Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen Rijsenburg 24 maart 2003.

  Aan de secretaris van het regionaal Tuchtcollege te Den Haag
  Gerechtsgebouw
  Parnassusweg 220,
  Postadres: Postbus 97831
  2509 GE DEN HAAG.

  Van: Van Velsen, Arie
  20-09-1949
  p/a.: Cordesstraat 11,
  3971 PK DRIEBERGEN-RIJSENBURG.
  Tel.: 06-17036320
  Verder te noemen: klager

  Dient een klacht in tegen de arts (psychiater);
  Prof. Dr. T.I. Oei,
  Duinweg 84,
  3735 LD BOSCH EN DUIN. Verder te noemen: aangeklaagde

  Klager heeft rechtstreeks belang bij het indienen van de klacht omdat hij: Door de (diagnose) c.q. rapport van aangeklaagde, geruime tijd (SYs maand) gedetineerd is geweest met alle kwalijke maatschappelijke gevolgen daaraan ten grondslag liggende waarmee hij nu nog steeds wordt geconfronteerd. Zoals duidelijke problemen bij het vinden/verkrijgen van werk. En het niet kunnen verkrijgen of geweigerd worden voor verzekeringen.

  Alsmede heeft de diagnose/rapport van de aangeklaagde er toe geleid dat klager heden ten dage nog steeds op grond van het aangehaalde rapport niet wordt gerehabiliteerd en zelfs wordt tegengewerkt in zijn strijd om rehabilitatie teneinde met de broodnodige schriftelijke verklaring van rehabilitatie wederom toegang te kunnen krijgen tot zijn levenspartner (vrouw) in Cuba, alwaar hem, door deze zaken, de toegang wordt ontzegd. Dat hiernaast het de klager "reguliere"aangedane leed van onterechte detentie en andere gevolgen zwaar op hem drukt moge duidelijk zijn.

  Klager verwijt de aangeklaagde het volgende;

  Op of omstreeks januari 2001, werd klager voorgeleid bij de rechter-commissaris te Rotterdam inzake stalking. Klager was eerder gearresteerd vanwege stalking daar hij overduidelijk van mening was en is dat hij onterecht werd beschuldigd van verkrachting t.a.v. zijn toenmalige wettige echtgenote. Ondertussen zijn er heel wat argumenten/bewijzen dat de indertijd (dec/99) gedane aanklacht tegen klager de benodigde rechtsgrond missen. De zaak als zodanig is dan ook geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De zaak van de daarop volgende stalking, gericht aan o. a. het openbaar Ministerie e.d. is voorgekomen en ontvankelijk verklaard met dien verstande dat het aantal dagen hechtenis exact overeenkwam met de reeds in voorarrest doorgebrachte tijd.

  De klacht ten aanzien van de diagnose/rapport dewelke aangeklaagde heeft uitgebracht aan Justitie en dewelke ten grondslag lag aan de hechtenis is de grond van dit klaagschrift. Aangeklaagde, heeft in opdracht van justitie een rapport over klager uitgebracht wat heeft geleid tot het stempel van: "Ontoerekeningsvatbaarheid". Deze conclusie moet getrokken worden gezien alle overige activiteiten die justitie hierna meende te moeten uitvoeren.

  Het rapport/diagnose als zodanig is nimmer in handen van klager gekomen, noch bij diens gemachtigde, ook de politie te Zeist bij monde van de heer Bemardus de Groot, belast met het indertijd spelende onderzoek heeft verklaard dat dit rapport als "medisch geheim" zou zijn bestempeld en dat hij het ook nimmer onder ogen heeft gekregen. Hetgeen hem bevreemdde. Dit rapport/diagnose van aangeklaagde is tot stand gekomen op basis van een indruk die binnen letterlijk vijf (5) minuten is gemaakt door de aangeklaagde. Van deze 5 minuten zijn enkele minuten verloren gegaan met vragen naar de bekende weg, formaliteiten, begroeting etc.

  Aangeklaagde heeft op grond van deze 'ontmoeting' advies gegeven aan: Th. J.G. Bakkum, hoofd Forensisch Psych. Dienst te Rotterdam en de rechter-commissaris te Rotterdam. Daar wij niet in de gelegenheid zijn gesteld de exacte tekst van het rapport van aangeklaagde weer te kunnen geven moeten wij constateren dat aangeklaagde;

  • Onprofessioneel te werk is gegaan.
  • Vooringenomen heeft gehandeld.
  • Partijdigheid is te verwijten.

  Aangeklaagde heeft, zij het in opdracht van justitie, een advies gegeven van ontoerekeningsvatbaarheid en klager kan en wil en zal dit weerleggen met o.m. de volgende verklaringen:

  • Lijst van brieven welke het rapport/diagnose van klager, die e.e.a. binnen -5- minuten tijd had geconstateerd, overduidelijk weerleggen.
  • Brief van: Dr. S.J. Matthijsen. (Psychiater-psychotherapeut) Te: Zeist, (brief van 07-08-01)
  • Brief van: Dr. Van der Meer, (Forensisch psychiater) For. Psych. Dienst te Rotterdam en Dordrecht. Rapport van: 18-02-2000
  • Brief van: Prof. Dr. A.J.Tanghe, (Psychiater) St. Franciscus-Xaviriusziekenhuis, te Brugge (B.) 13-09-02
  • Brief van: Staatstoezicht op de volksgezondheid. (Inspectie van de gezondheidszorg) Ondertekend door: Senior Inspecteur; P.A.Q.M. Lamers

  d.d.: 10-12-2001


  Brief/Rapport van: Reclassering-Nederland.
  (Arr.pakket. Rotterdam)
  Rapporteur: B. de Vries,
  d.d.: 04-02-2002

  Proces Verbaal v. Politie Regio Utrecht
  (Binnensticht-Zeist)
  Mut. Nr. PL0920/02-620586
  d.d.: 26-10-2002

  Deze "stukken" worden als kopie bijgevoegd bij dit klaagschrift.

  Almede verwijzen wij naar de rapporten van 4 psychiaters/psychologen verbonden aan het RIAGG die klager bezochten tijdens de diverse aanhoudingen en die allen, na het gesprek met klager, de klager veel succes wensten. En alle vier hun conclusie de klager mondeling toezegde met de woorden van de volgende strekking: U bent niet gek maar u heeft een hele goede advocaat nodig.

  Het betrof hier onder meer: Dr. Koopman en Dr. Van Leeuwen.
  Tot besluit stelt klager dat de hem inziens volkomen uit de lucht gegrepen rapportage/diagnose van de aangeklaagde voor onmenselijk leed heeft geleid en de rechtsorde derhalve met voeten heeft getreden.
  Klager eist een berisping en SCHRIFTELIJK excuus van aangeklaagde.


  24-03-03 - A.v.Velsen, bijgestaan en geschreven door mevr. H.M.S.Videler


  Blz. TA 273 C


  Driebergen 2003-03-25.

  Arie van Velsen
  P/a. Cordestraat 11
  3971 VK Driebergen Rijsenburg
  Tel 06-17036320/Fax 0343-533201

  Aan de secretaris van het regionaal Tuchtcollege te Den Haag
  Gerechtsgebouw
  Parnassusweg 220
  Postadres: postbus 97831
  2509 GE Den Haag


  Geachte heer/mevrouw,

  Naast de brieven en rapporten genoemd in betreffend klaagschrift treft u deel twee en drie van "Mijn Pleidooi" aan welke ik schreef naar aanleiding van mijn ervaringen met justitie. Dit pleidooi zal nadat ik het eerste deel heb voltooid als script voor het gelijknamige boek worden gebruikt en zowel justitie als het functioneren van de Forensische Psychiatrische Dienst ten opzichte van haar slachtoffers ter discussie stellen. Genoemd pleidooi is met alle openheid en intimiteiten geschreven zoals het gebeurde zich heeft voltrokken en verwijst naar een aantal bewijsmiddelen ten behoeve van de waarheidsvinding.

  Mij beschikbaar houdende voor alle nadere vragen, verblijf ik,

  Met vriendelijke groet;

  A. van Velsen
  P.a. Cordesstraat 11
  3971 VK Driebergen-Rijsenburg  C.c.

   Aangesloten gemeenten B.R.U., politie, Justitie, opname in pleidooi en Ambassade.
   Bijl. Brief Politie, brief P.R.F. baron Groeninx van Zoelen, verklaring


  Blz. TA 273 D

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland