Dreigend berufsverbot voor Ing. van Rooij op onjuiste gronden

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De Pikmeer-arresten van de Hoge Raad maken ambtenaren tot milieucriminelen

    Collusie dicteert de rechtbank

WIE VERGIFTIGT ONZE KINDEREN?

December 2000, door Ad van Rooij

Ing. A.M.L. van Rooij is directeur van het Ecologisch Kennis Centrum in Stint-Oedenrode

Collusie is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning, ontstaan uit gemeenschappelijke belangen om het gedeelde eigenbelang te doen prevaleren boven al het andere. Bij collusie misbruiken politici en hoge ambtenaren hun bevoegdheden. Het Pikmeerarrest van de Hoge Raad zette enige jaren geleden hiervoor de deur wagenwijd open door ambtelijke misdrijven niet strafbaar te verklaren. Hierdoor is Nederland 'collusieland' bij uitstek geworden.

Let wel; deze collusie bepaalt de uitwerking van onze wetgeving. Europese Richtlijnen, Verordeningen en Verdragen worden daarbij op grote schaal overtreden en geschonden. De consequentie hiervan is een algehele vergiftiging van Nederland. Als hieraan niet abrupt een einde komt dan heeft over 10 20 jaar Nederland geen schone bodem, water of lucht meer en is onze voeding en drinkwater vergiftigd met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen zoals arseen, chroom VI, PAK's, dioxine's e.d.. Ook de bouwmaterialen en daarmee het binnenklimaat in huizen en bedrijfsgebouwen, waarin mensen wonen en werken, zijn dan vergiftigd met kankerverwekkende stoffen, vluchtige organische stoffen en het zeer toxische radioactieve Radon.

Bij brief van 29 november 2000 beschuldigt mr. A.B.M. Hent, coördinerend vice-president en voorzitter van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, mij van daden, die een ander (Van Zutphen) heeft verricht, zonder dat ik hem daartoe heb aangezet en zonder dat ik daarvan wist. Op deze manier wil voorzitter mr. A.B.M. Hent bewerkstelligen dat mij in geheel Nederland het verbod wordt opgelegd om, in mijn hoedanigheid van gecertificeerd hogere veiligheidskundige, als gemachtigd adviseur op te treden bij de rechtbanken. Als u mijn eerdere artikelen over collusie in Kleintje Muurkrant hebt gelezen, dan zult u kunnen begrijpen dat de daadwerkelijke oorzaak van dit handelen van mr. A.B.M. Hent gezocht moet worden in criminele collusie. Zie hiervoor ook op internet, adres www.sdnl.nl/klomp.htm

Gezien hetgeen mij is overkomen vrees ik dat de criminele collusie binnen de rechtbank en gerechtshof te 's-Hertogenbosch reeds zodanig ernstige vormen heeft aangenomen dat dit land niet meer is te redden. Omdat de schrijver van dit artikel niet wil dat op deze manier vele Nederlanders aan kanker zullen sterven, heeft hij al twaalf jaar lang veelal op eigen kosten procedures gevoerd. Het resultaat van al die procedures is dat de minister van VROM heeft besloten dat lozen van jaarlijks honderdduizenden kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide via het gebrekkige product geïmpregneerd hout in ons oppervlaktewater en grondwater moet gaan stoppen. Dit neemt niet weg dat geheel Nederland al volgezet is met dit uitlogende zwaar giftige hout, dat moet worden opgeruimd.

Het stoppen van deze grootschalige vergiftiging met arseenzuur en chroomtrioxide komt mr. A.B.M. Hent blijkbaar slecht uit. Hij ziet de schrijver van dit artikel als de grote boosdoener. Om die reden moet 'van Rooij' koste wat kost het procederen in Nederland onmogelijk worden gemaakt. Dit artikel wil ik afsluiten met de volgende woorden:

Als er niet meer verder geprocedeerd kan worden tegen de grootschalige (arsenicum)vergiftiging van ons drinkwater, waarmee miljoenen mensen geholpen kunnen worden, dan heeft mr. A.B.M. Hent dit veroorzaakt, omdat met het stoppen van deze vergiftiging zijn persoonlijke belangen kennelijk niet zijn gediend. Over 5 10 jaar kan het Eindhovens Dagblad dan éénzelfde artikel over ons Nederlanders schrijven als ze op 9 november 2000 over de Bengalezen hebben geschreven; maar dan met de kop 'arsenicum is doodsgevaar voor helft Nederlanders'. Het Eindhovens Dagblad moet dan niet schrijven dat het hoge arsenicum gehalte van nature in het oppervlaktewater en grondwater zit en als zodanig in ons drinkwater terecht is gekomen, maar dat dit arsenicum door genoemd collusiecircuit er bewust is ingebracht. Het opzettelijk vergiftigen van de drinkwatervoorziening is de zwaarste criminele misdadige actie die je maar kunt bedenken. Keurt u dat goed?

Noot:
Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven over collusie binnen de Rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft geschreven kan hij staven met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de Stichting Sociale Databank Nederland, websiteadres: www.sdnl.nl/ekc.htm