Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 03-03-03.

  Arie van Velsen
  P/a. Cordestraat 11
  3971 VK Driebergen Rijsenburg
  Tel 06-17036320/Fax 0343-533201

  Aan:

   de heer B. de Vogel
   Oosthuyse laan 35
   3971 PD Driebergen-Rijsenburg


  Geachte heer de Vogel,

  Zoals tijdens ons gesprek van heden waarbij ik u het script "Mijn Pleidooi"mocht overhandigen afgesproken, treft u hierbij de begeleidende brief aan.

  Reeds tijdens een eerdere promotieactie van de V.V.D. te Driebergen besprak ik het voorliggende probleem met de locale politici. Nu echter vond ik Uw aandacht en kon, de sluier rond dit taboe wat oplichten. Het script welke ik u overhandigde wordt inmiddels "opgemaakt" en geperfectioneerd ten behoeve van de uitgever, waarna in het voor en nawoord de laatste en tevens politieke meningen in dit boek worden aangevuld.

  Ik verzoek u, om dit ware gebeuren in belang van de rechtstaat aandachtig te lezen en mede door middel van de ingesloten vragenlijst het V.V.D. standpunt in deze schaamteloze zaak te verwoorden. Ten aanzien van de pittige en pikante onderdelen wil ik opmerken dat dit feitelijkheden betreft welke ik omwille van de volle waarheid met betrekking tot de recherche, politie en justitiegedragingen onverkort weergeef. Ten aanzien van diezelfde waarheid, de impact welke het politieoptreden en de weigering van justitie om mij rehabilitatie en een relevante schadevergoeding toe te kennen werd ik in "Mijn Pleidooi" gedwongen om mijn volledig privaat en intiem familieleven te openbaren teneinde aan gemene daden van politiezijde en achterklap tengevolge daarvan, een einde te maken.

  Wereldvreemde gedragingen, ontoelaatbaar onrechtvaardig beleid van justitie en politiezijde met alle fatale gevolgen van dien waren er voor verantwoordelijk dat de feitelijke problemen werden gebagatelliseerd en tot niets als tegenwerking en onbegrip leidden. Hierdoor word ik gedwongen dit openhartige pleidooi over het karakter van justitie in dit land, publieksgericht in drie talen te schrijven, met als hoofddoel; Cuba, Irak (1e deel), de niet te verdedigen positie van de man als slachtoffer t.a.v. valse aangiften binnen de relatiesfeer, antieke automobielen, de politieke incompetentie en onwil om overheidsfouten en in bijzonder die van justitie te bestrijden, alsmede eerlijkheidshalve ook aan burgers rehabilitaties en schadevergoedingen toe te kennen na gebleken ontoelaatbare overheidsdaden. En last but not least, de terechte wenselijkheid om een fout en incompetent justitieapparaat wat bovendien door de verantwoordelijken onvoldoende op kwaliteit wordt gecontroleerd aan de kaak te stellen.

  Na jaren van diefstal, liegen en draaien uit het kamp van politie en justitie, stilzwijgende goedkeuring (na informatie aan voorzitter en leden) van de 2e kamer en de, als oorzaak en gevolg verantwoordelijke gemeente Driebergen vanwege 14 jaar weigering van huisvesting na een scheiding, wordt mijn bezit met behulp van!! de politie uit de net aangeboden woning gehaald.

  Blz TA 268a

  Verder wordt tot mijn verbijstering een aangetekend schrijven van mijn bemiddelaar A & S promotions geweigerd en ziet mijn raadsvrouwe geen wettelijke mogelijkheid om mijn goederen op mijn verzoek door de deurwaarder in beslag te laten nemen. Zodoende is er geen kans om mijn persoonlijke bezittingen met enige grip op bewijsbare controle op beschadiging en vermissing terug te krijgen of deze ontoelaatbare daad aan de rechter voor te leggen. Resultaat is nu dat ik weer door de politie ben beroofd, ditmaal met gemeente Driebergen-Rijsenburg en de woningstichting als motief.

  Gedragingen welke in Nazi-Duitsland en daarna door rancuneuze justitiefunctionarissen ook al werden gebezigd. Een verkeerde karaktertrek die vaak een vaktechnische een gestoordheid bij officieren van justitie voortbrengt en in het boek van "Anonimus", met de titel : "EN DE LAARZEN DREUNEN WEER" goed wordt weergegeven. De haatdragendheid van die officieren jegens getuigen charge, bleek na de ondergang van het nazidom. Toen kregen zij, vanwege gebrek aan ervaren officieren van justitie en ondanks sancties voor hun aandeel in nazi misdaden, de kans hun vak weer uit te oefenen, waarna zij tot ver in de zestiger jaren wraak namen op hun onschuldige nazi tegenstanders en klokkenluiders van weleer.

  Ik meen dat mijn politie en justitie belagers, na door eigen toedoen ondergane vernedering inzake de vermeende verkrachtingszaak, eenzelfde gestoordheid aan de dag leggen als hun nazi collega`s. En met hen de functionarissen en deskundigen die door hen te hulp geroepen zijn om mijn leven en strijd tegen deze misdadigheid onmogelijk te maken.

  Mijheer de Vogel, ik vraag niet alleen maar ik eis, in naam van het recht binnen de rechtstaat dat de leden van de volksvertegenwoordiging alle beschikbare mogelijkheden en middelen met moed en voortvarendheid ter hand nemen om de hierboven, in "Mijn Pleidooi" en het boek "Nederland als Schurkenstaat" genoemde feitelijkheden te gebruiken. Dit om het gedrag van deze falende overheidsbestuurders te bestrijden en recht te doen aan hun slachtoffers, teneinde de vele dodelijke slachtoffers als gevolg van het stilzwijgen van de politiek ten aanzien van het beleid van die topfunctionarissen te beperken. Is het als volksvertegenwoordiging niet belangrijker te werken aan het voorkomen van zelfdoding als gevolg van ontoelaatbare fouten en schendingen van normen, waarden en minachting van onderdanen door topfunctionarissen, als aan dié kameronderwerpen welk nut momenteel al ter discussie staat.

  Als deze schandalige politie en justitiedaden niet worden rechtgezet, word ondergetekende op een voor alle betrokkenen bijzonder compromitterende wijze een volgend brandend slachtoffer, zoals aan justitie en 2e kamer bekend is en overduidelijk in De "Telegraaf" werd omschreven want zo gaat het niet in een rechtstaat.

  Wellicht ziet justitie aanleiding om mij weer te arresteren of haar voortdurende bedreigingen waar te maken en mij, alsmede anderen die dit al zijn overkomen, in een psychiatrische inrichting wegduwen, om haar imago te redden. Maar ik hoop ondanks uw ongetwijfeld drukke agenda dat u tijd vind "Mijn Pleidooi" te bekijken iets kunt doen om het tij te keren.

  In verband met de complexiteit en mogelijke teloorgang van het vertrouwen in de overheid en justitie bied ik u aan om de problemen, eventueel met bemiddelaars mondeling toe te lichten.

  Bij voorbaat en vriendelijk dank,

  A. van Velsen  C.c.

   College van Procureurs-generaal van Justitie
   Bijl. Deel 2 en 3 van "Mijn Pleidooi en 2 van de berichten in De Telegraaf


  Blz. TA 268 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland