Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Bosch en duin, 14-8-01.

  A. v. Velsen
  P/a Soesterbergse straat 6 d
  3768 EH Soest

  Tel 06-17036320.

  Per Faxbericht.

  Aan: De vice- President v/d Rechtbank, Mr. S.J. van Klaveren. Griffie v/h arr. Parket te Rotterdam. P.b. 50956 3007 BT. Rotterdam.

  Uw kenmerk; RK 00/1283 en 00/1284

  Onderwerp; zitting dd. 8 augustus.

  Parket No. 031604-99


  Edelachtbare heer van Klaveren,

  Op 8 augustus had de hierboven aangegeven zitting met als rechter Mr. M.J. Stolwerk en Off. van Justitie Mr. H.F. Mos plaats, omtrent de schade verzoekregeling vanwege onterechte arrestatie en ondergane hechtenis.

  Ik meen voldoende te hebben aangetoond dat daaruit de juiste conclusies getrokken kunnen worden, zoals inmiddels ook bekend is bij alle betrokken functionarissen wat mijn bedoelingen zijn om de Justitie en politie tot correct gedrag en het maken van excuus te bewegen. De gebeurtenissen zoals die hebben plaatsgevonden zijn van een dusdanige aard dat zelfs de hoogste Justitiefunctionarissen hier niet zomaar aan voorbij kunnen gaan.

  Zelf ben ik nogal snel indien er redenen zijn om mij te verontschuldigen voor iets waar ik een ander in gekwetst zou kunnen hebben, dat opent mogelijkheden om weer met elkaar verder te gaan, wat in de samenleving onoverkoombaar is. Gemaakte fouten toegeven leid tot een leefbaarder situatie, dit niet doen tot tegenstelling en problemen.

  De komende problemen zullen omvangrijk zijn en voor mij mijn ondergang betekenen, maar het schijnt nu eenmaal nodig te zijn, belangrijk voor mij was dat deze zaak in ieder geval bij de rechter bekend is geworden. De enige drijfveer in mijn leven is om mijn onschuld te bewijzen, het kan en mag niet zo zijn dat zelfs de Secretaris-Generaal Mr. H.C.J.L. Borghouts mij mededeelde dat hij er van is overtuigd dat ik het niet heb gedaan terwijl dat niet door de officier op papier word gezet. Het is vreemd dat de slechte situatie tussen Justitie en mij door de off Mos op mij word afgereageerd, de fouten zijn immers niet aan mij te wijten.

  Ook vreemd is dat de WAO. arts, waar ik nog nooit eerder mee te maken had, mij na het gebeurde afkeurde, terwijl de officier meent dat dit niet aantoont dat dit het gevolg is van de arrestatie en hechtenis. In het keuringsrapport staat dat contact met overheidsfunctionarissen vermeden moet worden, verder ben ik in afwachting van een psychiatrische rapportage over het gebeurde en de uitwerking hiervan op mij. Wederom niet genoeg bewijs voor de officier?

  Ik heb 4 maal naar Cuba moeten reizen om verklaringen te verzamelen die de aangifte weerleggen, wat betreft mijn gedrag t.o.v. mijn gezin in Cuba. De officier meent dat ik niet kan bewijzen dat dit het gevolg is van mijn arrestatie, zo is niets in de wereld te bewijzen.

  Ik zal mij verder onthouden van opmerkingen over het al of niet toekennen van een vergoeding omdat Justitie de principes waarover het gaat niet wil of kan begrijpen.

  Ik verkies hier niet meer bij te horen, en zal tonen dat het onrecht door Justitie bedreven meer leed veroorzaakt dan zelfverbranding, en hoop dat de indruk die mijn actie teweeg zal brengen verbetering voor onterecht verdachten veroorzaakt.

  Bij deze bent U in kennis gesteld van mijn voornemen, en leg de verantwoording, gezien de gedragingen van de politie en Justitie ook in Uw handen.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  cc. College P.G., off. v. Justitie. Korpschef, Redactie Netwerk, Rotterdamse krant, W.D.R. Düsseldorf, en de Nationale ombudsman.

  Blz. TA 88

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland