzoek in behandeling genomen dient te worden, reeds met meer dan een maand hebt overschreden en ons geen vooruitzicht hebt gegeven wanneer u betreffend verzoek in behandeling gaat nemen en daarop denkt te beslissen.

Uw bovengenoemd verwijtbaar handelen, onder druk van en in samenspanning met de lozings- en dump-politiek mag appellant nooit geld kosten. Om die reden verzoeken wij u de reeds betaalde f. 450,- aan griffierechten, inclusief de wettelijke rente, onmiddellijk aan ons terug te betalen en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen.


Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.

Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-rs67.htm


C.c.

 • Stichting Sociale Databank Nederland
 • Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas & Waal
 • Vrijwillige Milieurecherche
 • Twee Vandaag
 • Katholiek Nieuwsblad
 • Kleintje Muurkrant
 • Vereniging Milieudefensie
 • Stichting Natuur en Milieu
 • Natuurmonumenten
 • Wereld Natuur Fonds.

Bijgevoegde bijlagen:

 1. Ons verzoek om voorlopige voorziening van 26 juni 2001, kenmerk: SBL/20061/VV, (4 pagina's).
 2. Uw ontvangstbevestiging van 28 juni 2001, geboekt onder nummer 200101445/3/M1, (1 pagina).
 3. Onze bij brief van 3 september 2001 ingediende zienswijze, kenmerk SBL/Ro/20040/B, in zaaknummer: 200001519/1/R3, (13 pagina's).