Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen Rijsenburg 28-02-03.

  Arie van Velsen
  P/a. Cordestraat 11
  3971 VK Driebergen Rijsenburg
  Tel 06-17036320/Fax 0343-533201

  Ministerie van Justitie
  Zijne excellentie secretaris-generaal De heer J. Demmink
  Postbus 20301
  2500 EH Den Haag


  Geachte heer Demmink,

  Naar aanleiding van opnieuw een incident i.v.m. aanbieden/acceptatie van een huurwoning hetgeen, na de ineenstorting van mijn leven ten gevolge van het foute beleid van het college van procureurs generaal in de aan deze onverkwikkelijke zaak ten grondslag liggende ontoelaatbare overheidsdaden in Rotterdam jegens mij gepleegd, een begin had kunnen worden van een nieuwe start heeft politie en justitie opnieuw de heksenjacht op mij geopend.

  Ditmaal betreft het de politie te Zeist nadat deze de juist daarvoor aangeboden en door mij geaccepteerde woning, in vereniging met de woningstichting op 30 januari is binnengetreden en mijn goederen, zoals de politie in Rotterdam al eerder, met alle nare gevolgen van dien deed, zonder tussenkomst van de rechter of enige rechtvaardiging weghaalde.

  Mijn kleding en andere goederen zijn zonder mijn medeweten en goedkeuring weggenomen. Dat dit geen wettige maar wederom ontoelaatbare overheidsdaden zijn waar ik weer het slachtoffer van ben zal duidelijk zijn. Aangezien het college, gezien haar weigering tot een redelijke oplossing te komen achter deze politiemethodes staat en ik volgens justitie en de politie geen recht op rehabilitatie en schadevergoeding heb omdat de verzekeringmaatschappij van de politie de schade ontstaan als gevolg van diefstal door de politie (logischerwijze dienen dieven zelf op te draaien voor de schade) niet vergoed, ben ik doende om alle documenten en "Mijn Pleidooi" op internet te zetten via " http://www.sdnl.nl/pleidooi.htm

  En ter completering een volledige lijst van namen en functies van alle betrokken functionarissen/beambten die in deze onverkwikkelijke affaire een kwalijke en negatieve rol hebben gespeeld. Uiteraard ook met vermelding van hen die zich wel eerlijk en positief hebben opgesteld.

  Een feit moge niet onvermeld blijven; De politie te Rotterdam heeft eenmalig een bod gedaan van 5.000,- als geste, zij het op voorslag van de toenmalige secr. gen. H.Borghouts. Deze 'fooi' heb ik geweigerd temeer daar ik niet gerehabiliteerd zou worden. Maar afgekocht zou worden.

  "Mijn Pleidooi" is het boek wat is geschreven om, evenals hetgeen de heer Arnold van der Voort op 17 januari openbaarde met zijn boek "Nederland als Schurkenstaat", aan het gewone volk kenbaar te maken welke normen, waarden en rechtvaardigheidsbeginselen de politie en justitietop hanteren. Ook het college van procureurs generaal, u als secretaris-generaal welke voor rechtvaardigheid binnen de rechtstaat verantwoordelijk zijn en de ombudsman vallen in deze openhartige boeken als luchtkastelen en katvangers door de mand. Pim had gelijk, de justitietop deugt niet. Aan u dit te weerleggen c.q. te veranderen.

  Blz. TA 271 A

  Om u een compleet beeld te geven MET ALLE RELEVANTE BEWIJSSTUKKEN doe ik u hierbij toekomen, middels een c.d.-rom. Onder het gewone volk worden die mensen bedoeld, die het slachtoffer zijn van ontoelaatbare overheidsdaden en van hen die voor die ontoelaatbare daden erelintjes, vorstelijke salarissen en oprotpremies krijgen als zij publiekelijk ontmaskerd worden. Evenals bij apothekers bestaat de dringende noodzaak justitie een cultuuromslag te adviseren.

  De wereldvreemde gedragingen en ontoelaatbaar onrechtvaardige beleid zijn het gevolg van het niet onderkennen van menselijke fouten en misdadige excessen binnen de politie en justitie organisatie. Normaliter komen deze excessen in de beste families en organisaties voor, maar met het tot dusver gevoerde beleid stelt u zich persoonlijk en als verantwoordelijk justitiefunctionaris op de plaats van God zelf en staat derhalve diagonaal op de christelijke, humanistische beginselen en fundamenten waar ons voorgeslacht zo voor gestreden heeft. Een strijd die, indien u volhardt in dit beleid met al haar incompetentie, en ongecontroleerde daden en fouten met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, weer zal oplaaien. Dankzij alle arrogante gevoelens van goddelijke onfeilbaarheid is uw apparaat niet in staat om, zoals genoemde families en organisaties, humaan en met relevante methoden de beleidsfouten en ontoelaatbare daden, van hen waar u leiding aan geeft, op te lossen en derhalve kiest voor voortzetting en escalatie van de voorliggende problemen.

  Bij deze verzoek ik u met de meeste klem deze zaak te bezien, rechtvaardigheid te betrachten en mede daardoor erger te voorkomen. Gebleken is dat juist die organisaties waarover u verantwoordelijkheid heeft er alles aan gelegen is deze zaak in de doofpot te stoppen en mij zelfs probeert te laten opnemen in een psychiatrische inrichting. Dit doet mij denken aan voormalige Sovjet-methodes! Ik ga er alsnog vanuit dat u hiervoor geen verantwoording wilt nemen.

  Teneinde fouten t.a.v. de weigerachtigheid van het college van procureurs - generaal, om tot rehabilitatie en relevante schadevergoeding over te gaan, te herstellen, verzoek ik u eventuele correspondentie te richten aan baron Groeninx van Zoelen waarvan het adres bij u bekend of via mijn nieuw postadres: A.&S. Promotions, Dollard 123 8032 KC Zwolle.

  Ten aanzien van mijn wens, nee beter genoemd: eis tot rehabilitatie en relevante schadevergoeding in verband met hetgeen politie en justitie mij hebben aangedaan deel ik u mede dat een lijst van veroorzakers en verantwoordelijken, alsmede hen die volharden in de weigering tot rehabilitatie en schadevergoeding en hen die hun afschuw uitspreken over hetgeen justitie en politie aangericht hebben, op de genoemde website gepubliceerd wordt.

  Met alle u toekomende achting!

  A. van Velsen  C.c.

   aan alle belanghebbenden.

   Bijl.

    Brief aan Burgemeester, Brief aan politie te Zeist
    Deel 2 en 3 van "Mijn Pleidooi. (c.d.-rom)


  Blz. TA 271 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland