Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Soest, 28 augustus 2001.

  A. v. Velsen
  Pa. Soesterbergse straatweg 6 d
  3768 EH SOEST

  , Aan het Openbaar Ministerie Arrondissementsparket te Rotterdam T.a.v. Hoofdoff. Mr. H.A. van Brummen Postbus 50956 3007 BT ROTTERDAM

  Uw kenmerk; Pbdu 869.

  Onderwerp ; Hypocriet en niet ter zake doend antwoord

  Met interesse las ik Uw brief van 21 Augustus 2001 waarin weer wordt bevestigd dat redelijkerwijze geen rechtsmiddelen open staan tegen Officieren van Justitie die zich in strijd met de morele rechtvaardigheid en als hypocriet advocaat van de duivel gedragen.

  Uw oordeel dat door het openbaar ministerie is getracht mijn zaak te behandelen met de vereiste zorgvuldigheid, is een van de karige waarheden die het O.M.in deze zaak op zeer geduldig en duur door de bevolking betaald papier heeft gezet. Het verwerpelijke is echter dat deze zorgvuldige behandeling ten doel heeft om de ontoelaatbare overheidsdaden met inzet van alle middelen te rechtvaardigen of met duistere praktijken uit de vuurlinie te houden en niet een fatsoenshalve voor alle partijen bevredigende oplossing.

  Het ongeŽvenaarde bochtenwerk op het justitiŽle slakkenparcours is echter niet in staat geweest om de vuile was binnenshuis te houden en U ziet om die reden dan ook geen aanleiding voor actie. Die noodzaak bestaat ook niet, ik ben alleen, en na lang zelfberaad terdege in staat om voldoende stof op te doen laaien om de zaak aan de kaak te stellen. Geen kennissen, deskundigen of vrienden hebben mij aangezet tot enige actie, mijn protest is ontstaan uit weerzin tegen justitiŽle morele onrechtvaardigheid.

  Reeds vele malen is mij dringend geraden om niet meer schriftelijk of mondeling, direct of indirect, betrokkenen vanwege dit criminele Justitie gedrag te benaderen.

  Ik zeg U, dat ik U als hoofd officier van Justitie, en allen die zich in deze zaak uit hoofde van hun functie niet rechtvaardig gedragen of hebben gedragen, tot in lengte van dagen zal confronteren met straffere, moreel rechtvaardige acties dan tot dusverre.

  Hoofdofficieren die toelaten dat het zelfs zover komt dat de officier van Justitie mij voorstelt of ik in een inrichting terecht wens te komen, en op kosten van de gemeenschap op een ongerechtvaardigde wijze hiertoe pogingen onderneemt of dit door zijn personeel laat doen, kan na alles wat mij al is gepasseerd door de daden van politie en Justitie, niet anders doen dan samen met de korpschef B.A. Ludken excuus en rehabilitatie aanbieden voor het aanhoudende domme politie en Justitiebeleid.

  Verder wens ik door U niet meer beschuldigd te worden dat ik U of andere betrokkenen zou bedreigen, mijn taalgebruik en acties zijn niet anders dan passende en ongevaarlijke aanmaningen tot humaan en fatsoenlijk gedrag jegens mij. Mijn stellingname is U al sinds begin vorig jaar duidelijk alleen handelt U niet alsof dit U duidelijk is. Mijn taal blijft dus gelijkluidend.

  Kopie hiervan aan alle betrokkenen en Hoofdofficieren van arrondissementen in Nederland.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. TA 96

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland