Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Dhr. A. van Velsen
  p/a: Bosstraat 92
  3971 XG DRIEBERGEN

  Uw kenmerk:   		Onderwerp:			  Mijn ref.:
  M 50K00017		    behandeling punt 2		135-143 & 12-6
  

  Driebergen, 12 juni 2000


  Geachte heer Lutken,

  Om verwarring te voorkomen heb ik de onderwerpen in uw brief gemakshalve genummerd en hiervan in mijn beantwoording gebruik gemaakt. In dit schrijven zal ik ingaan op punt 2 daar dit mijns inziens niets met de door mijn advocaat omschreven klachten van doen heeft, maar met mijn brief d.d. 20 januari j.l., aan de heer Scheepsbouwer, die hem onbeantwoord heeft gelaten (zie K9, blz. 135-142). Indien wij ons verdiepen in de feitelijke inhoud van de klachten zal dat zeker leiden tot een minder gecompliceerde briefwisseling om de waarheid boven tafel te krijgen.

  Het al dan niet ingaan op het door u gedane verzoek om een persoonlijk gesprek i.v.m. de klachtenbehandeling heeft niets te maken met de weigering van Dhr. Scheepsbouwer om de betreffende verklaring te ondertekenen (zie K17, blz. 143), maar met mijn angst om mij nogmaals in een situatie te laten brengen, die mij blootstelt aan het gevaar om weer vals beschuldigd te worden zonder de minste mogelijkheid om bewijsmateriaal ten gunste van mij te kunnen verzamelen.

  Een verzoek om een gesprek in een dergelijke situatie kan alleen ten doel hebben om mij verder te belasten met nieuw te verzinnen feiten. Het blijkt al onmogelijk onaantoonbaar bewijsmateriaal in het onderzoek te betrekken (zie brief van officier van Justitie 03, blz. 115 en de uitgebreide medische verklaringen van de wereldautoriteiten op dit gebied, zie blz. NA 53-70) Dit laatste zal ik in een later stadium overleggen i.v.m. een van de bewijzen om het gebrek aan vakbekwaam-heid aan te tonen van de politie en Justitie op dit gebied.

  Het is mijns inziens van groot belang om zoveel mogelijk van de politie op papier te krijgen want gezien deze ervaringen en de vele schandalen over de politie in de media is het duidelijk dat men de integriteit van hen wel kan vergeten, zoals ook het rechtvaardigheidsbeginsel alleen gebruikt wordt, als het de politie te pas komt.

  MR. LUTKEN, EERLIJK DUURT HET LANGST!

  Hoogachtend,

  van Velsen.

  Blz. 78

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland