Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen, 20-06-01.

  A. v. Velsen
  Pa. L. v. Vollenhove 63
  3706 CB. ZEIST

  Uw kenmerk: 5100012/501/AJ.

  Onderwerp: reactie n.a.v. tel. melding v. Off. geen vervolging valse aangifte.

  Aan: Sec. Gen.dhr. Mr. H.C.J.L. Borghouts. P.B. 20301 2500 E.H. `s GRAVENHAGE


  Geachte heer Borghouts,

  N.a.v. het gisteren 19-06-01 om 18.00. hr. gevoerde tel. gesprek tussen de Off. v. Justitie Mr. Mos en mij omtrent het onderzoek "valse aangifte" heb ik U zoŽven een fax doen toekomen die mijn standpunten weergeeft. Deze fax, die ik reeds eerder vanwege mijn vermoedens omtrent het resultaat opstelde, vul ik hierbij aan met mijn onderstaande reactie.

  Na het ergelijke tel. gesprek met Mr. Mos heb ik contact opgenomen met de heer Ottevanger van de politie Rotterdam, die niet is betrokken bij het onderzoek doch bereid was mij te woord te staan. Hij was het die mij afhield van mijn voornemen om privé bij Off v. Justitie Mr. Blanken, en bij geen resultaat om op een behoorlijke wijze in de gevangenis te komen ook bij U aan huis, persoonlijk uitleg te vragen omtrent het gedrag van de overheid.

  Het verschil van behandeling tussen de aangifte van Bover tegen van Velsen die, zoals bekend geen resultaat hebben opgeleverd, en de aangifte van van Velsen tegen Bover zijn enorm.

  In de 1e aangifte zijn geen echte bewijzen gevonden, terwijl die in de 2e verklaring hard zijn, en van betrouwbare mensen afkomstig, als niet meer dan kennisgeving beschouwd worden, en bewijsmiddelen afkomstig uit verschillende onderdelen van de door aangeefster ondertekende verklaring zelf terzijde worden gelegd, omdat zij tijdens de aangifte overstuur ( in de war ) zou zijn geweest. Geen enkel onderzoek om de waarheid te vinden heeft zin indien leugens in aangifte en verhoor van getuige zo door de Off. worden verdedigd, dat is voor een advocaat! Tevens wordt het destijds door incompetent recherchewerk geweigerde bewijsmiddel, peuken, hash en asbak, samen met de geneesmiddelen die hysterie moeten onderdrukken, genegeerd.

  De gevolgen zijn een enorm kostenverslindend onderzoek waarvan al tevoren vaststond dat het niets zou uithalen, en een 100 % onrechtvaardige en ongelijke persoonsbehandeling. In beide gevallen geldt het immers een ernstig misdrijf, ook volgens de woorden van de Officier, die tot taak heeft om strafbare feiten naar aanleiding van de aangifte vast te stellen, en in dit geval feitelijk als verdediger van strafbare feiten optreed. Wel een buitengewoon grote verandering ten opzichte van het onderzoek en de behandeling die mij ten deel viel.

  Blz TA 19A

  Dat Mw. Bover bij mij terug kwam omreden van haar verblijfsvergunning, verdient volgens de Off. niet de hoofdprijs, terwijl dit wederom een strafbaar feit inhoud wat uit hoofde van zijn functie onderzoek vereist, zij beaamd hiermede op grond van valse voorwendsels haar verblijfsvergunning te willen behouden en een paspoort kunnen verkrijgen,ten koste van een valse aangifte en in de wetenschap van de ongerechtvaardigde gevolgen voor mij. De officier van Justitie en andere verantwoordelijke functionarissen zijn terughoudend, onrechtvaardig en in strijd met hun amtsbelofte of eed in het bezigen van hun taak op het moment dat zij worden geconfronteerd met iets dat wellicht hun gezag kan aantasten, terwijl zij niet beseffen dat er als gevolg van deze gedragingen in dit geval allang geen sprake meer is van enig gezag. Het gedrag van ook deze officier van Justitie getuigd van laaghartig en doelbewuste kleinburgerlijke weigerachtigheid om misstanden door eigen mensen en een valse aangifte veroorzaakt op een wijze die de rechtstaat vereist tegen het licht te houden. Gelukkig zijn er ook functionarissen die wel hun hart en verstand op de goede plaats hebben zitten en begrijpen waarom ik dit doe, nl. een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de rechtstaat, wij zijn al een eind op de goede weg, immers de naam is al aanwezig. Ik vraag U, en in bijzonder gezien Uw functie, om ook Uw bijdrage met passende wijsheid te leveren aan het doel waar de mensheid in oprechtheid naar dient te streven en te verlangen, ook indien U, wat ik probeer te voorkomen, geconfronteerd word met de negatieve zijden van mijn streven, n.l. met mijn protestacties. Er gaat geen enkele bedreiging of persoonlijke rancune uit van mijn acties,die er alleen op zijn gericht om deze zaak aan de kaak te stellen en de verantwoordelijke functionarissen te helpen herinneren aan hun taak en principes van de in ieder mens aanwezige, doch vaak door eigenbelang op de achtergrond gedrongen natuurlijke rechtvaardigheidsbeginselen. Dat ik voor een persoonlijke benadering kies bij mijn protestacties, is gevolg van het feit dat onderbouwde brieven genegeerd of anders geïnterpreteerd worden,strafbare feiten die niet van belang zijn voor Justitie, doordat zij tegen het onjuist handelen van overheidspersoneel gebruikt kunnen worden of te moeilijk zijn, geen gevolgen hebben, en acties bij of op de werkvloer van betrokken functionarissen geen of zeer weinig resultaat hebben. Toch laat ik niet na om bij voorbaat mijn excuus te maken voor de dringend noodzakelijke doch zeer geringe overlast die mijn acties aan overheidsfunctionarissen en hun naasten zullen aanrichten.

  Met de meeste hoogachting,

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Bijlage 1 verslag.

  Blz. TA 19B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland