Brief aan minister Pronk met persbericht over Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Aantekenen met ontvangstbevestiging

Sint Oedenrode, 25 mei 2001

  PERSBERICHT

Een in zichzelf strijdige BAGA oorzaak van enorme milieucriminaliteit.

Op 25 november 1993 is het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) van kracht geworden. Deze BAGA is in zichzelf strijdig en heeft daarmee in Nederland een milieucriminaliteit veroorzaakt van een omvang die ver uitstijgt boven die in andere EU-lidstaten. Hiervoor is de minister van VROM volledig verantwoordelijk. Ingevolge de BAGA zijn afvalstoffen die 50 mg/kg arseen of 50 mg/kg chroom VI bevatten zo giftig dat deze als gevaarlijk afval moeten worden verwijderd en verwerkt. Gewolmaniseerd afvalhout bevat zo'n 3000 mg/kg arseenzuur en 4200 mg/kg chroomtrioxide (chroom VI) en is daarmee zo giftig dat het de concentratiegrens van gevaarlijk afval 100 maal te boven gaat.

In deze BAGA heeft de minister van VROM geregeld dat afval van gewolmaniseerd hout, dat bij de houtimpregneerbedrijven vrijkomt, moet worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval. In diezelfde BAGA heeft deze minister geregeld dat hetzelfde afval van gewolmaniseerd hout, dat bij de consument vrijkomt, uitgezonderd is als gevaarlijk afval en onder de naam "secundaire grondstof" mag worden verwerkt in (Belgisch en Italiaans) spaanplaat en onder de namen "secundaire brandstof" en "biomassa" met milieusubsidie mag worden opgestookt in de kolengestookte elektriciteitscentrales, waaronder de EPON-centrale te Nijmegen, de AMER-centrale te Geertruidenberg en de Demkolec-centrale te Buggenum, voor de opwekking van zogenaamde "Groene Stroom".

Dit is niet alleen in strijd met nagenoeg alle hierop betrekking hebbende Europese Richtlijnen en Verordeningen, maar ook in strijd met elk gezond boerenverstand. Afval is f gevaarlijk f niet gevaarlijk. Het kan nooit zo zijn dat geïmpregneerd hout gevaarlijk afval is als het door Jantje (houtimpregneerbedrijf) wordt weggegooid en niet gevaarlijk afval is als het door Pietje (consument) wordt weggegooid. Onderliggende Europese Richtlijnen en Verordeningen staan dit gewoonweg niet toe.

Met de huidige nog steeds van kracht zijnde BAGA heeft het ministerie van VROM weten te bewerkstelligen dat Jantje (houtimpregneerbedrijf) ten minste 3500 gulden per ton moet betalen voor het verwijderen en verwerken van gewolmaniseerd hout dat vrijkomt als afval en dat Pietje (consument) slechts 270 gulden per ton behoeft te betalen voor het verwijderen en verwerken van hetzelfde gewolmaniseerde hout als afval. Dit betekent dat wanneer Jantje zijn gewolmaniseerd afvalhout aan Pietje geeft, en vervolgens via Pietje laat verwijderen en verwerken, Jantje daarmee tenminste 3230 gulden per ton in de zak houdt.

Een dergelijke BAGA werkt niet alleen valse concurrentie in de hand, maar met een dergelijke BAGA lokt de overheid zelf een onmiskenbaar omvangrijke milieucriminaliteit uit. Een dergelijk overheidsbesluit is misdaadbevorderend en derhalve in strijd met het Verdrag van de Europese Unie.

Wanneer de minister van VROM op mijn verzoek tot het instellen van een terugnameplicht van verduurzaamd afvalhout door fabrikanten van het verduurzaamde hout (houtimpregneerbedrijven) een positief besluit neemt, dan pas legt hij de product- en risico-aansprakelijkheid neer bij de producent van het gebrekkige produkt "geïmpregneerd hout" zoals dat wettelijk is voorgeschreven volgens zijn eigen schrijven van 21 februari 1995 en 19 augustus 1996 aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen import export B.V.

Dan pas komt er een einde aan de grootschalige waanzinnige vergiftiging met het uiterst giftige en kankerverwekkende arseenzuur en chroomtrioxide.

Ook dan pas komt er een einde aan deze al 13 jaar lang voortdurende organisatiecriminaliteit.

Met de meeste hoogachting,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
milieu- en veiligheidskundige.
mail: a.vanrooij1@chello.nl

Bijlage:Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen met ontvangstbevestiging

Sint Oedenrode, 25 mei 2001

  OPEN BRIEF

Staat der Nederlanden,
t.a.v. de minister van VROM,
Drs. J.P. Pronk,
Rijnstraat 8,
2515 XP 's-Gravenhage.


Ons kenmerk: VROM/25051/VZ.

Betreft:

 1. Verzoek tot het nemen van een besluit tot het onmiddellijk instellen van een terugnameplicht van verduurzaamd hout door de fabrikanten van verduurzaamd hout wanneer het in de afvalfase is beland.
 2. Schade-aansprakelijkstelling van de Staat der Nederlanden voor o.a. al het arseenzuur en chroomtrioxide (zwarte lijststoffen) die onder uw verantwoordelijkheid via gewolmaniseerd afvalhout in de compartimenten water, bodem, lucht en nieuw gemaakte producten als spaanplaat, cement, beton, asfalt worden gebracht alswel voor alle daaruit voortvloeiende gezondheidsschade aan mens, dier en plant.


  Excellentie,

1 m3 met superwolmanzout-Co verduurzaamd hout bevat zo'n

 • 1,5 kg. arseenzuur
 • 2,1 kg. chroomtrioxide en
 • 0,8 kg koperIIoxide 5).

1 m3 gewolmaniseerd hout weegt zo'n 500 kg.

Dit betekent dat 1 kg. gewolmaniseerd hout zo'n 3000 mg. arseenzuur en, 4200 mg. chroomtrioxide (chroom VI) en 1600 mg. koperIIoxide bevat. Ingevolge het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) zijn afvalstoffen die 50 mg/kg arseen of 50 mg/kg chroom VI bevatten zo gevaarlijk dat deze als gevaarlijk afval moeten worden verwijderd en verwerkt. Gewolmaniseerd afvalhout dat zo'n 3000 mg/kg arseenzuur en 4200 mg/kg chroomtrioxide (chroom VI) bevat is hiermee zo gevaarlijk dat het de concentratiegrens van gevaarlijk afval 100 maal te boven gaat.

In de BAGA hebt u geregeld dat afval van gewolmaniseerd hout dat bij de houtimpregneerbedrijven vrijkomt moet worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval. In diezelfde BAGA hebt u geregeld dat hetzelfde afval van gewolmaniseerd hout dat bij de consument vrijkomt uitgezonderd is als gevaarlijk afval en onder de naam "secundaire grondstof" mag worden verwerkt in (Belgisch en Italiaans) spaanplaat, en onder de namen "secundaire brandstof" en "biomassa" met milieusubsidie mag worden opgestookt in de kolengestookte elektriciteitscentrales, waaronder de EPON-centrale te Nijmegen, de AMER-centrale te Geertruidenberg en de Demkolec-centrale te Buggenum, voor de opwekking van zogenaamde "Groene Stroom". Dit is niet alleen in strijd met nagenoeg alle hierop betrekking hebbende Europese Richtlijnen en Verordeningen, maar ook in strijd met elk gezond boerenverstand.

Afval is f gevaarlijk f niet gevaarlijk. Het kan nooit zo zijn dat geïmpregneerd hout gevaarlijk afval is als het door Jantje (houtimpregneerbedrijf) wordt weggegooid en niet gevaarlijk afval is als het door Pietje (consument) wordt weggegooid. Onderliggende Europese Richtlijnen en Verordeningen staan dit gewoonweg niet toe.

Met de huidige nog steeds van kracht zijnde BAGA heeft u, als verantwoordelijke minister 1), weten te bewerkstelligen dat Jantje (houtimpregneerbedrijf) ten minste 3500 gulden per ton moet betalen voor het verwijderen en verwerken van gewolmaniseerd hout dat vrijkomt als afval en dat Pietje (consument) slechts 270 gulden per ton moet betalen voor het verwijderen en verwerken van hetzelfde gewolmaniseerde hout als afval. Dit betekent dat wanneer Jantje zijn gewolmaniseerd afvalhout aan Pietje geeft, en vervolgens via Pietje laat verwijderen en verwerken, Jantje daarmee tenminste 3230 gulden per ton in de zak houdt. Dit werkt niet alleen valse concurrentie in de hand, maar met een dergelijke BAGA lokt de overheid zelf een onmiskenbaar omvangrijke milieucriminaliteit uit. Uw besluit is direkt misdaadbevorderend en derhalve in strijd met het Verdrag van de Europese Unie.

Juist deze lage verwijderingskosten van 270 gulden per ton zijn er de oorzaak van dat dit extreem gevaarlijk afval onder de naam van "secundaire grondstof" wordt verwerkt in spaanplaat en onder de namen van "secundaire brandstof" en als "biomassa" met milieusubsidie wordt opgestookt in de kolengestookte electriciteitscentrales. Dit heeft in Nederland een milieucriminaliteit veroorzaakt van een omvang die ver uitstijgt boven die in andere EU-lidstaten5)6)7)8)9)10)11)12)13)14). Hiervoor bent u als minister van VROM volledig verantwoordelijk 1).

Dit alles heeft heden geresulteerd in een toenemende vergiftiging van water, bodem en lucht. Ook via nieuw gemaakte producten als spaanplaat, cement, beton, asfalt vergiftigt uw ministerie mens, dier en plant met enorme hoeveelheden zware metalen (zwarte lijststoffen) als arseenzuur en chroomtrioxide. Deze vergiftigingen zijn met geen honderd miljard gulden aan schoonmaakoperaties te corrigeren. Hiervoor bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk 1).

Bij brieven van 21 februari 1995 en 19 augustus 1996 hebt u houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. te Luyksgestel kenbaar gemaakt dat de houtimpregneerbedrijven (Jantje) ingevolge de artikelen 175 en 176 en 185 t/m 193 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek volledig aansprakelijk zijn voor bovengenoemde miljardenschade 2)3). Op grond van deze brieven, afkomstig van uw eigen hand, bent u wettelijk verplicht om bij onmiddellijk besluit een terugnameplicht in te stellen van verduurzaamd hout door de fabrikanten van het verduurzaamde hout wanneer het bij de consument afval is geworden. Immers, voor veel minder gevaarlijke elektrische toestellen is er al zo'n terugnameplicht 4). Voor dit veel gevaarlijker verduurzaamde afvalhout behoeft u de inhoud daarvan maar over te nemen.

Ik verzoek u derhalve het besluit te nemen tot het onmiddellijk instellen van een terugnameplicht van verduurzaamd hout door de fabrikanten van het verduurzaamde hout wanneer het in de afvalfase is beland. Na terugname moeten deze fabrikanten (houtimpregneerbedrijven) betreffend teruggenomen verduurzaamd afvalhout op grond van de BAGA voor tenminste 3500 gulden per ton laten verwijderen en verwerken als gevaarlijk afval.

Met bovengenoemde foutieve BAGA heeft u reeds voor miljarden guldens aan milieu- en gezondheidsschade veroorzaakt. Middels het afsluiten van convenanten, - waaronder die met de kolengestookte elektriciteits-centrales voor de opwekking van groene stroom - , wordt deze schade nog veel groter.

Ik richt aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om tevens te beslissen:

 1. dat vanaf heden geen hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, meer mag worden bijgestookt of bijvergast in kolengestookte elektriciteitscentrales. Dit hout bevat namelijk onbekende hoeveelheden niet van ander hout te onderscheiden chemisch besmet verduurzaamd hout.
 2. dat vanaf heden geen RWZI-slib meer mag worden bijgestookt of bijvergast in kolengestookte-electriciteitscentrales. Dit slib is namelijk chemisch besmet met onbekende hoeveelheden uitgeloogde houtverduurzamingsmiddelen
 3. dat vanaf heden geen met houtverduurzamingsamiddelen chemisch besmet vliegas wordt toegevoegd aan cement, beton, asfalt e.d. Dit omdat de Wet milieubeheer en de Arbeidsomstandighedenwet, alswel onderliggende Europese richtlijnen en verordeningen, het op deze manier verspreiden van kankerverwekkende stoffen (zwarte lijststoffen), en de menselijke blootstelling eraan, niet toestaat.
 4. dat vanaf heden geen hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, meer mag worden gebruikt als grondstof voor het maken van spaanplaat. Dit hout bevat namelijk onbekende hoeveelheden niet van ander hout te onderscheiden chemisch besmet verduurzaamd hout.


  SCHADE-AANSPRAKELIJKSTELLING VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN.

Voor bovengenoemde reeds aangerichte miljarden schade aan mens, dier en milieu stel ik u volledig aansprakelijk.

Ook voor alle toekomstige schade aan mens, dier en milieu die ontstaat als gevolg van:

 • het opstoken en/of vergassen van verduurzaamd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval.
 • het opstoken en/of vergassen van het met houtverduurzamings-middelen vergiftigde RWZI-slib.
 • uitloging van houtverduurzamingsmiddelen uit geïmpregneerd hout naar bodem, grondwater en oppervlaktewater.
 • opname van uitgeloogde of met verbranding vrijgekomen houtverduurzamingsmiddelen in de voedselketen.
 • het verwerken van vliegas in cement, beton, asfalt uit verbrandingsinstallaties waarin verduurzaamd hout is opgestookt.
 • het verwerken van verduurzaamd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval in nieuw spaanplaat e.d.
stel ik u volledig aansprakelijk.

Ik acht het van groot belang om uw aansprakelijkheid voor al deze schade hier nadrukkelijk vast te stellen, opdat elke Nederlander die hiervan vroeg of laat schade zal ondervinden die schade via ondergetekende op u zal kunnen verhalen. Daarbij zal een afschrift van deze brief worden overlegd.

Een spoedig besluit op dit verzoek voorkomt een nog grotere schade aan mens, dier en milieu en maakt een einde aan deze al ruim 13 jaar lang voortdurende milieucriminaliteit.

In afwachting van uw besluitvorming, teken ik,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur

Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-vr24.htm
mail: a.vanrooij1@chello.nl

Copie:

 • Dhr. B. Vos, voorzitter Vereniging Milieudefensie te Amsterdam.
 • Dhr. H. Kerkhof, te Heerenveen.
 • Dhr. B. Vroomen, te Sint Oedenrode.
 • Dhr. A. Nigten, (voorheen NIVON) te Wageningen.
 • Dhr. J. Juffermans, De Kleine Aarde te Boxtel.
 • Dhr. R. Brockhus, webmaster stichting Sociale Databank Nederland te Huizen.
 • Dhr. M. Kuiper, te Utrecht.
 • Dhr. H. Klomp, te Nuenen.
 • Dhr. B. Reterink, Twee Vandaag.
 • Dhr. H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad.


Bijgevoegde referentie's:

 1. Brief van 2 september 1996, kenmerk: GZB/C&O/963400, van de staatssecretaris van VWS aan A.M.L. van Rooij (2 pagina's).
 2. Brief van 21 februari 1995, kenmerk 170295007/GM/MdB, van dr. H.A.M.A. de Vries, regionaal inspecteur van VROM aan C. Tissen (1 pagina).
 3. Brief van 19 augustus 1996, kenmerk IBP96040460, van de minister van VROM aan Carl Tissen Import Export B.V. (1 pagina).
 4. Artikel "strengere terugnameplicht" uit Staatscourant nummer 94 van 16 mei 2001 (1 pagina).
 5. Onze brief van 29 april 2001, kenmerk: VROM/29041/vi, aan dr. J. Blenkers, plv. Regionaal Inspecteur van VROM, regio Zuid (15 pagina's).
 6. het artikel" De Nederlandse dictatuur vergiftigt letterlijk alles" uit InterDisciplinair, nummer 2, april 2000 van de Universiteit Twente (4 pagina's).
 7. Brief van 21 juni 1993, kenmerk A-22-89 FB/am, van criminoloog prof.dr.F. Bovenkerk aan mr. Ficq, hoofdofficier van justitie arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch (2 pagina's).
 8. Brief van 19 maart 1992 van Tom Pitstra, lid 1e kamerfractie van Groen Links (1 pagina).
 9. Het artikel "Giftige stoffen via lucht lozen mag niet meer" uit de Leeuwarder Courant van 7 oktober 1999. (1 pagina).
 10. Het artikel "arsenicum is doodsgevaar voor helft Bengalezen" uit het Eindhovens Dagblad van 9 september 2000 (1 pagina).
 11. Het artikel "Atoombommen voor arme landen" uit Blikopener 2 van oktober 1998 (1 pagina).
 12. Het artikel "Hoge Raad dekt grootschalige milieuvervuiling" uit het Katholiek Nieuwsblad van 2 maart 2001 (2 pagina's, A3).
 13. Het artikel "Ombudsman Oosting negeerde giffraude" uit het Katholiek Nieuwsblad van 11 mei 20901 (1 pagina, A3).
 14. Het artikel "Ten Kate is uitsmijter van Hoge Raad" uit het Katholiek Nieuwsblad van 25 mei 2001 (3 pagina's, A3).