Kahlman versus Corus: Nadere motivering op ons bezwaarschrift d.d. 8 maart 2004


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen

  Raad van bestuur van de UWV,
  Afdeling bezwaar en beroep,
  Postbus 71,
  1800 BD Alkmaar.

  Sint Oedenrode, 4 april 2004.

  OPEN BRIEF

Tevens verstuurd per fax 072 - 5493456 op 4 april 2004.

Ons kenmerk: RK/08034/bz.

Betreft:

  R. Kahlman (appellant)/
  Nadere motivering van ons bezwaarschrift d.d. 8 maart 2004 tegen
  uw besluit van 28 januari 2004, kenmerk: 1121.26.054/
  415.111257.0, inzake voortzetting van de WAO-uitkering.


Geacht College,

Namens de heer R. Kahlman, wonende aan Veranda 5, 1628 JV te Hoorn, hierna te noemen: appellant, laten wij u hierbij de volgende nadere motivering op ons bezwaarschrift d.d. 8 maart 2004 toekomen:

1e bezwaargrond.

Bij brief van 10 maart 2004 heeft u ons in de gelegenheid gesteld om binnen 4 weken (tot 7 april 2004) het bezwaarschrift van 8 maart 2004 nader te motiveren. Om dat te kunnen doen moeten wij beschikken over alle in het dossier liggende stukken waarop u uw besluit van 28 januari 2004 heeft gebaseerd. Bij brief van 11 maart 2004, door u ontvangen op 11 maart 2004, hebben wij u verzocht om ons een kopie van alle in het dossier liggende stukken te laten toekomen (zie bijlage 1). Heden na 24 dagen hebben wij van u de verzochte stukken nog steeds niet mogen ontvangen. Hieruit kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat u die dossierstukken opzettelijk voor ons hebt achtergehouden zodat wij ons bezwaarschrift van 8 maart 2004 niet binnen het door u gestelde termijn inhoudelijk kunnen motiveren. In geval het in geding zijnde besluit hierop niet wordt vernietigd dan is er sprake van opzet met voorbedachten rade.

2e bezwaargrond.

  In het in geding zijnde besluit schrijft u letterlijk het volgende:
  "Wij hebben uw arbeidsongeschiktheid echter opnieuw beoordeeld. Op grond hiervan hebben wij vastgesteld dat dit percentage ongewijzigd blijft.

  Arbeidsgehandicapte:
  Op grond van deze beslissing wordt u van rechtswege als arbeidsgehandicapte beschouwd. Dit laatste houdt ondermeer in, dat u ondersteuning kan worden geboden bij het zoeken naar ander werk."

U hebt dit besluit genomen met de wetenschap dat na herbeoordeling op 31 maart 2000 de verzekeringsarts in een rapportage van 31 maart 2000 heeft geconcludeerd dat appellant in het algemeen niet belastbaar is voor arbeid en geen duurzaam benutbare mogelijkheden heeft.

Bij besluit van 11 april 2000 heeft u daarop beslist dat de arbeids-ongeschiktheid voor appellant op basis van medische gronden op 80 tot 100% is vastgesteld. Betreffend besluit van 11 april 2000, kenmerk Afd. AG 415.111257.0 vindt u bijgevoegd (zie bijlage 2). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Sinds 31 maart 2000 tot op heden heeft er geen herbeoordeling door een verzekeringsarts plaatsgevonden. Ondanks deze wetenschap heeft u in het in geding zijnde besluit beslist dat appellant vanaf 28 januari 2004 niet meer op basis van medische gronden voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt is maar van rechtswege arbeidsgehandicapt is geworden waarbij u hem ondersteuning biedt bij het zoeken naar ander werk.

U kunt kennelijk dit alles vanuit uw kantoor beslissen zonder herbeoordeling door een verzekeringsarts.

Ondergetekende, als gecertificeerd hogere veiligheidskundige (zie bijlage 3), kan u berichten dat appellant sinds 31 maart 2000 medisch gezien nog veel zieker is geworden en absoluut niet in staat is om werkzaamheden te verrichten. In geval het in geding zijnde besluit hierop niet wordt vernietigd dan is er sprake van opzet met voorbedachten rade.

Conclusie.

Op grond van bovengenoemd 2-tal bezwaargronden kan het in geding zijnde besluit nooit in stand blijven. Wij verzoeken u dan ook het in geding zijnde besluit daarop te vernietigen en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen.

Gezien de inhoud van bovengenoemd 2-tal bezwaargronden maken wij ons grote zorgen over de werkwijze binnen uw organisatie. Kennelijk sluit u daarbij de ogen voor de werkelijkheid om daarmee geld te kunnen besparen. Dit alles over de rug van appellant die door de zwaar gesubsidieerde overheidscriminaliteit, waarbij de bedrijven Corus (voorheen: Hoogovens) en STI als dekmantel zijn gebruikt, opzettelijk doodziek is gemaakt.

Hoe groot deze georganiseerde milieucriminaliteit is kunt u lezen op internet onder de volgende webpagina's:

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Om te voorkomen dat appellant nog langer slachtoffer is van uw onmenselijk handelen, hebben wij besloten dit bezwaarschrift bij de Sociale Databank Nederland (SDN) onder het domein EKC op internet te laten plaatsen op adres: www.sdnl.nl/ekc-kahlman1.htm Uw besluit hierop zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst.

Een kopie van dit bezwaarschrift laten wij toekomen aan mr. H.E.C.A. Vlasman van Van Diepen van der Kroef advocaten, de advocaat van appellant.


Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.

Bijlage:

 1. Onze brief d.d. 11 maart 2004 aan de Raad van bestuur van de UVW, afdeling bezwaar en beroep, t.a.v. mw. R. Jansen (1 pagina).
 2. Het besluit van 11 april 2000, kenmerk: Afd. AG 415.111257.0, van GAK-Nederland (2 pagina's).
 3. Certificaatnummer V395 van SKO van Hoger Veiligheidskundige A.M.L. van Rooij (1 pagina)


SDN
Homepage milieu-onderwerpen
Homepage Edelchemie voor milieutechnologie