Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Amersfoort 18-04-01

  A. v. Velsen
  L. v. Vollenhove 63
  3706 CB. ZEIST

  Aan dhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth Pb. 20305 2500 EH 's-Gravenhage

  Geachte Mr. Wijkerslooth;

  Op 28-03-01 heeft er middels Uw tussenkomst een gesprek plaatsgevonden met van de zijde van Justitie dhr. Mr. H.F. Mos, en dhr. M.P.A.C. Baeten van de politie, op het stadhuis te Rotterdam. Het gesprek had o.a. tot doel om een oplossing te vinden om uit de impasse te raken die, althans volgens Mr. Mos is ontstaan door verschillen van interpretatie of onderdelen hiervan.

  Op 29-03- heeft de korpsleiding mij een weergave van het gesprek doen toekomen,(bijl. 1) waaruit ik de conclusie heb moeten trekken dat er op twee punten overeenstemming is bereikt. Deze punten heb ik bevestigd in mijn reactie op de weergave,( bijlage 2). Voor alle overige punten houden Justitie en politie vast aan haar werkwijze om de door mij specifiek genoemde en steekhoudende klachten, op een onvatbare en niet ter zake doende wijze te ondermijnen.

  Oorzaak van dit doelbewust ondermijnen is, het op Uw initiatief met ons gevoerde gesprek door functionarissen uit de belangengroep van politie en Justitie, tegen welke ik mijn klachten heb gericht (Twee handen op een buik).

  Doel is, mij te demoedigen zodat ik mij neerleg bij het decadent en misdadig gedrag van betreffende functionarissen waarvan het resultaat in onze samenleving al duidelijk voelbaar is. Het gevolg is, dat ik door mijn oprecht gepruttel tegen deze misstanden, voor de rest van mijn leven mag rekenen op de rancunes van politie en Justitie, en door mijn protestacties en de straffen hiervoor, geen leven meer heb.

  Blz. 233 A

  Het resultaat is dat ik mij zal inzetten om door krachtig protest tegen alle betrokkenen die debet hebben aan deze ontoelaatbare overheidsdaden, een duidelijke verbetering tot stand zal kunnen brengen. De overheid die een moreel beroep doet op oud Burgemeester en ex Minister Bram Peper eventueel ten onrechte ingediende en ontvangen declaraties terug te betalen, zou beter in dienen te zien dat zij zelf ook een morele voorbeeldfunctie heeft te vervullen.

  Het is in misdadig en discriminerend dat functionarissen een bewust demoedigingsbeleid naar de burger toepassen, enkel om te voorkomen dat ontoelaatbaar gedrag van foute ambtenaren in de openbaarheid kan komen, en tot schadevergoeding kan leiden. Alle betrokken functionarissen zal ik door middel van mijn protest in hun privé en werk situatie, zoals zij ook mij gedaan hebben, attent maken op hetgeen zij hebben aangericht zonder dit op een redelijk fatsoenlijke wijze te herstellen.

  Ik zal vrijwillig en direct na de zitting de Justitie in staat stellen om mij in preventieve hechtenis te nemen om de pet niet nog verder in de modder te laten zinken, in de goot ligt hij immers al, en te voorkomen dat ik (uit oogpunt van protest strafbare feiten pleeg)

  Indien er bij U nog aanleiding bestaat, om uit respect voor ons koninklijk huis, de overheid, Uw collega`s en de Nederlandse belastingbetaler deze inmiddels schaamteloze asociale en discriminerende klucht, die is ontstaan door het vooringenomen gedrag van de Rotterdamse rechercheurs "Miranda van Es, Jan van de Werken" en de hulpofficier Harrold Stap op een wat elegantere wijze tot een acceptabel eind te brengen, ben ik op de bij U bekende telefoonnummers te bereiken.

  Ondanks onze verschillende standpunten dank ik U voor de positieve bijdrage die U reeds heeft geleverd om tot een mogelijke oplossing te komen.

  Met vriendelijke groet,


  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. 233 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland