Ombudsman houdt in het openbaar verslag het dossier geheim van en voor direct belanghebbende


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen met ontvangstbevestiging

Nationale Ombudsman,
Prof. mr. R. Fernhout,
Postbus 29729,
2502 LS 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 6 oktober 2002.

Per fax 070 - 3607572.

OPEN BRIEF

Ons kenmerk: Wk/24022/klacht NO.

 

Betreft: A.M.L. van Rooij/

-          Mijn klacht van 24 februari 2002 tegen de Minister-President W. Kok.

-          Uw brief van 27 februari 2002.

-          Uw brief van 11 maart 2002.

-          Uw brief van 18 april 2002.

-          Uw brief van 16 augustus 2002 met bijbehorende bevindingen.

-          Mijn brief van 22 augustus 2002.

-          Uw brief van 12 september 2002.

-          Mijn brief van 14 september 2002.

-          Uw brief van 26 september 2002, met openbaar rapport.

-          Mijn brief van 29 september 2002.

-          Uw brief van 2 oktober 2002.

 

 

Geachte heer Fernhout,

 

Bij brief van 2 oktober 2002 heeft u mij bericht dat u op 2 oktober 2002 het 'openbaar' rapport heeft uitgebracht naar aanleiding van mijn klacht van 24 februari 2002 tegen (voormalig) Minister-President W. Kok.

 

In die brief schrijft u tevens dat uw rapport op de bibliotheek van het Bureau Nationale Ombudsman ter inzage ligt en aan belangstellenden (zoals journalisten) wordt verstrekt en dat het merendeel van de rapporten tevens beschikbaar zijn via internet op www.nationaleombudsman.nl

U schrijft daarbij tevens dat het onderzoek naar aanleiding van mijn klacht daarmee is afgesloten (zie bijlage 1).

 

Dit betekent dat u daarmee heeft beslist dat u mijn brief van 29 september 2002 in deze zaak onbeantwoord laat. Naar aanleiding daarvan stel ik u de volgende vragen:

Vraag 1. Bent u bereid om mijn brief d.d. 29 september 2002 aan u (zie bijlage 2), als bijlage toe te voegen aan uw op 2 oktober 2002 (voor journalisten) ter inzage gelegde openbaar rapport Ja/Nee?

Zo nee, dan verzoek ik u mij dat inhoudelijk te motiveren.

 

Vraag 2.

 

Het dossier waarop u het op 2 oktober 2002 (voor journalisten) openbaar gelegde rapport feitelijk heeft gebaseerd heeft u voor mij geheim gehouden . Ik heb om die reden mij daartegen niet feitelijk kunnen verweren. Bent u na het lezen van mijn brief van 29 september 2002 aan u alsnog bereid om mij een afschrift te laten toekomen van het gehele dossier waarop u het openbaar rapport heeft gebaseerd Ja/Nee?

 

Zo nee, dan verzoek ik u mij te berichten op grond van welke wetsartikelen u betreffend dossier voor mij geheim mag houden.

 

Vraag 3.

 

Ter voorkoming van uitbreiding van de politieke organisatiecriminaliteit 'posoning for profit' (zie o.a. webpagina's www.sdnl.nl/nvvk.htm en www.sdnl.nl/epon-3.htm ) is het voor mij van groot belang te weten of de volgende documenten in uw geheime dossier hebben gezeten, waarop u het openbaar rapport heeft gebaseerd.

     Mijn brief van 16 februari 1992 aan de minister van VROM de heer J.G.M. Alders (zie bijlage 3).

     De brief van 31 maart 1992, kenmerk: SBM/27392009, van de minister van VROM de heer J.G.M. Alders aan de voorzitter van de  Vaste Commissie van Milieubeheer van de Tweede Kamer der Staten Generaal, als reactie op mijn bovengenoemde brief van 16 februari 1992 aan hem (zie bijlage 4).

 

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. Het is hierbij goed te weten dat mijn onderliggende brief van 16 februari 1992 aan de minister van VROM, door de heer Alders voor de Vaste Commissie van Milieubeheer van de Tweede Kamer is achtergehouden.

 

Het is hierbij tevens goed te weten dat minister Alders van VROM mij opzettelijk geen afschrift van die brief heeft verstrekt. Dit terwijl het over mijn persoon ging.  Het is hierbij ook goed te weten dat in die brief de Nationale Ombudsman mr. Drs. M. Oosting staat vernoemd en bovengenoemde handelwijze van minister Alders van VROM heeft goedgekeurd. Zaten bovengenoemde 2-tal brieven in uw geheime dossier, waarop u de inhoud van uw openbaar rapport heeft gebaseerd Ja/Nee?

Zo nee, bent u dan bereid om deze brieven als bijlage toe te voegen aan uw (voor journalisten) uitgebrachte openbaar rapport Ja/Nee?

CONCLUSIE.

 

Het moge u duidelijk zijn dat in geval ik binnen acht dagen na heden van u geen antwoord op mijn bovengenoemd 3-tal vragen mag hebben ontvangen, door mij tegen uw bovengenoemd handelen als Nationale Ombudsman, vervolgstappen ondernomen zullen worden. Daarbij zal een afschrift van deze brief worden overlegd.

 

Deze brief heb ik laten  publiceren bij de stichting Sociale Databank Nederland (SDN) op internet, webpagina www.sdnl.nl/ekc-omb2.htm

 

Uw antwoord hierop, of het uitblijven van uw antwoord hierop, zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst.

 

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

 

Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige  

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

voor deze,

 

Ing. A.M.L. van Rooij,

Directeur.

 

C.c.

-         R. Brockhus, webmaster Sociale Databank Nederland ( www.sdnl.nl )

-         T. v/.d Ham, 2Vandaag

-         H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad.

-         P.C.M. Brouwers, Eindredacteur van de Staatscourant.

-        H. Smolders, Tweede Kamerlid van de LPF met het verzoek dit binnen de Tweede Kamerfractie van de LPF te bespreken.

-        B. Vroomen, bestuurslid van Vereniging Milieudefensie met het verzoek dit binnen het bestuur van Vereniging Milieudefensie te bespreken.

-        E. Huybregts, milieuwethouder van de gemeente Sint Oedenrode en fractievoorzitter van de DGS, tevens werkzaam als milieuambtenaar bij de provincie Noord Brabant onder regie van de Commissaris van de Koningin

mr. F. Houben, met het verzoek dit binnen de gemeenteraad van Sint Oedenrode en met mr. F. Houben te bespreken.

-        C. van Rossum, Fractievoorzitter van de CDA in Sint Oedenrode, met het verzoek dit binnen de gemeenteraad van Sint Oedenrode te bespreken.

-        M. Thijssen, fractievoorzitter van de Pv/dA in Sint Oedenrode met het verzoek dit binnen de gemeenteraad van Sint Oedenrode te bespreken.

-        W. van Gerwen, fractievoorzitter van de Rooise Partij in Sint Oedenrode, met het verzoek dit binnen de gemeenteraad van Sint Oedenrode te bespreken.

-        M. van Boxtel, voorzitter van de Socialistische Partij in Sint Oedenrode, met het verzoek dit binnen hun partij te bespreken.

-        Mw. Drs. M.W. Prins-Afman, fractievoorzitter van de VVD in Sint Oedenrode, met het verzoek dit binnen de gemeenteraad van Sint Oedenrode te bespreken.

-        F.A. van den Boomen, fractievoorzitter van de Ouderenpartij in Sint Oedenrode, met het verzoek dit binnen de gemeenteraad van Sint Oedenrode te bespreken.

 

Bijlage:

  1. De brief van 2 oktober 2002 van de Nationale Ombudsman prof. mr. R. Fernhout als beslissing op mijn klacht van 24 februari 2002 tegen Minister-President W. Kok (1 pagina).
  2. Mijn aangetekende brief van 29 september 2002 aan de Nationale Ombudsman waarop prof. mr. R. Fernhout weigert te reageren

(3 pagina's).

  1. Mijn brief van 16 februari 1992 aan de Pv/dA minister van VROM J.G.M. Alders (3 pagina's).
  2. De brief van 31 maart 1992, kenmerk: SBM/27392009, van de minister van VROM J.G.M. Alders aan de voorzitter van de Vaste Commissie van Milieubeheer van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. (5 pagina's)