Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Gouda, 07-08-01.

  A. v. Velsen
  Pa Soesterbergsestraatweg 6 b
  3768 EH. Soest
  3706 CB. ZEIST

  Uw kenmerk; 5111117/01/BSG.. Onderwerp ; verslag van gebeurtenissen,

  DEEL 1.

  Aan: Ministerie van Justitie T.a.v.; Secr. Gen. H.C.J.L. Borghouts. P.B. 20301 2500 E.H. `s GRAVENHAGE

  Geachte heer Borghouts ;

  Na de raadkamerzitting welke ik op Uw advies af gewacht heb, heeft U mij op mijn verzoek terug gebeld om het treurige resultaat van deze zitting en de consequente ondermijning door Justitie van mijn morele en wettelijke rechten betreffende de door mij geleden schade te bespreken. U adviseerde mij weer om de geŽigende weg te volgen, die zoals algemeen bekend voor de burger een onoverkomelijk opstakel is om recht te krijgen. De pertinente tegenwerking van politie en Justitie met als enig doel om gezichtsverlies van functionarissen te voorkomen, en tot gevolg heeft dat ik in deze situatie ben geraakt zal ik hieronder beknopt beschrijven.

  1; Arrestatie en hechtenis n.a.v. een valse aangifte die samen met 2 getuigen die er niet bij waren 159 LEUGENS en doelbewuste verdraaiingen bevatten om mij ongerechtvaardigd te beschuldigen. De recherche gaat tot actie over zonder eerst de aangifte voldoende en vakbekwaam te onderzoeken op betrouwbaarheid.

  2; De recherche gaat na mijn aanhouding over tot een 8 minuten durend onderzoek welke betrekking zou hebben op de vermeende verkrachting, poging tot doodslag en vrijheids- beroving welke de aanklacht inhield. In deze korte tijd verzuimde de recherche om zoals zij wettelijk verplicht is, ook ontlastend bewijs te verzamelen, dit tot doel om de waarheid aan het licht te brengen, ikzelf zat in hechtenis en kon dit dus niet zelf.

  3; Gedurende dit onderzoek van 8 minuten gaat de recherche er wel toe over om persoonlijke eigendommen en documenten welke bewijsmiddelen bevatten die van belang zijn voor mijn verdediging en niets met de aangifte en het onderzoek op zich te maken hebben weg te nemen zonder mijn toestemming en aan de aangeefster af te geven. De recherche heeft deze ontoelaatbare overheidsdaad (in de volksmond diefstal) niet op de lijst van in beslag genomen goederen vermeld.

  4; Tijdens mijn hechtenis heb ik verschillende malen verzocht om mijn raadsvrouwe te berichten omtrent het gebeurde en mijn verzoek tot bijstand over te brengen. Ook aan deze wettelijke verplichting is door de politie niet voldaan, zodat ik 5 minuten voor ik aan de rechter commissaris werd voorgeleid een toevallig passerende advocaat, die op punt stond naar huis te gaan door de politie toegewezen kreeg. Ook hiermee is de mogelijkheid om ontlastend bewijs te verzamelen voorkomen.

  Blz. 79 TA.

  5; Na de voorgeleiding en mijn voorlopige invrijheidsstelling bleek al snel dat het proces verbaal door de hulpofficier van Justitie Harrold Stap welke mede onderzocht had moeten worden door de officier van Justitie Mr. G. Knobbout door deze vervalst is door hier volkomen ongerechtvaardigd "POGING TOT DOODSLAG" aan toe te voegen. Niets wijst op rechtvaardiging of zelfs maar de minste aanleiding tot deze poging om mijn al zeer geschade reputatie laaghartig te ondermijnen. Ik kan geen gronden vinden dat dit een vergissing of misverstand zou kunnen zijn. Dit kan alleen een criminele door de hulpofficier begane, aan maffia praktijken gelijkstaande misdaad zijn.

  6; Onbeschoft, asociaal en respectloos gedrag van de gecertificeerde zeden rechercheurs Miranda van Es en Jan van de Werken ten aanzien van het achteloos omgaan met familie omstandigheden, door mijn 20 jarige dochter op de dag dat ik werd gearresteerd een aantal malen te telefoneren om haar te confronteren met de schaamte- loze vraag of zij bereid was een verklaring af te geven dat haar vader in staat was een vrouw te verkrachten of te vermoorden.

  7; Pillen en verdovende middelen in combinatie met alcohol aanwezig in de woning bij mijn arrestatie, waarvan het gebruik door de aangeefster bij een vakkundig onderzoek zonder probleem door vingerafdrukken en D.N.A. onderzoek had kunnen worden vastgesteld, zou de leugens in haar aangifte extra benadrukt en bewezen hebben.Een dergelijk onderzoek zou het doel daarvan dichterbij hebben gebracht, n.l. "het vinden van de waarheid". Politie en Justitie waren nog slechts bezig met het verduisteren van hun incompetent en stompzinnig misdadig gedrag, in plaats haar taak uit te oefenen.

  8; Onzinnig onderzoek is verricht door 3 damesslips en een hoeslaken op sperma van mij te onderzoeken, direct bij mijn aanhouding heb ik desgevraagd verklaard met mijn vrouw gemeenschap te hebben gehad, en daarna heb ik dit nogmaals diverse keren verklaard. Bij gemeenschap tussen man en vrouw is het doorgaans gewoonlijk dat er na een vrijpartij sperma en vaginaal vocht te ontdekken valt. Ik meen zelfs te kunnen stellen dat zelfs de idioten die deze zaak hebben onderzocht, en meegewerkt hebben aan de escalatie hiervan, zichzelf in een uitzonderingsgeval kunnen betrappen op dergelijke afscheidingen, ter beperking van de soort van inferieure kwaliteit. Ongeveer een jaar na de eerste besnuffelingen van de afscheidingen die het resultaat waren van onze echtelijke neukpartijen is door de Rotterdamse politie en Justitie vast gesteld dat de erotische geur van het echtpaar van Velsen door de tand des tijds niet die bevrediging meer aan de functionarissen gaven die er van verwacht mocht worden. Bij wijze van gunst aan het manlijke slachtoffer, werd ik eigenaar. Gelukkig zijn deze uit oogpunt van liefde met sperma en vaginaal vocht verrijkte damesslips niet geofferd als slaapkamergarnering ten behoeve van het liefdeleven van een of meer op dit gebied gehandicapte hieronder genoemde hoge functionarissen van politie en Justitie. Een kostenverslindende en waanzinnige gelegenheid om incompetentie, sociale afgang van Justitie, en de drang om gemakkelijke slachtoffers op te offeren aan veroordeling en gevangenschap, omwille zich van goedkope roem en prestige te verzekeren.

  9; Tijdens mijn arrestatie zijn mijn huissleutels afgenomen, waarna ik afgevoerd werd. Ongevraagd en zonder mijn toestemming heeft de recherche in zaken zitten snuffelen die niets te maken hadden met het onderzoek naar de vermeende misdaden.

  Blz. 79 B

  Een aantal persoonlijke bezittingen en documenten die voor mij van groot belang zijn, zoals herinneringen van mijn overleden moeder, en een aantal schuldbekentenissen zijn uit mijn woning gestolen. Diefstal en misbruik van feitelijk overwicht heet bij overheids functionarissen een "ontoelaatbare overheidsdaad". De sleutels kwamen terug na 131 dagen. Apart van de sleutelkwestie kon ik niet veilig en rustig terugkeren naar de plek des onheils, het grote machtsvertoon van het arrestatieteam, gecombineerd met gedragingen die door een kudde pygmeeŽn uit donker Afrika niet minder elegant de rechtstaat in verlegenheid hadden kunnen brengen is daar debet aan. De triomfantelijke tronies van de hoofdagenten van politie die als verbalisanten hun diensten verleenden aan deze tot heden schaamteloze vertoning, omreden van het weigeren van het aanbieden van excuses door de betrokken instanties, deze bekrompen parasieten zijn ELSBETH MOUW, ANNEMARIE CONSTANCE FLAES, RICHARD VAN TELLINGEN en ROGER CORNELIS MARIA VAN LITH onder de vooringenomen leiding van HULPOFFICIER HARROLD STAP, allen medeplichtig aan het verkrachten VAN DE RECHTSTAAT. In naam der Koningin.

  10; Een tiental klachten omtrent gedrag en handelswijze van de politie heb ik ingediend bij de heer A.D.M. SCHEEPSBOUWER, deze klachten werden op 2 na op een zeer listige en ontwijkende wijze afgedaan, terwijl de 2 door heer Scheepsbouwer gegrond verklaarde klachten door hem als een paar minder gezellige vergissingen afgedaan werden.

  Na wat scherper bewoordingen ten aanzien van mijn klachten gericht aan de korpschef, de Heer B.A. LUDKEN kreeg ik een eerste indruk van het werkelijke gezicht van de Rotterdamse van korpsleiding, zij bezitten een kinderlijke angst om gezichtsverlies te moeten ondergaan.Deze aan grootheidswaanzin lijdende korpsleiding is alleen in staat om zich staande te houden met eer en vlagvertoon met de wind mee. De kunst om zich nobel te gedragen en passend excuus te maken na fouten, misdaden of schade welke door politie personeel zijn aangericht zijn deze mooi- weerpraters niet machtig. Met grote tegenzin gaf korpschef Ludken toe dat er nog enkele klachten gegrond waren. De rest werd ontkend.

  11; Met de resterende klachten kwam ik bij Burgemeester Mr. I.W. OPSTELTEN terecht die een onafhankelijke commissie bijeen bracht die grotendeels afhankelijk was van de overheid en waarvan de helft tijdens de bijeenkomst schitterde door afwezigheid. Weer een paar klachten werden gegrond verklaard en de rest werd op de vreemde ongerechtvaardig- -de wijze van de hypocriete en in de zelf opgezette val gedreven functionarissen afgedaan. De verschillende ontwijkende antwoorden en ambtelijke wijze van ongerechtvaardigde bescherming van eigen imago destillerende, ben ik tot de conclusie gekomen dat alle door mij ingediende klachten gegrond zijn, de waanzinnige discussies en vreemde kronkels in de hersens van betrokken functionarissen buiten beschouwing gelaten.

  De ongelooflijke asociale en morele decadentie die deze Rotterdamse topfunctionarissen ventileren zijn werkelijk het slechtste voorbeeld wat gegeven kan worden, en een zeer terecht excuus voor ontoelaatbare burgerdaden om niet alleen protestacties, maar ook in beslagname van persoonlijke bezittingen en het inlichten van familie en omwonenden als middel te gebruiken om deze hufters normen en waarden aan te leren.

  Een deel van de oorzaak welke mijn huidige optreden richting politie en Justitie rechtvaardigt, is hiermee verklaard. Op blz 84 TA komt de advocaat van de duivel aan de orde.

  Vr. groet,

  A. van Velsen


  Bijlage 1 verslag.

  Blz. TA 79 C

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland