Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 8-1-01.

  A. v. Velsen
  P/a laan van Vollenhove 63
  37 06 CB Zeist

  Onderwerp: Lokalisatie daders van ontoelaatbare overheidsdaden .

  Doel: Het verzoeken om fatsoenlijke behandeling.

  L.S.

  Op deze enigszins ongewone wijze verzoek ik Uw medewerking om in contact te komen met de Politie en Justitie mensen die zich zoals in bijgaand schrijven reeds beschreven word ontoelaatbaar hebben gedragen.

  Om deze lieden die mede verantwoordelijk zijn voor het toenemend verval van de rechtsorde in staat te stellen om hun excuus te maken wil ik graag in contact met hen komen , mijn vele pogingen hiertoe mochten niet baten.

  Enigen zijn sinds kort of direct na deze onsmakelijke daden overgeplaatst of blijken plotseling op andere wijze voor mij onvindbaar, vermoedelijk vanwege een zeker schaamtegevoel durven zij deze zaak niet op een eerlijke wijze met mij te bespreken.

  Indien U op enigerlei wijze aan de totstandkoming van een oplossing kunt bijdragen zou ik U zeer erkentelijk zijn.

  Hier legt gezond verstand het af tegen het corrupte verlangen en de decadente denkwijze van overheidspersoneel, zij balanceren tussen het goede dat wij allen zo graag zien ,en het kwade dat zo lokt en nabij is.(citaat uit een mededeling van J.P. COEN aan het adres van de VOC).

  Voor correspondentie hieromtrent ben ik bereikbaar op bovengemelde adres.

  Bij voorbaat dank

  Hoogachtend,

  A. van Velsen
  Tel. 06-17036320


  Blz. 157

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland