Toezending nadere stukken Hoger beroepschrift d.d. 20 januari 2002,
nader gemotiveerd bij brief van 15 februari 2002


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Verstuurd per fax 070 - 3651380 op 8 september 2002.

Sint Oedenrode, 8 september 2002.

Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

  OPEN BRIEF

Ons kenmerk: Vro/20012/HB.

Uw nummer: 200200371/1/H1.

Betreft:

  A.M.L. van Rooij/
  Toezending nadere stukken in opgemeld Hoger beroepschrift d.d.
  20 januari 2002, nader gemotiveerd bij brief van 15 februari 2002.


Geacht college,

Namens de heer A.M.L. van Rooij wonende aan 't Achterom 9a, 5491 XD te Sint Oedenrode, hierna te noemen: appellant, laat ondergetekende u hierbij in opgemeld hoger beroep d.d. 20 januari 2002, nader gemotiveerd bij brief van 15 februari 2002, de volgende nadere stukken toekomen:

Als nadere stukken vindt u bijgevoegd:

 • Onze zienswijze d.d. 2 september 2002, kenmerk: Jan/31082/zw, aan burgemeester en wethouders en de raad der gemeente Sint Oedenrode (4 pagina's).

  Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u geen andere conclusie trekken dan dat CDA-voorzitter J. Jansen en CDA-wethouder C. van Rossum binnen de gemeente Sint Oedenrode al jarenlang het bestemmingsplan buitengebied misbruiken, om daarmee op onrechtmatige wijze honderdduizenden euro's bij de belastingbetalende Nederlanders weg te halen, om daarmee hun eigen zakken te vullen. Bijgevoegd vindt u verder:

 • Ons verzoek om informatie d.d. 7 september 2002, kenmerk: Aar/07092/WoB (incl. bijlagen), aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (7 pagina's).

 • De brief van 10 augustus 1998 van voormalig Tweede kamerlid Th.J.M. Hendriks aan de minister van VROM, drs. J. Pronk (1 pagina).

 • Blz. 3 uit het rapport "Duurzaam hout Goed fout" van voormalig Tweede Kamerlid R. Poppe van de Socialistische Partij (1 pagina).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u geen andere conclusie trekken dan:
 • dat als gevolg van de in geding zijnde houtimpregneeraktiviteiten het bedrijf Gebr. Van Aarle B.V. bij voornamelijk Rooise burgers al zo'n 25 miljoen tot 50 miljoen euro aan schade heeft toegebracht.
 • dat SHELL/Billiton via dekmantelbedrijf de Gebr. Van Aarle B.V. haar hoog problematisch gevaarlijk afval duur heeft kunnen verkopen. Dit in tegenstelling met andere bedrijven in Nederland, die vergelijkbaar hoogproblematisch gevaarlijk afval voor zeer hoge kosten eeuwig moeten laten opslaan.

Het kan niet anders zijn dan dat bestuurders en ambtenaren die hieraan meewerken corrupt zijn en dit doen om daarmee hun eigen zakken te vullen. Dat de CDA-bestuurders J. Jansen en C. van Rossum in de gemeente Sint Oedenrode corrupt zijn en hun positie al jarenlang misbruiken om daarmee hun eigen zakken te vullen, heb ik hierboven al bewezen.

Met klem verzoek ik u met deze totaal corrupte CDA-politiek binnen de gemeente Sint Oedenrode voor goed en altijd af te rekenen en hierop de aangevallen uitspraak van de rechtbank te vernietigen.


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.
 • Burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode.
 • Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl).
 • (Eventueel de Rooise inwoners huis aan huis).

Bijlage: Dit schrijven bevat de bijlagen I t/m IV bestaande uit (13 pagina's).