Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Bosch en Duin, 17-08-01.

  A. v. Velsen
  Bosch en Duin
  P/a Soesterbergsestraatweg 6 D
  3768 EH SOEST

  Aan de Hoofd Officier v. Justitie
  Arrondissement rechtbank Rotterdam.
  Pb. 50956 3007 BT. Rotterdam.

  Onderwerp ; Indienen van klacht

  Incident tijdens zitting 8 Augustus 2001

  Manipulaties en ontwijken van eerlijk antwoord


  Geachte heer Brummen,

  Tijdens de terechtszitting wenste ik, op grond van de brief van off. v. Justitie Mr. H.F. Mos (van 25 april) waarin deze zegt "zich verder te onthouden van reacties in mijn richting" nu de zaak op grond van artikelen 89 en 591(a) onder de rechter is.

  De rechter deelde mij, wat verwacht kon worden, mede dat de zitting alleen de behandeling betrof van bovenvermelde artikelen, en er derhalve niet over manipulaties van de officier Mr. Mos welke deze op geraffineerde wijze in zijn brief onbespreekbaar maakte.

  De brief van 25 april met kenmerk 10.031604-99 kan nu dus worden beschouwd als een mislukte poging van de advocaat van de duivel; Mr. Mos om de waarheid te ontvluchten. Deze meende een eerlijk antwoord schuldig te kunnen blijven op alle 20 punten waarin ik de officier van Justitie betrapte op bewuste fouten en verdraaiingen van feiten in zijn gespreksverslag van 29 maart.

  Politie en Justitie hebben de hakken in het zand gezet om mij zo veel mogelijk te hinderen in mijn voornemen tot rehabilitatie en verkrijgen van een redelijke schadevergoeding, hierbij worden leugen, bedrog en misbruik van machtsoverwicht niet geschuwd.

  U bent hoofdofficier van Justitie, en ik mag daarom aannemen dat U, voor zover dat onder Uw competentie valt, verantwoordelijk bent voor een rechtvaardige rechtsloop.Ook een officier van Justitie mag zich niet schuldig maken aan feiten die tot doel hebben ontoelaatbare overheidsdaden te verdoezelen en daartoe de rechtsgang te manipuleren.

  Verschillende brieven van mij aan U of de officier van Justitie gericht zijn niet of slechts gedeeltelijk of verdraaid weergegeven beantwoord. Ik vermoed dat het de bedoeling is van Justitie om mij met een kluitje in het riet te sturen, en de zaak dood te laten bloeden, dat zal best eens kunnen, maar niet op de wijze waarop Justitie dat graag ziet.

  Om mijn brieven beantwoordt te krijgen zal ik mij tot Uw huisadres Willemskade 17 K 4 wenden, om direct de heer Borghouts op deze wijze te benaderen vind ik te voorbarig, dan passeer ik U die dichter bij het vuur staat. Dit doe ik niet om U of Uw familie te plagen, maar om U de onrechtvaardigheid van de gebeurtenissen duidelijk te maken, en, wat rechtvaardig is, medewerking van Justitie i.p.v. tegenwerking te krijgen, alsmede een passende, in redelijkheid tot de door mij geleden schade, rehabilitatie en vergoeding.

  Door het toestaan van ontoelaatbare overheidsdaden en manipulaties van officieren van Justitie die de rechtsgang, die tot doel heeft een rechtvaardige samenleving te garanderen, frustreren enkel omwille van bescherming van eigen imago en angst voor terechtwijzing acht ik U medeverantwoordelijk voor de nog door mij te voeren protestacties die nodig zijn om gerechtigheid te bereiken. Ik wil U er voorts op wijzen dat U een grote schuld op U laadt en Uw familie in verlegenheid zult brengen, indien Justitie, en U dus in dit onrecht volhardt. Uit protest hiertegen zal ik mij verbranden, en doe de verantwoordelijken niets aan omdat ik mijn naam niet wens te verdoezelen door moord, doodslag en verkrachting, zoals Justitie jegens mij heeft gepresteerd.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  cc. Secretaris- generaal Mr.H.C.J.L. Borghouts, Procureur-generaal Mr. J.L. de Wijkerslooth, Min. V. Justitie Mr. A.H. Korthals en Staatssecretaris E Kalsbeek . tevens privé. En de Nationale Ombudsman.

  Blz. TA 89

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland