Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Beilen 19-04-01

  A. v. Velsen
  P/a Laan v. Vollenhove 63
  . 3705 CB ZEIST

  Aan de Rechter belast met de raadkamer procedure op 25 april '01,
  Parket No. 031604-99
  Griffie v/h arr. Parket te Rotterdam.
  p.b. 50956
  3007 BT. Rotterdam.

  Edelachtbare,

  Bovenstaande zitting, die door tussenkomst en bemiddeling van de off. v. Justitie Mr. H.F. Mos reeds op 25 april dient, heeft tot doel de hoogte van de schade die ik heb geleden ten gevolge van de onterechte hechtenis die mij ten deel is gevallen, vast te stellen.

  Terugkijkend op gedrag en behandeling van en door politie en Justitie tot op heden, en de afwezigheid van verder vertrouwen in deze overheidsinstellingen in de toekomst, verzoek ik U om deze zitting te verdagen tot er door onpartijdige deskundigen een goed onderbouwd oordeel is gegeven omtrent het gebeurde.

  Het antwoord op het verslag van het gesprek met de officier van Justitie dhr.Mr. H.F. Mos en dhr M.P.A.C. Baeten van de politie toont aan dat een conflict als dit, op deze wijze niet tot een rechtvaardige oplossing gebracht kan worden.Ik ben n.l.volstrekt afhankelijk van de in dit geval niet onpartijdige instanties dat wil zeggen "feitelijk belanghebbenden in het tegendeel".

  Als gevolg van misbruik van machtsoverwicht, deponeren politie en Justitie de cruciale punten van de klachten, voorzover zij imago en fouten treffen van de verantwoordelijke functionarissen, op een ontoelaatbare wijze in de doofpot.Ik krijg dus geen steekhoudende antwoorden op mijn klachten.

  Indien ik zwicht voor de immorele aanslag van deze functionarissen op de grondbeginselen van een behoorlijke rechtsgang en een correct politieoptreden, ben ik indirect mede verantwoordelijk voor hen die nu of in de toekomst door ontoelaatbare en foute beginsels in de onderzoekmethode, op dit gebied het slachtoffer worden. Ik kan en mag dit niet toelaten, temeer nu ik zie dat betrokken functionarissen hemel en aarde bewegend, de gemeenschap op enorme kosten jagend, diezelfde gemeenschap een moreel rechtvaardig en eerlijk oordeel doelbewust onthouden.

  Blz. 230 A

  Immoreel, corrupt en crimineel gedrag van overheidsfunctionarissen neemt in ernstige mate toe, terwijl respect en vertrouwen zienderogen afnemen, tot gevolg hebbende dat er mensen zijn die het gezag verwerpen. Door verschillende ongerechtvaardigde aanvaringen met de overheid behoor ik inmiddels tot deze groep.( tergt Uw kinderen niet opdat zij niet opstandig worden).

  Ik ben niet voornemens om, voordat er een rechtvaardig oordeel is, en er een goede regeling door de politie wordt geboden betreffende de resterende klachten, om een schadevergoeding te accepteren die handelt over een deel, van wat op mij overkomt als een ondeelbare en ontoelaatbare overheidsdaad.

  De behandeling die mij ten deel valt, staat wel in schrille tegenstelling tot hetgeen B en W van Rotterdam voorstaat, n.l. om een moreel beroep op Peper te doen om gelden aan gemeente Rotterdam terug te betalen. Voor mij is het ondenkbaar mijzelf te verlagen om een moreel beroep op de overheid te doen. Het is karakterloos dat B en W een dergelijk beroep doen op deze man, het zou eervol van hem zijn indien hijzelf de nodige stappen tot kwijting van zijn eventuele schuld zou doen, gelijk in dit geval het van de korpsbeheerder verwacht mag worden hetzelfde te doen.

  Daar geen van de betrokkenen absoluut niet gebaat zijn bij deze protestacties verzoek ik U om een regeling te treffen die tot een mogelijke oplossing bijdraagt. Het doel wat ik nastreef is dat de betrokken functionarissen inzien dat het ten alle tijden van grote waarde is om eervol, met in achtneming van moreel rechtvaardige principes zijn taak in dit leven te vervullen. Uit protest tegen het achteloos omgaan met deze principes ten opzichte van de burger zal ik mijn acties na deze zitting voortzetten tot deze goede gewoonten ook doorgedrongen zijn tot hen die het goede voorbeeld dienen te geven. Mijn wens om in de gevangenis te raken heeft niet als doel om te promoveren als probleem maker maar om mijn protest kracht bij te zetten zonder hierbij personen te kwetsen.


  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. 230 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland