Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Utrecht 19-02-03.

  Arie van Velsen
  P/a. Cordestraat 11
  3971 VK Driebergen Rijsenburg


  Aan Heuvelrug wonen
  t.a.v.: Mevr Anke van Dort, woonconsulente,
  Pb. 165 3970 AD Driebergen

  Mevrouw van Dort,

  Hierbij treft u aan, een kopie van de brief welke ik t.a.v. mevrouw Zorka, onder wiens verantwoordelijkheid als politiechef mijn eigendommen, zonder mijn toestemming of medeweten, noch door tussenkomst van de rechter weggenomen werden. Gezien deze m.i. bewuste daad welke geheel voortkomt uit ongepaste en vooringenomen stemmingmakerij door personeel van Heuvelrug Wonen en daaropvolgend het door Heuvelrug aanzetten tot onrechtmatig politieoptreden, beklaag ik mij over uw gedragingen.

  Moreel rechtvaardig, hetgeen vanwege huidige stokpaardjes, "NORMEN EN WAARDEN", van overheidsfunctionarissen ook bij een beslissingsbeïnvloedend onderwerp zou moeten zijn, meen ik op grond van de u bekende historische ontoelaatbare overheidsdaden jegens mij gepleegd, dat de woningstichting een aantal onnodig, grensoverschrijdende en asociale gedragingen tegen mij heeft gepleegd. Mijns inziens foute functionarissen als u, welke door bepaalde karaktertrekken hun gram en vooringenomenheid tot uitdrukking menen te moeten brengen, dienen in een rechtstaat ver verwijderd te blijven van verantwoordelijke functies.

  Ter onderbouwing én ter verklaring van bovenstaande mening breng ik ten overvloede het voorbeeld ter sprake van de overheidsfunctionarissen die het op Schiphol in hun hoofd haalden om 440 eekhoorntjes door een vleesmolen te draaien. Omdat het in regels en voorschriften stond!!! Heel Nederland stond hiervoor op zijn kop omdat die overheidsfunctionarissen, om het niet nóg moeilijker te maken dan het al was, vergaten dat er ook nog een gedragsregel was en is, n.l. rekening houden met de morele rechtvaardigheid, zelfs een oprechte rechter, als die er nog zijn, zet de wet terzijde in belang van die rechtvaardigheid.

  Was het niet eenvoudiger, rechtvaardiger én menswaardiger geweest als u de moed op had kunnen brengen om, desnoods met de burgemeester deze schrijnend onrechtvaardige zaak op te lossen. U hebt mij echter niet gewezen op de mogelijkheid om Burgemeester en Wethouders te verzoeken gebruik te maken van hun uitzonderingsbevoegdheid. Ook heeft u twee maal geweigerd om mijn schriftelijk onderbouwde argumenten welke diagonaal op uw beslissing en mening staan ook maar aan te horen of te lezen.

  Het ergste van alles is echter, dat u m.i., evenals de nazi`s in concentratiekampen, de overheidsmoordenaars van eekhoorns en honderden mensen die zich jaarlijks, vanwege diezelfde overheidsstoornis, van het leven beroven, uw menselijke rechtvaardigheids, beslissings en verantwoordelijkheidsbevoegdheid, in de ijskast zet bij de uitoefening van uw machtsoverwicht. (zie het boek "Nederland als schurkenstaat").

  Ik houd u verantwoordelijk voor mijn bezittingen welke uzelf zonder mijn medeweten of toestemming heeft laten weghalen, derhalve zijn deze onder uw beheer. Alle schades die voortvloeien uit uw wederrechtelijke inbeslagname zal ik op de woningstichting verhalen en meenemen in de klacht. Zoals gemeld laat ik mijn goederen in beslag nemen door deurwaarder ter Weele.

  A. van Velsen

  C.c. alle betrokkenen.
  Bijl. Brief politiechef , brief burgemeester.


  Blz. TA 261

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland