Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Dhr. A. van Velsen
  p/a: Bosstraat 92
  3971 XG DRIEBERGEN

  
  Uw kenmerk		Onderwerp					    Mijn ref.
  M 50K00017		Ged. Antwoord op brief o.a.			NA 35, d.d. 12 juni 2000 
  		    datering en schrijfwijze en	  		punt 1
  

  Driebergen, 12 juni 2000

  Geachte heer Lutken,

  Allereerst wil ik opmerken dat uw brief pas op vrijdag 9 juni j.l. is ontvangen door mijn advocaat, Mevr. Mr. M.M. Strengers. Deze brief bleek gedateerd op 15 mei j.l. Daar ik weet dat de bewuste brief op dinsdag 06 juni nog in uw bezit was, neem ik aan dat dit op een misverstand berust. Ik veronderstel dat ik voor de door u gestelde termijn van 6 weken uit mag gaan van de verzenddag, 8 juni 2000.

  Uit uw brief blijkt dat van een paar punten door de politie is ingezien dat er fouten zijn gemaakt door politie en Justitie. Uiteraard ben ik het niet eens met de afwijzing van de overige klachten. Tevens is mij gebleken dat er verschillende brieven en onderwerpen daarvan niet behandeld, verwisseld of verdraaid weergegeven worden. Om dit te voorkomen, zal ik proberen om de nadelen van deze politieke schrijfwijze te omzeilen.


  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. 77

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland