De Telegraaf: Het eindeloze gevecht tegen de ongecontroleerde macht van het justitieapparaat

Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi

De complete overheid gaat voor schut met het boek van Ad van Velsen: Mijn Pleidooi
Voorwoord en uitleg om files, die op de cd-rom en op internet staan, te kunnen vinden

Mijn Pleidooi, een bijna 500 pagina's boekwerk van de auteur Ad van Velsen

Verkrijgbaar bij Uitgeverij Mijn Pleidooi,
Postbus B
Sloterweg 1049, 1066 Amsterdam
E-mail: mijnpleidooi@12move.nl
Tel.: 06-11168753 Fax: 020-6152522
Prijs: 27,90. Boekhandels: vaste korting € 10
Bij 5 exemplaren of meer geen verzend kosten.

ISBN-nummer: 90 76 80 70 27
Dertiencijferig ISBN-Nummer: 978 907 680 70 27


De faculteit tandheelkunde van de universiteit Groningen even in het zonnetje gezet


Ad van Velsen publiceert over zijn ervaringen met Justitie en politie. Het kostte hem 'n jaar gevangenis.

Politiek asiel in Canada

Ad van Velsen vraagt steun en erkenning (zie video)   Het eindeloze gevecht tegen de ongecontroleerde macht van het justitieapparaat

 
Het vervolg van de asielprocedure in Canada per ultimo 27 maart 2004
Verdere vervolg van de asielprocedure in Canada vanaf: 27 maart 2004


Het pleidooi en zijn asiel in Canada

Door Ad van Velsen

Driebergen, 3 april 2003

A.v. Velsen.
P/a Sloterweg 1049
1066 CD Amsterdam tel 06-17036320

Amsterdam 19-06-02

L.S.,

Inhoud: Complete correspondentie n.a.v. ontoelaatbare overheidsdaden en immorele gedragingen van politie en Justitie, alsmede de volstrekt asociale en vernederende weigering van justitiefunctionarissen van het college van procureurs-generaal onder andere de procureur-generaal mr. J.L. de Wijkerslooth en secretaris-generaal mr. H.C.J.L. Borghouts, mij te rehabiliteren en een relevante schadevergoeding aan te bieden na het toegeven van de feiten en ondanks het verzoek van de minister van Justitie mr. A.H. Korthals aan het college. Voorafgaand aan de inhoud is introductie van de kwestie van belang.

A.v. Velsen.

P/a. H.v.B. te Middelburg per 20-12-01Globaal overzicht van relatie met Anna Cristina Bover Leon;

Ons leven speelde zich tot 1996 af in Cuba waar ik ongeveer 4 keer per jaar voor 1 tot 3 maanden heenging, om in de tussenliggende tijd in Nederland de kost te verdienen als internationaal chauffeur. Op 7 december 1993 traden wij in Havanna in het huwelijk. Vanaf 1996 kreeg Cristina na veel overheidstegenwerking, en de nodige protestacties, o.a. de schilderijen kwestie met de gemeente Driebergen-Rijsenburg, de mogelijkheid om Nederland in en uit te reizen door middel van een "machtiging voorlopig verblijf". In Nederland verbleven wij bij voorkeur 's zomers en kochten daarvoor een stacaravan.

In augustus 1999 rijzen er problemen op de camping, waar de caravan staat door toedoen van domme insinuaties van een dochter uit mijn eerste huwelijk en een paar vage kennissen. In deze periode is mijn vrouw, die al sinds haar 16e jaar psychisch zwak is en o.a. prozac gebruikte geleidelijk aan een enorme hoeveelheid pillen gaan gebruiken. Dit werd nog aangevuld door drugs (hasj) en veel rum tijdens de feesten met deze vrienden en mijn dochter, terwijl ik aan het werk was om de volgende wintertijd in Cuba te kunnen financieren.

Toen ik er eind augustus achterkwam dat veel geld aan feesten was opgegaan en zij zich bovendien door drankgebruik in combinatie met drugs en medicijnen (alsmede de vermoedelijk heimelijke toediening van drugs las XTC die zoals mij is medegedeeld in haar drinken is gedaan) ontoelaatbaar ten aanzien van haar gehuwde status en haar kinderen had gedragen, werd de situatie door toedoen van haar z.g. vrienden agressief en onbespreekbaar. Ik bood haar aan met mij en eventueel mijn dochter naar Cuba te gaan en daar de zaak uit te praten, zij wilde liever bij haar vrienden blijven. Tevens bood ik aan voor mijn vrouw, zoals ik altijd gedaan heb en eventueel voor mijn dochter een ticket te betalen naar Cuba, die deze, indien zij dit wensten konden ophalen bij mijn oud-werkgever, die deze ook gekocht heeft voor hen.

Ik vertrok. Een aantal dagen later besloten mijn vrouw en dochter toch te komen en ik hoopte op een oplossing. Maar Cristina die helemaal buiten zinnen was en absoluut niet in staat was om te denken, vertrok alweer na enkele dagen terug naar Nederland en trok in huis bij haar vrienden. Na veel overleg en problemen besloot zij zonder haar vrienden daarin te kennen bij mij terug te keren, mits ik in Nederland een huis zou huren; hetgeen ik onmiddellijk deed. Op 21 december kwam zij bij mij terug in de inmiddels door mij in Rotterdam gehuurde woning. Zij motiveerde haar gedragingen als zijnde een vergissing, had zich laten opstoken door mijn dochter en haar asociale vrienden om al ons geld te verbrassen en zich heeft laten verleiden.

Op 27 december ging zij een dag op visite bij deze vrienden, waar zij toch weer contact mee had opgenomen, ondanks dat zij daar heimelijk was weggegaan. Omstreeks de tijd dat zij met mij had afgesproken terug te zijn, ging de bel en werd ik gearresteerd wegens verkrachting, poging doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Na drie dagen domme, vernederende ondervraging en onderzoek werd ik door de achterdeur van het politiebureau de straat op geduwd. Thuisgekomen constateerde ik dat de politie apart van de t.b.v. het onderzoek in beslag genomen goederen, persoonlijke goederen zonder registratie en mijn toestemming had meegenomen. Dit werd eerst ontkend en pas later door tussenkomst van de klachtcommissie toegegeven, tot heden is niets aan mij teruggegeven. Ook mijn woning moest ik vanwege het door de politie aan de buurt verkondigde bericht van een ernstig zedendelict, opgeven.

Hoe wordt het leven voor iemand die een vermelding van verkrachting in het justitieel document heeft? Die loopt na een dergelijke behandeling op zijn tenen uit angst een vrouw te misnoegen. Door het slechte onderzoek en de onwil van Justitie om in dergelijke gevallen eerlijk hun fouten toe te geven werd de zaak resp. op 28 september 2000, 29 oktober 2000 en op 22 maart 2001 met telkens gewijzigde maar op voor mij onacceptabele wijze geseponeerd. Ik ben immers nog verdachte op grond van een aantoonbaar leugenachtige verklaring van een overspannen vrouw die zelf in het getuigenverhoor zegt dat ik haar niet heb verkracht, maar dat haar vrienden dat tegen haar hadden gezegd.

Ten gevolge van de insinuerende sepotformulering van de Officier van Justitie heeft de Cubaanse immigratiedienst mij, nadat het sepot vertaald en met de nodige toelichting door aangeefster en haar moeder aan de immigratiedienst ter beschikking gesteld werd, uitgewezen waarbij mijn bagage werd vernield. Sindsdien kan ik vrienden in Cuba en mijn huidige relatie niet meer bezoeken, wat in de anderhalf jaar voor het sepot wel zes maal mogelijk was.

Uit de getuigenverklaring (6 maart 2002) van de hoogbejaarde huisgenoot van de moeder van de secretaris-generaal van Justitie Mr. Harry H.C.J.L. Borghouts, Pieter van Rijswoud, blijkt de beledigende vooringenomenheid die betrokkenen bezigen, waarbij zij leugens en verdraaiingen van feiten niet schuwen om hun verdorven imago te beschermen. Immers dat wat deze grijsaard insinueert is juist de reden waarvoor ik rehabilitatie wens. Ik zou volgens hem wegens verkrachting veroordeeld zijn geweest tot gevangenisstraf. Bovendien heeft hij mijn figuurlijke uitlating, waarin ik sprak van het steen voor steen afbreken van het huis van Borghouts, als feitelijke bedreiging hebben afgeschilderd in zijn verklaring. Dat ik hem wel zou krijgen is gelukt, ik heb immers zijn imago geschaad door het asociale justitiegedrag ten aanzien van de burgers terecht in verband met zijn naam te hebben gebracht.

Is de direct bij de zaak betrokken justitietop het niet aan haar stand verplicht om hier rechtvaardigheid te doen gelden, wat tenslotte het doel van Justitie binnen de rechtstaat is. Het is opmerkelijk dat ik na alle aanslagen op mijn mentale vermogens niet ben ingestort en nog in staat ben mijn standpunten na ongerechtvaardigde manipulaties van Justitie op een ludieke en bescheiden wijze onder de aandacht te brengen. Na de telefonische aanbiedingen van de Officier van Justitie om mij in een inrichting te doen verdwijnen, hebben de opzettelijke pogingen van hem en de directie van het huis van bewaring om mij in isolatie en later in afzondering te houden om mij in de war en gefrustreerd te maken en zodoende negatieve deskundigen rapportages te verkrijgen, gelukkig geen succes gehad.

De poging om mij in een inrichting op te sluiten is er een van absolute misdaad, door de Justitie begaan. Justitiedeskundigen hebben zelfs diametraal ten opzichte van het psychologisch rapport, diverse RIAGG deskundigen, alsmede een rapportage van 2 onafhankelijk deskundigen en een brief van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, een vervalst psychiatrisch rapport geproduceerd. Dit rapport is door de rechter tijdens de zitting weliswaar buiten de stukken gehouden maar toch door de Officier van Justitie met die bedoeling aangeleverd.

De motivatie om mij in afzondering te houden, welke de officier zelf verklaarde door tijdens de zitting naar voren te brengen dat ik in detentie de rechter-commissaris telefonisch zou hebben belaagd, omdat ik hem belde i.v.m. het achterwege blijven van behoorlijke rechtshulp, berust tevens op bewezen valselijke verzinsels van die officier, omdat de rechter ook dit terzijde legde na verontwaardigd verweer van mijn raadsman en mijzelf.

A. v. Velsen.


Brief aan het College van procureurs generaal Parket Generaal


  A.v. Velsen.
  P/a Sloterweg 1049
  1066 CD Amsterdam

  Amsterdam, 26-07-02

  Aan het College van procureurs generaal
  Parket Generaal
  Postbus 20305 2500 EH Den Haag

  T.a.v. mr. L.A.M. Gielen Bestuurlijke en juridische zaken
  Uw kenmerk PaG/BJZ/4436 brief 24 juni 2002


  Geachte mr. Gielen,

  In antwoord op Uw brief deel ik U mede dat ik, het als ondersteuning ervaar dat U mijn mening deelt dat ik, voor zover ik mijn bezwaren kenbaar wil maken betreffende de veroordeling inzake vermeende belaging van justitiefunctionarissen die zich immoreel en onheus jegens mij als slachtoffer van hun eigen onverantwoorde optreden hebben gedragen, inderdaad de goede weg heb bewandeld.

  Dit heeft echter niets te maken met het feit dat Justitie een foutief beleid hanteert en zich bovendien schuldig maakt aan ontoelaatbaar overheidsgedrag waarvan ik o.a. het slachtoffer ben. De Secretaris-generaal van Justitie, mr. Borghouts heeft dit ridderlijk toegegeven tijdens een bijeenkomst in Utrecht.

  Door politie en Justitie werd ontkend dat betreffende opsporingsambtenaren goederen uit mijn woning hadden meegenomen welke niets met de zaak te maken hadden. Nadien is door de klachtencommissie o.l.v. de korpsbeheerder geoordeeld dat dit niet had gemogen. Dit openbaart dat er onwaarheden zijn verteld en onrechtmatig goederen zijn meegenomen door de politie en dat Justitie topfunctionarissen deze werkwijze ongestraft accepteren. Eerst later en na veel protest, inspanning en enorme kosten van mijn zijde, werd er op onbegrijpelijke en onacceptabele wijze door Justitie gereageerd, met als resultaat dat ik geen schadevergoeding kreeg en, ondanks dat aangeefster toegaf dat ik haar niet verkrachtte, niet werd gerehabiliteerd. In plaats hiervan werd ik vanwege mijn geweldloze protestacties door diezelfde topfunctionarissen van stalking en bedreiging beschuldigd, onderwijl zij zichzelf aan misbruik van macht schuldig hebben gemaakt door hun kennissen aan te zetten tot het doen van valse aangiften met 12 maanden gevangenisstraf als resultaat.

  Over deze kwestie en zijn jarenlange voorgeschiedenis ben ik een boek aan het schrijven om het aan regimes, welke onderdrukking van mensenrechten tot doel hebben als het geijkte Justitie-optreden, en de pogingen om mij tegen beter weten in ontoerekeningsvatbaar te laten verklaren en in een inrichting te plaatsen aan een ieder bekend te maken, opdat althans de samenleving mij zal rehabiliteren. Dhr. Pim Fortuyn had het bij het rechte eind toen hij stelde dat de justitietop niet deugt en weg moet. De justitietop maakt zich schuldig aan dood door schuld door dit soort gemene zaken waar de lagere functionarissen bij Justitie zelfs schande van spreken, en de hogere struisvogelpolitiek uitvoeren.

  Dit boek wordt door een auteur bewerkt en zal de waarheid over de schanddaden van de justitietop in binnen en buitenland duidelijk en openbaar maken, waarbij de door mij aan U beloofde tenuitvoerbrenging van mijn voornemens de verkoopcijfers zullen beïnvloeden. Het is triest dat Justitie mijn ondergang bevordert, haar imago schade doet door onvoorwaardelijk te bouwen op de weerlegde en gemanipuleerde deskundigenrapportages en zich afwendt van rechtvaardigheid en adviezen van deskundigen die mij langer kennen dan gedurende een 50 minuten durend ongeïnteresseerd onderzoek.

  Ik houd onverkort vast aan een rechtvaardige afloop qua rehabilitatie en een schaderegeling en ik zal nadat mijn boek klaar is met de door mij beloofde actie de wereld tonen wat voor topfunctionarissen de waarheid geweld aandoen door deze naar hun hand te zetten. Ondanks de impasse waarin deze kwestie zich bevindt hoop ik op een door wijsheid ingegeven humane oplossing en zie graag Uw antwoord tegemoet voordat dit op een tragedie uitloopt.

  Hoogachtend,

  Arie van Velsen

  Blz 239 TA


Inhoudsopgave - betrokken persoon - Pagina cd-rom - Blz.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


  Letter A
Proces verbaal van aanhouding Hulpofficier - Harold Stap - 27-12-1999
Bevel tot inverzekeringstelling Hulpofficier - Harold Stap - 28-12-1999
Verhoor inverzekeringstelling Hulpofficier - Harold Stap - 28-12-1999
Vordering ger. Vooronderzoek en inbewaringstelling - O.v.J. G. Knobbout - 30-12-1999
Toetsing inverzekeringstelling en bevel tot bewaring - R.C. mr. K.L. v. Zetten - 30-12-1999
Bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis - R.C. mr. K.L. v. Zetten - 30-12-1999
PV en ontoelaatbare overheidsdaden van verbalisanten - O.A. Hoofdagent E. Mouw - 28-12-1999
Proces verbaal zedenrecherche - Hoofdagent J. v/d Werken - 29-12-1999
Foto's van woning en omgeving - Arie van Velsen - 31-12-1999
Proces verbaal verklaring van - Arie van Velsen - 29-12-1999
Mijn eerste reactie in vrijheid - Arie van Velsen - 25-05-2000
1e aantijging tegen justitiegedrag - Arie van Velsen - 30-05-2000
Anna Cristina Bover Leon + commentaar - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
Commentaar op 1e verklaring van Anna Cristina Bover Leon - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
2e deel verklaring van aangeefster + commentaar - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
Commentaar op 2e deel verklaring van aangeefster - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
Aangeefster getuige verhoor afgen. - A.C. Bover Leon - 16-02-2000
Commentaar op getuigenverhoor - Anna Cristine-Bover - 16-02-2000
PV dat aangeefster in de war was en in paniek gilde - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
Proces-verbaal verklaring van - Bianca van Zutphen - 29-12-1999
Commentaar op deze verklaring - Arie van Velsen - 00-03-2000
Proces verbaal verklaring van - Klaas Dronkers - 28-12-1999
Commentaar op deze verklaring - Arie van Velsen - 00-03-2000
Eerste klacht tegen politie - Arie van Velsen - 06-01-2000
Tweede klacht tegen politie - Arie van Velsen - 15-01-2000
Brief aan O.v.J. omtrent politie fouten en teruggave goederen - Arie van Velsen - 00-02-2000
Uitnodiging van klachtbehandelaar van politie = A.D.M. Scheepsbouwer - 15-02-2000
Afwijzing mondelinge bespreking - A. van Velsen - 22-02-2000
2e verzoek van politie om klachten mondeling te bespreken - A.D.M. Scheepsbouwer - 07-03-2000
Antwoord van advocaat - mw. mr. M.M. Strengers - 09-03-2000
Verzoek aan O.v.J. om antwoord op klachten tegen politieoptreden - A. van Velsen - 25-03-2000
Schadevorderingsverzoek van aangeefster door haar advocaat - H.M. Pot - 30-03-2000
Relaas van onderzoek van politie ivm de klachten tegen politie - A.D.M. Scheepsbouwer - 05-04-2000
Verzoek onderzoek ondergoed, vaginaal vocht, peuken van jointjes. - mr. Strengers - 10-03-2000
Ged. weigering van Off. v. Just. - Mr. G. Knobbout - 15-03-2000
Herhaald verzoek van advocaat - mw. mr. Strengers - 21-03-2000
Klacht aan O.v.J. omtrent zijn moreel ongerechtvaardigd gedrag - A.v. Velsen - 23-03-2000
Antwoord O.v.J. aan advocaat over betrouwbaarheid aangeefster - G. Knobbout - 21-03-2000
Brief aan de Rechter-Commissaris Mr. van Zetten - A. van Velsen - 11-04-2000
Antwoord van Rechter-Commissaris - Mr. K.L. v. Zetten - 13-04-2000
Antwoord op relaas v. onderzoek politie van mijn advocaat - Mw. mr. Strengers - 19-04-2000
Gerechtel. vooronderzoek gesloten door de Rechter commissaris - mr. K.L. v. Zetten - 03-05-2000
Antw. R.C. over onderzoek: Ondergoed is onbeschadigd - hoofd agent Jan v/d Werken - 03-05-2000
Terugfluiten advocaat Mr. Pot, mr. K.L. van Zetten 03-05-2000
Na 131 dagen worden de huissleutels door de politie teruggegeven A.D.M. Scheepsbouwer 04-05-2000
Opmerking over fouten en gedragingen Van politie en justitie - Arie van Velsen - 28-04-2000

  Letter B 
Verklaring hasjgebruik van aangeefster anders dan verklaard - Jhr. J.J.G. Groeninx v. Zoelen - 22-05-2000
Psych. rapport van FPD R'dam in opdracht van rechter-comm. - Psych. D. vd Meer 18-02-2000
Klachtonderzoek van R'damse Korpsleiding en verontschuldiging regiokorpschef - B.A. Ludken - 25-05-2000
Antw. 1e deel, fouten in datering, ontwijkende schrijfwijze en verdraaiingen - A. v. Velsen - 12-06-2000
Tweede deel: aandacht voor feiten - A. v. Velsen - 12-06-2000
3e enz. Antwoord op feiten - A. v. Velsen - 12 t/m 21-06-2000
brief Adv. aan Burgemeester - mr. R.D.A. van Boom - 06-07-2000
Bev. Ontvangst en voorstel uitnodiging bespreking - mr. M.M. Strengers - 21-07-2000
Voornemen kennisgeving niet verdere vervolging - mr. Strengers - 27-07-2000
Herinnering uitvoering van Voornemen sepot - mr. Strengers - 24-07-2000
Uitnodiging politie bespreking - Mw. L.C. Molenaar - 31-07-2000
Map met begeleidend briefje aan rechter i.v.m. strafzaak Marconieplein - A. v. Velsen - 28-08-2000
Kennisgeving aan mijn adv. Aangeefster event. klacht tegen sepot in dienen - Off v. just. Knobbout - 09-08-2000
Klachtschrift omtrent insinuerende en hypocriete wijze van sepot formulering - A. v. Velsen - 08-09-2000
Antwoord van hoofdoff. (heeft het nog steeds over het slachtoffer) - L.A.J.M. de Wit - 21-09-2000 B1
Mijn reactie hierop - Arie van Velsen - 05-10-2000
Politie valt mijn bekenden en mijzelf onnodig lastig (zie mutatie politie) - brigadier M. Minjon - 24-06-2000
Gevolg van dit politie-optreden - Ed en Janny Mosterd - 09-11-2000
De lang verwachte sepotbeslissing Officier van Justitie - naam onbekend - 28-09-2000
Mijn bezwaren tegen de formulering - Arie van Velsen - 10-10-2000
Gevolg van dit hypocriete sepot - A. v. Velsen - 26-10-2000
Antwoord van de Rechter commissaris - mr. K.L. van Zetten - 17-10-2000
Herziene en zeer beledigend Sepot Off. v. Justitie - Naam onbekend - 29-10-2000
Reactie op tel aanbod van de off v. just. sepot weer te wijzigen - Off. v. just. Mr. Blanken - 11-12-2000
Weer veranderd sepot Off. v. just. - Naam onbekend - 22-03-2001
Brief aan Burgemeester I.W. Opstelten - A. v. Velsen - 16-10-2000
Verzoek terugnemen van goederen Politiemagazijn - G. Nientiet - 12-10-2000
Ontvangstbewijs van in beslag genoemn goederen - G. Nientiet - 12-10-2000
Bijlage goederen van in beslag genomen goedren - G. Nientiet - 12-10-2000
Klacht omtrent verkeerde teruggaaf - A. v. Velsen - 24-10-2000
Ongerechtvaardigd wegnemen van mijn Goederen door de politie - verbalisanten - 28-12-1999
Verzoek aan O.v.J. tot het doen van aangifte van strafbaar feit - A.v. Velsen - 26-10-2000
Herhaald verzoek tot doen van aangifte - A. v. Velsen - 10-01-2001
Weigering opname van aangifte - A. v. Velsen - 10-01-2001
Oordeel over de klachten van de korpsBeheerder - mr. I.W. Opstelten - 20-10-2000
Reactie op het oordeel van de korpsbeheerder R'dam mr. I. Opstelten - A. v. Velden - 05-11-2000
Brief van College v. PG's inzake klacht over openbaar ministerie R'dam - R.E. Heijungs - 25-10-2000
Brief v. advocaat. Geen rechtsmiddel tegen Off. v Just. Zijn boven wet geplaatst - mr. Strengers - 27-10-2000
Wettelijke plicht O.M. om bewijs ten nadele en ten voordele te onderzoeken - bron Openbaar Ministerie
Brief aan mr. Blankene wijziging septo - A.v. Velsen - 11-12-2000
Lijst van staande klachten tegen politie en Justitie - A.v. Velsen - 13-11-2000
Verklaring van Vader van aangeefster - E. A. Bover Zaldivar - 30-07-2000
Bericht adv. Over schadeverzoek - mr. M.M. Strengers - 07-11-2000
Brief aan 2e kamer D66 t.a.v. Mr. B. Dittrich - A.v. Velsen - 13-11-2000
Antwoord van de Tweede Kamer Mr. B. Dittrich - Mr. B. Dittrich - 04-12-2000
Brief van College v. Procureurs-Generaal - R.E. Heijungs - 23-11-2000
Escalatie i.v.m. onrechtmatige overheidsdaden - A. v. Velsen - 12-12-2000
Brief aan de Minister Mr. Korthals i.v.m. onrechtmatige overheidsdaden - A. v. Velsen - 22-12-2000
Verklaring van mijn dochter S.M.M. - A. van Velsen - 10-01-2001
Brief algemeen L.S. - A.van Velsen - 19-12-2001
Voorlopige lijst van protest acties - A. van Velsen - 05-01-2001
Brief met mededeling aan Off. omtrent bemiddelingsaanbod Baron Groeninx - A. v. Velsen - 19-01-2001
Antwoord van en aan de Directeur van politie - L.M.C. Ongering - 08-01-2001
Localisatie van dader van ontoelaatbare overheidsdaden - A. van Velsen - 08-01-2001
Schending recht op eerlijk proces - A. van Velsen - 23-01-2001
Bemiddelingsaanbod en voorbereiding op bespreking - A. v. Velsen - 26-01-2001
Brief aan Staatssecretaris v. Justitie mevr. E. Kalsbeek - A. v. Velsen - 28-01-2001
Verzoek tot schadevergoeding van advocaat - mr. M.M. Strengers - 21-12-2000
Verdere geleden schade - A. v. Velsen - 31-01-2001
Brief van Officier v. justitie - mr. P.G. Blanken - 09-02-2001
Antwoord op brief Officier - A. van Velsen - 15-02-2001
Uittreksel documentatieregister - Off. v. Just Rotterdam - 00-00-0000
Brief aan burgemeester Opstelten - A. van Velsen - 18-02-2001
Motivatie van mijn acties - A. van Velsen - 01-03-2001
Brief aan president v. rechtbank - A. v. Velsen - 26-02-2001
Verzoek aan Ombudsman - A. van Velsen - 05-03-2001
Brief aan Cristina de aangeefster - A. van Velsen - 06-03-2001
Brief van korpsleiding Rotterdam - Mw. mr. L.C. Molenaar - 06-03-2001
Brief aan PG de Wijkerslooth over uitwijzing Cuba - mr. J.L. de Wijkerslooth - 08-03-2001
Brief aan plv. korpschef Ottevanger over uitwijzing uit Cuba - Dhr. C.M. Ottevanger - 08-03-2001
Brief van Min v. Just. Dir-generaal Rechtshandhaving - Dhr. H.Ph. Mayer - 27-02-2001
Brief aan Procureur Generaal de Wijkerslooth bevestiging beloofde wijziging sepot - A. v. Velsen - 16-03-2001
Brief aan Mr. J.L. De Wijkerslooth uitleg Ongerechtvaardigd overheidsoptreden - A. van Velsen - 15-03-2001
Schade document Martinair i.v.m. vernieling op Havana airport van bagage en uitwijzing Martinair - 08-03-2001
Klachtbrief aan Ambassade van Cuba - A. van Velsen - 21-03-2001
Brief van College van procureurs Generaal - mr. J.L. de Wijkerslooth - 26-03-2001
Brief aan Off v. just mr. H. F. Mos - A. v. Velsen - 26-03-2001
Heeft ex verdachte recht op rehabilitatie Fred Bijlsma NRC - 03-10-2000
Brief van dokter Schouten aan huisarts - A.H.E.M. van Kessel - 15-03-2001
Uitnodiging van Burgemeester Opstelten de problemen te bespreken - Mr. I.W. Opstelten - 19-03-2001
Voorbereiding van de bespreking mr. H.F. Mos - Off v. Justitie - 26-03-2001
Verklaring van mijn dochter inzake gebruik van drugs door aangeefster - S.M.M. van Velsen - 11-01-2001
Lijst van punten van belang voor aangifte tegen Aangeefster - A.van Velsen - 29-05-2001

  Letter C 
Verslag korpsleiding volgens betrokken functionarissen - H.F. Mos en M.P.A.C. Baeten - 29-03-2001
Reactie op de weergave van bespreking - A. van Velsen - 19-04-2001
Brief aan rechter met verzoek verdagen zitting tot schadevergoeding - A. v. Velsen - 19-04-2001
Verklaring van getuige in de voorgeschiedenis in Cuba en in Nederland - Willem Peters - 14-02-2001
Brief aan de Procureur generaal met verzoek preventieve hechtenis - A. v. Velsen - 18-04-2001
Onderbouwing verzoek hechtenis - A. van Velsen - 23-04-2001
Omzeild antwoord op reactie van weergave op bespreking door O.v.J. - H.F. Mos - 25-04-2001
Arbeidsongeschiktheidsverklaring GAK - J.A. v. Reekum - 19-04-2001
Brief v. advocaat met reden terugtrekking - mr. M.M. Strengers - 23-04-2001
Brief aan advocaat verzoek door te gaan - A. van Velsen - 26-04-2001
Brief aan BiZa met melding ontoelaatbare overheidsdaden mr. K.G. de Vries - A. van Velsen - 29-04-2001
Melding protestactie aan hoofdbureau van Politie te Leiderdorp - A. van Velsen - 30-04-2001
Brief aan procureur generaal Wijkerslooth - A. van Velsen - 02-05-2001
Brief aan korpsleiding t.a.v. dhr. Baeten - A. van Velsen - 03-05-2001
Brief i.v.m. protestacties aan Min v. just. T.a.v. min Korthals - A. van Velsen - 05-05-2001
Verzoek tot gesprek met P.R.F. Baron Groeninx Van Zoelen als bemiddelaar - A. van Velsen - 07-05-2001
Nogmaals verzoek aan mr. M.M. Strengers om werk weer op te nemen - A. van Velsen - 12-05-2001
Antwoord van advocaat mr. M.M. Strengers - mr. M.M. Strengers - 01-05-2001
Brief aan Min Korthals verzoek om hechtenis - A. van Velsen - 14-05-2001
Brief met excuus voor te snelle reactie Aan Off. H.F. Mos - A. van Velsen - 14-05-2001

  Letter D 
Proces-verbaal van aangifte tegen aangeefster - A. van Velsen - 20-04-2001
Brief van de fractievoorzitter van GroenLinks - P. Rosenmöller - 14-05-2002
Brief van de politiechef van de gemeente Zwolle - J. Wilzing - 14-05-2001
Brief van de Politie van de gemeente Rotterdam - M.P.A.C. Baeten - 14-05-2001
Brief aan Mininisterie van Justitie, Parket-Generaal - A. van Velsen - 18-05- 2001
Brief van Officier van Justitie v/h OM Rotterdam - mr. H. F. Mos - 25- 04-2001
Aan Gemeente Rotterdam over ontoelaatbare overheidsdaden - Wethouder J. v/d Tak - 21-05-2001

  Letter E 
Van het Ministerie v. Justitie DG-Rechtshandhaving - SG mr. H.C.J.L. Borghouts - 23-05-2001
Antwoord aan Secretaris-Generaal mr. H.C.J.L. Borghouts - A. V. Velsen - 28-05-2001
Bijlagen en antwoord aan de Secretaris-Generaal - A. v. Velsen - 18-06-2001
Verklaring van TCA vam de situatie in Cuba - G. Veldhuisen - 08-06-2001
Aan Secretaris-Generaal mr. H.C.J.L. Borghouts - A. v. Velsen - 20-06-2001
Onderbouwing schadeverzoek - A. V. Velsen - 22-06-2001
Van Ministerie van Justitie, van de Secretaris-Generaal - H.C.J.L. Borghouts - 20-06-2001

  Letter F 
Van Openbaar Ministerie Officier van Justitie - H.F. Mos - 21-06-2001
Antwoord aan Openbaar Mininisterie en de Officier van Justitei - A.v. Velsen - 23-06-2001
Meineed, slachtoffer verkrachting - Algemeen Dagblad - 00-00-2001
I.v.m. aangifte tegen aangeefster van verkrachting - A. v. Velsen - 29-05-2001
Relatieverstoring tussen Justitie en Arie van Velsen - A. v. Velsen - 30-05-2001

  Letter G 
Aan hoofdofficier van Justitie mr. V. Brummen - A. v. Velsen - 07-07-2001
Oproep raadkamer i.v.m. Schadevergoeding - Rechtbank Rott. - 06-07-2001 G1
Brief aan de aan griffier van rechtbank Rotterdam - R.M.T. Verheijde - 07-07-2001 G2
Aan de Directie van P.I. de Eenhoorn, Hoorn - A. v. Velsen - 09-07-2001 G3
Van het GAK. Berekening - GAK nederland - 09-05-2001 G4
Lijst boedelscheiding - A. v. Velsen - 00-00-2001 G5
Maandoverboeking naar vriendin en kind - A. v. Velsen - 30-07-2001
Toelichting schaderegelingsverzoek - A. v. Velsen - 09-07-2001

  Letter H 
Brief aan bureau Secretaris-Generaal mr. Harry C.J.L. Borghouts - A. v. Velsen - 28-05-2001
Brief aan bureau Secretaris-Generaal Harry Borghouts - A. v. Velsen - 17-07-2001
Dagvaarding van het arrondissementsparket Rotterdam - Off. v. Justitie - 17-07-2001
Aanklacht wegens het asociaal gedrag van de politie - A.v. Velsen - 18-07-2001
Aan Korpsleiding aanbod schadebedrag - A. v. Velsen - 18-07-2001
Van bureau Secretaris-Generaal v. Justitie - H.C.J.L. Borghouts - 20-07-2001
Verslag bespreking met Secretaris-Generaal - P.J. v/d Flier - 11-07-2001
Proces-verbaal tegen Klaas Dronkers - Politie Rotterdam - 12-06-2001

  Letter I 
Aan Secretaris-Generaal H.C.J.L. Borghouts - A. v. Velsen - 20-07-2001
Bijlage met toezeggingen in de brief aan Borghouts - A. V. Velsen - 21-07-2001
Aan Secretaris-Generaal van Justitie. Reactie op Verslag - A. v. Velsen - 20-07-2001
Brief Groeninx van Zoelen aan Secretaris-Generaal - P.R.F. Groeninx v. Zoelen - 23-07-2001
Brief aan de president van de Rechtbank mr. v. Klaveren - A. v. Velsen - 25-07-2001
Brief aan de Korpsleiding van Rotterdam - A. v. Velsen - 26-07-2001
Antwoord van President van Rechtbank Rotterdam - S.J. v. Klaveren - 27-07-2001
Antwoord aan President van Rechtbank Rotterdam - A. v. Velsen - 31-07-2001
Brief aan Secretaris-Generaal van Justitie Borghouts - A. v. Velsen - 02-08-2001

  Letter J 
Brief aan de president van Rechtbank Rotterdam - A. v. Velsen - 04-08-2001
Pleitnotities zitting schadeverzoek - A. v. Velsen - 07-08-2001
Brief van psychiater/bemiddelaar - S.J. Matthijsen - 07-08-2001
Aan Mininisterie van Justitei Secretaris-Generaal Borghouts - A. v. Velsen - 07-08-2001
Vervolg brief aan Secretaris-Generaal Borghouts - A. v. Velsen - 09-08-2001
Verklaring omtrent relatie met mijn vrouw - dochter Sandra - 06-08-2001

  Letter K 
Aan Netwerk bureauredactie - A. v. Velsen - 14-08-2001
Aan de President van de Rechtbank Rotterdam - A. v. Velsen - 14-08-2001
Aan hoofdofficier van Justitie te Rotterdam - A. v. Velsen - 17-08-2001
Aan de Nationale Ombudsman - A. v. Velsen - 17-08-2001
Aan het Ministerie van Justitie, Secretaris-Generaal H. Borghouts - A. v. Velsen - 22-08-2001
Van Officier van Justitie over intrekking dagvaarding - Off. V. Just - 10-08-2001
Aan de Secretaris-Generaal van Justitie T.a.v. Mr. Flier - A. v. Velsen - 24-08-2001
Van Openbaar Ministerie, hoofdofficier van Brummen - H.A. v. Brummen - 21-08-2001
Aan Openbaar Ministerie, Hoofdofficier H.A. v. Brummen A. v. Velsen - 28-08-2001

  Letter L 
Van Directoraat-Generaal Handhaving en Rechtspleging - H.C.J.L. Borghouts - 30-08-2001
Van College van Procureurs-generaal - mr. J.L. de Wijkerslooth - 20-08-2001
Aan de Politie en de Rotterdamse Korpsleiding - A. v. Velsen - 03-08-2001
Aan het College van Procureurs-generaal - A. v. Velsen - 20-08-2001

  Letter M 
Van bemiddelaar aan politie van Rotterdam - P.R.F. Groeninx van Zoelen - 06-09-2001
Aan Mininisterie van Justitie, t.a.v. de Secretaris-Generaal - A. v. Velsen - 30-08-2001
Van de Nationale Ombudsman - mr. A. Muller - 11-08-2001
Aan de Nationale Ombudsman - A. v. Velsen - 24-08-2001

  Letter N 
Aan de Politie van Rotterdam t.a.v. de Hr. Ottevanger - A. v. Velsen - 01-10-2001
Van Maas Delta deurwaarders - Hr. Noteboom - 03-10-2001
Aan Maas Delta deurwaarders - A. v. Velsen - 04-10-2001
Aan Sandra van Velsen - A. v. Velsen - 05-10-2001
Aan Justitie, politie, belanghebbers - A. v. Velsen - 04-10-2001
Aan Justitie, politie, belanghebbers - A. v. Velsen - 07-10-2001
Aan Justitie, politie, belanghebbers - A. v. Velsen - 12-10-2001
Uit publicatie Media (Telegraaf) - Telegraaf - 21-04-2001
Uit publicatie Media - de Limburger - 02-10-2001

  Letter O 
Beslissing van de rechtbank op het schadeverzoek - Raadkamer - 29-08-2001
Verslag van bemiddelaars en politie - Politie - 09-10-2001
Eerste reactie op dit verslag - A. v. Velsen - 13-10-2001

  Letter P 
Verklaring van de ex-vriend van Sandra van Velsen - M.T. Prang - 11-10-2001
Aan de Politie en de Rotterdamse Korpsleiding - A. v. Velsen - 15-10-2001
Aan 2e Kamer Staten Generaal en alle fracties - A. v. Velsen - 18-10-2001
Aan de Rechter belast met het schadeverzoek - A. v. Velsen - 20-10-2001
Index 1e map van verzonden brieven - A. v. Velsen - 09-11-2001
Overheid dient rechtvaardig te zijn - A. v. Velsen - 01-10-2001
Instelling hoger beroep schadeverzoek - Griffier Rotterdamse Raadkamer - 29-08-2001

  Letter Q 
Aan Tweede Kamer der Staten Generaal en de Fractie SP - A. v. Velsen - 24 en 25-10-01
Van het woningbedrijf Rotterdam - A.C.M. Kaulingfreks - 22 en 24-10-01
Recherche beneden alle peil (Media) - Algemeen Dagblad - 01-11-2001
Aan Maas Delta deurwaarders - A. v. Velsen - 25-10-2001
Vermelding bezoek rechter Stolwerk - A. v. Velsen - 04-10-2001
Aan Minister-president Wim Kok - A. v. Velsen - 29-10-2001
Aan de fractie van SGP aan Mr. G. Holdijk - A. v. Velsen - 30-10-2001
Aan de Nationale Ombudsman - A. v. Velsen - 30-10-2001

  Letter R 
Aan de geestelijke gezondheidszorg - A. v. Velsen - 05-11-2001
Aan rechtbank Den Haag Hoofdofficier van Justitie - A. v. Velsen - 09-11-2001
Van Tweede Kamer der Staten Generaal met bevestiging - Hoofd Griffie - 08-11-2001
Bekeuring wegens baldadigheid in Den Haag - J. v. Bijsterveld - 09-11-2001
Aan het Ministerie van Justitie in Den Haag - A. v. Velsen - 10-11-2001
Van de Politie Korpschef te Rotterdam - B.A. Ludken - 06-11-2001
Aan Privé Korpschef Ludken - A. v. Velsen - 10-11-2001
Van de Politiekorpsleiding - C.M. Ottevanger - 05-11-2001
Aan de Politiekorpsleiding van Rotterdam - A. v. Velsen - 10-11-2001
Dagvaarding als ;verdachte in Den Haag - Arrondissementsparket - Geen Datum

  Letter S 
Verslag van het binnentreden van de woning - Politieman J. Brandenhorst - 19-11-2001
Bevel tot inverzekeringstelling - Hulpofficier R.R. v. Vugt - 19-11-2001
Bevel tot verlenging van inverzekeringstelling - Hulpofficier P. Joosten - 21-11-2001
Vordering van inbewaringstelling - Rechter Commissaris - 22-11-2001
Toetsing inverzekeringstelling en bewaring - R. Com. J.B. de Krom - 22-11-2001
Bericht van Eerste Kamerlid van de S.G.P. - Mr. J. Holdijk - 17-11-2001
Bevel tot gevangenhouding door de Raadkamer - Mr C.G. Nunnikhoven - 30-11-2001

  Letter T 
Bezwaar tegen de inbewaringstelling - A. v. Velsen - 01-12-2001
Van Staatstoezicht op Volksgezondheid - P.A.Q.M. Lamers - 10-12-2001
Gemotiveerde vrijspraak Mr. Veraart rechtbank Amsterdam - A. v. Velsen - 18-12-2001
Traject van problemen van echtgenote - A. v. Velsen - 20-12-2001
Eerste verlenging van gevangenhouding - Voorzitter P.C. Santema - 28-12-2001
Aan de Raadkamer van de rechtbank Rotterdam - A. v. Velsen - 28-12-2001

  Letter U 
Tweede verlenging van gevangenhouding - Voorzitter v/d Groen - 29-01-2002
Aan de president van de Rechtbank Rotterdam - A. v. Velsen - 01-02-2002
Dagvaarding van de verdachte - Officier van Justitie - 08-02-2002
Brief van de 'Stichting Vals Beschuldigd' - N. Walbrecht - 25-02-2002
Aan het Arrondissementsparket van Den Haag - A. v. Velsen - 05-03-2002

  Letter V 
Getuige Pieter van Rijswoud - Recherche Rotterdam - 06-03-2002
Oproep van de verdachte - Arrondissementsparket Rotterdam - 13-03-2002
Top Justitie moet weg/fout van NRC - Telegraaf en NRC - 10-04-2002
Aan het parket: Verschoning of wraking - A. v. Velsen - 17-03-2002
Mondeling pleidooi & beginsel - A. v. Velsen - 27-03-2002
Antwoord van de O.v.J. i.v.m. verzoek om andere Rechtbank - O.v.J. Lambrichts - 04-04-2002
Ontslagbevestiging van de advocaat - Mr. Bijlsma - 25-03-2002
Ondeugdelijk psychiatrisch rapport van FPD de Graaff - Mr. G. Szegedi - 10-04-2002
Kritiek op Officier van Justitie Lambrichts ter zitting - A. v. Velsen - 16-04-2002

  Letter W 
Psychologische Rapportage van FPD, Drs. P.E. Geurkink - Off v. Just Lambrichts - 05-04-2002
Psychiatrische Rapportage van FPD, P.C.A. de Graaff - Off. v. Just Lambrechts - 05-04-2002
Opmerkingen betreffende afwijking in FPD-rapportages - A. v. Velsen - 20-04-2002
Vonnis terechtszitting van 09 april van de Rechtbank Rotterdam - Parket Rotterdam - 23-04-2002
Instelling hoger beroep door A. v. Velsen bij de rechtbank - Rechtbank Rotterdam - 26-04-2002
Bericht aan Journalist Couwenhove van de Telegraaf - A. v. Velsen - 07-05-2002
Aan Tweede Kamerfractie van de LPF - A. v. Velsen - 06-06-2002
Aan Advocaat Mr. G. Szegedi - A. v. Velsen - 03-05-2002
Aan mijn Advocaat mr. Segedi over de weigering van een second opinion - A. v. Velsen - 03-05-2002

  Letter X 
Aan Officier van Justitie R.J.P. Lambrichts - A. v. Velsen - 03-06-2002
Aan het Arrondissementsparket te Den Haag - A.v. Velsen - 03-06-2002
Aan het hoofd van de psychiatrische Dienst, Dhr. v. Bakkum - A. v. Velsen - 05-06-2002
Aan Ministerie van Justitie en College van Procureurs-Generaal - A. v. Velsen - 12-06-2002
Aan Prof Dr. T.I. Oei Psychiater - A. v. Velsen - 19-06-2002
Antwoord van het College van Procureurs-Generaal - J. Mooijen - 24-06-2002
Verhuisbericht aan de Officier van Justitie i.v.m. hoger beroep - A. v. Velsen - 03-06-2002
Media: inhumaan gedrag van Justitie - Telegraaf - 19-07-2002
Antwoord aan College van Procureurs-Generaal - A. v. Velsen - 26-07-2002
Laatste antwoord van de Procureur-Generaal - L.A.M. Gielen - 07-08-2002
Bericht aan Psychiater Dr. Tanghe - A. v. Velsen - 28-08-2002

  Letter Y 
Reclasseringsrapport Rapporteur - B. de Vries - 04-02-2002
Bericht van Psychiater - Dr Tanghe Dr. A.J. Tanghe - 13-09-2002
Weigering reisverzekering - Rabo bank - 02-10-2002
Verklaring van goed gedrag - Remco Sterk - 18-10-2002
Politieverklaring door de Groot - A. v. Velsen - 26-10-2002
Wettenbank de Groot afgegeven - B. de Groot - 26-10-2002
Woning aanbieding en acceptatie - Heuvelrug Wonen - 21-01-2002
Aangetekende brief A.& S. - Silvia Videler - 28-01-2002
Politieverklaring door van Dijk - A. v. Velsen - 28-01-2002
Dagvaarding huisvredebreuk - Off v. justitie - 28-01-2002
Faxbericht advocaat aan heuvelrug - - Ausma De Jong + declaratie - 30-01-2002
Opzegging huurovereenkomst - Heuvelrug Wonen - 30-01-2002
Faxbericht aan N.L. Amb Havanna - A. v. Velsen - 30-01-2002
Aan Heuvelrug Wonen - A. v. Velsen - 19-02-2002
Aan politiechef Zorko Zeist - A. v. Velsen - 19-02-2002
Aan Burgem./ Weth Driebergen - A.v. Velsen - 19-02-2002
Aan baron Groeninx v. Zoelen A.& S. Promotions - 28-02-2002
Aan college procureurs-generaal - A. v. Velsen - 28-02-2002
Vragen lijst oneerlijke overheid - A. v. Velsen - 28-02-2002
Aan Partij CDA Gerda Verburg - A. v. Velsen - 28-02-2002
Aan Partij VVD 1e k. lid Vogel - A. v. Velsen - 03-03-2002
Brief aan de Wijkerslooth over onrecht - S. Videler - 02-03-2002
Aan Heuvelrug Wonen - A. v. Velsen - 02-03-2002
Aan B & W gemeente Driebergen - A. v. Velsen - 02-03-2003
Aan secretaris-generaal Demmink - A. v. Velsen - 13-03-2003
Ontvangstbewijs van brief aan de PG - J. Mooijen - 13-03-2003
Aan adv. mr. Pot m.b.t. boek Pleidooi - A. v. Velsen - 13-03-2003
Brief aan en Sandra van Velsen i.v.m. inzage boek - A.v. Velsen - 13-03-2003
Aan het Medisch Tuchtcollege in Den haag - Velsen/Videler - 24-03-2003
Aan de Woningstichting Heuvelrug Wonen - A. v. Velsen - 03-04-2003

  Rechter van Schaardenburg accepteerde onder druk massa-meineed van vakbondsbestuurders
  Officier van Justitie Mr. Asser blijft weigeren meineed te vervolgen en het getuigenverhoor
  Mr. Asser blijft samen met de bonden traineren en rekken van vakantie naar vakantie
  De griffier erkent als therapeute de druk en macht van de vakbonden en het onrecht