Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Soest 04-10-01.

  A.v. Velsen.
  Pa. Mathenesserdijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM

  Aan Maas-Delta Deurwaarders Karel Doormanstraat 14 3012 GJ. Rotterdam

  Betreft; Woningbedrijf west Rotterdam Spaanseweg 16 3002 HC. Rotterdam

  Referentie; 2654.0047.02

  Onderwerp; Vooringenomenheid en fouten t.g.v. de gebeurtenissen.

  Brief Maas- Delta Deurwaarders en onjuist huurcontract


  Geachte mijnheer/ mevrouw,

  Door tussenkomst van de politiefunctionarissen, dhr Bakker en Boom van de Rotterdamse recherche heb ik uiteindelijk een woning. Op 17 september kon ik na eerdere weigering door het Woning Bedrijf Rotterdam (WBR) het huurcontract tekenen, mij werd medegedeeld dat vanwege dit uitzonderingsgeval de nodige reparaties en controle uitgevoerd konden worden terwijl ik daar al woonde mits ik de aannemers daartoe in de gelegenheid zou stellen.

  Ik zat in een onmogelijke positie, had hier noodgedwongen geen grote moeite mee, en verzocht vanwege de door de technische dienst van WBR naar voren gebrachte, verwachte reparatieoverlast, gezien de omstandigheden waarin ik verkeerde en de gronden daartoe om enige compensatie van huurbetaling of een wat latere ingangsdatum daarvan. Dit werd geweigerd.

  Aan alle betrokkenen heb ik duidelijk de aard en omvang van de op mij afgekomen problemen voorgelegd, toch werd mij betreffende woning aangeboden waarbij mij slechts 1 kans werd geboden, welke ik met de rug tegen de muur en mijn huisraad in de stromende regen aannam. Om de omstandigheden nog te verzwaren werd de huur nog even door de WBR. in verband met de huurharmonisatie met bijna fl. 100,-- omhoog gebracht voor een woning die vier en een halve verdieping hoog ligt en waar geen lift aanwezig is.

  Alle verwachtingen en toespelingen op een oplossing en de nodige rust, welke mij ook door politie en Justitie aanbevolen en toegewenst zijn, kunnen niet opgelost worden door omstandigheden te scheppen die de problemen vergroten. Van de 18e september tot 1 oktober voldeed ik de huur per pinbetaling op 17 september tijdens het tekenen van het, overigen onjuist opgestelde huurcontract. Daar ik duidelijk de situatie uitgelegd had aan de instanties leek mij het niet meer dan logisch dat van souplesse sprake zou zijn wat betreft de huurbetaling, voordat ik huursubsidie zou ontvangen of aan kon vragen, welke gezien mijn omstandigheden en drukke correspondentie op een gunstig moment moet wachten.

  Blz. TA 125 A

  Er zijn immers al meer dan 1000 A viertjes volgeschreven, 17000 kopieŽn mijnerzijds en zijn tientallen overheidsfunctionarissen met minstens evenveel papiergeweld doende ontoelaatbaar overheidsgedrag te verdedigen tegen mijn gerechtvaardigde klachten.

  Echter vandaag op 4 oktober heb ik een brief van de gerechtsdeurwaarder "Maas-Delta" ontvangen in verband met een huurachterstand van 2 dagen, hetgeen van onhumane hardheid en zakelijke onkunde getuigd, het kan toch zijn dat door overschrijving of andere kleinigheden er enige dagen overheen kunnen gaan voor bedragen bijgeschreven zijn op rekening van begunstigde.

  Ik meen dat het ongewoon is dat er op deze wijze door een gerechtsdeurwaarder wordt omgegaan met klanten van een woningbedrijf, in het bijzonder in dit geval, waar de WBR. precies weet onder welke omstandigheden ik deze woning heb moeten accepteren en wat de achtergronden zijn.

  Door in principe onredelijke eisen, beginselen die tegen elke zakelijke benadering indruisen en een vooringenomenheid voortkomend uit de bekendheid met het feit dat ik als (ex) verdachte van onmenselijke misdrijven ( overigens onschuldig) in de gevangenis heb gezeten, door deze actie Uwerzijds bekend ben geworden met Uw wantrouwen tegen huurders in het algemeen en mijzelf in bijzonder.

  Achteraf blijken door vertragingen die het gevolg zijn van het in beginsel door WBR weigeren van de toegezegde woning op de afgesproken datum, dit onder het mom van eerst noodzakelijke reparaties die bleken van nul en gene importantie te zijn, ook nog fouten in het huurcontract te zitten.

  De omstandigheden en situatie overziende meen ik dat voortzetting van de, overigens ongeldige huurovereenkomst, door onnodige en premature gedragingen uwerzijds en ten aanzien van de vertrouwenspositie die ik bij U geniet ongewenst is.

  Gedurende de periode die nodig is om elders woonruimte te vinden ben ik genoodzaakt gebruik te maken van de woning. Betreffende vergoeding voor het gebruik van de woning tot die tijd, en de eventuele kosten ben ik bereid tot onderling overleg.

  Voor de goede orde deel ik U mede dat Uw wijze van optreden buiten klantonvriendelijk, respectloos en moreel ongerechtvaardigd is en nergens op enige goedkeuring kan bogen.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  cc. Hoofdofficier van Justitie mr. H.A. van Brummen, Plv. korpschef dhr. C.M. Ottevanger, WoningBedrijf Rotterdam t.a.v. mevr A.C.M. Kaulingfreks.

  Bijl. Blz. 5, Blz 149a, Blz. 96 TA.


  Blz. TA 125 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland