Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Zeist, 30-04-01

  A. v. Velsen
  P/a Laan v. Vollenhove 63
  . 3705 CB ZEIST

  Aan: het Hoofdkantoor van Politie
  t.a.v. de Korpschef Mr. M.A. Straver en de heer Petersman
  Pb. 4240
  2350 CE. Leiderdorp.

  Onderwerp:

   protestactie bij de P.G.Mr. J.L. de Wijkerslooth,
   omtrent onrechtvaardig en dubbel gedrag van politie en Justitie.


  Zeer geachte heren Straver en Petersman,

  Naar aanleiding van ons tel. gesprek van heden stuur ik U enige stukken ter onderbouwing van hetgeen is besproken, en hetgeen ik U omtrent de problemen in Rotterdam heb verteld.

  Zoals U uit de stukken kunt begrijpen is hier sprake van een volkomen uit de hand gelopen situatie, ontstaan uit vooroordelen, valse aangifte en verklaringen met als motief mij in de gevangenis te doen belanden om mijn boerderij in Cuba in handen te krijgen. Dit is een absoluut minderwaardige criminele actie, waarbij de politie is misleid en misbruikt.

  Dat de politie te Rotterdam deze affaire liefst in de doofpot stopt kan ik begrijpen, zo ik ook hoop dat de politie en Justitie begrijpt dat ik nooit kan en mag accepteren dat zodoende misdaad profiteert van incompetent recherche werk waarbij het werk half afgemaakt blijft liggen. Ondanks dat er een fors aantal klachten door diverse klachten instanties gegrond zijn verklaard, heeft politie en Justitie Rotterdam gepoogd zich op zeer ondemocratische en de rechtstaat onwaardige wijze van deze zaak af te doen.

  De fouten in Rotterdam begaan veroorzaakt bij ex verdachten die onterecht ernstig gedupeerd zijn, begrijpelijk een stroom van protest. Falend inzicht, incompetentie, het logisch hierop volgende vooringenomen optreden van het rechercheteam, het wegnemen van goederen, en de ongerechtvaardigde handelswijze van de klachten behandelings commissies om de zaak op een voor politie en Justitie zo min mogelijk schadelijke wijze te formuleren eist in de rechtstaat een passende spijtbetuiging en genoegdoening. Het staat lijnrecht tegenover de nobele doelstellingen die uitgangspunt waren voor de burger om een regering in te stellen, om na gepleegde strafbare feiten en/of ontoelaatbare daden, voor het slachtoffer een serie onoverkomelijke hindernissen en demoedigings systemen op te bouwen en zodoende het slachtoffer de wind uit de zeilen te halen, met als enkel doel het eigen falen te verbergen en imago te redden.

  Blz. 246 A

  Dergelijk schaamteloos gedrag wordt zelfs in misdadige kringen afgekeurd, en werd door de nazi`s als asociaal en afkeurenswaardig betiteld. Als men iets misdaan heeft dient men dat correct recht te zetten, tenzij men een moedwillige misdaad heeft begaan om de ander te benadelen of er zelf beter van te worden. Indien dit het geval is, wordt het mij hopelijk snel medegedeeld, zodat ik mij kan toeleggen op terrorisme om deze overheidsmisdadigers in belang van de rechtstaat te bestrijden. De kunst om het verkeerde zodanig op te dissen dat het smaakt naar recht is nooit meer beoefend als hier en nu.( citaat v. George Herbert).

  Het totaal dossier i.v.m. mijn onterechte aanhouding, de ontoelaatbare overheidsdaden, mijn verweer met de klachten en behandeling daarvan, en de nodige acties om aandacht en erkenning heeft inmiddels een inhoud van tegen de 400 pagina's. Veel informatie is verstrekt aan diverse autoriteiten, verder heeft de hechtenis alsmede, recherche, Justitie, medisch, psychiatrisch, administratief, reclasserings en allerhande ander onderzoek geleid tot een gemeenschapsgeld verspilling van vele honderdduizenden guldens.

  Nog immer is datgene niet bereikt wat de Justitie voorstaat, n.l. het vinden van de simpele waarheid, wat indien hetgeen Justitie wettig verplicht is, ook gebeurd zou zijn, n.l. het verzamelen van ontlastend bewijs naast het belastend bewijs. Daar Justitie in gebreke is gebleven heb ikzelf voldoende bewijs verzameld om mijn onschuld te kunnen aantonen, en bevestigen, door een goed onderbouwde aangifte tegen de aangeefster, die zich door het doen van valse aangifte heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten.

  Van augustus 2000 tot 28 maart 2001 is de opname van aangifte van een strafbaar feit door zowel de politie als de Justitie geweigerd, waarna wel toestemming is gegeven, wat tot gevolg heeft dat de rechercheurs dhr. Bakker en Boom de door mij aan hun ter hand gestelde bewijsmiddelen momenteel onderzoeken.

  Aan de heren Petersman en Rasenberg heb ik medegedeeld dat ik voornemens ben om op korte termijn actie te gaan voeren bij de weledele heer Mr. J.L. de Wijkerslooth, daar Mr.de Wijkerslooth als belangrijk beleidsmaker goede mogelijkheden heeft om in deze onverkwikkelijke zaken verandering te brengen, en een oplossing naderbij te brengen, wat reeds in het verleden is gebleken.

  Het is niet mijn bedoeling om op een neurotische wijze een veldtocht tegen politie en Justitie functionarissen te ondernemen, daar is niemand en zeker ik niet bij gebaat, ik wens alleen aandacht voor deze rechtvaardige zaak, een bevredigende oplossing en een fatsoenlijke behandeling door Justitie en politie, zoals dat ook van de burger wordt verwacht.

  Ik zal even hard zijn als waar, even onbuigzaam als rechtvaardig. Het is mij ernst, ik zal niet om de waarheid heen draaien, en niet verontschuldigen, geen duimbreed teruggaan. Ik wil gehoord worden. ( william Lloyd Garrison ).

  En ik ook, ik laat mij niet belazeren, ik ben het zat. ( Arie van Velsen).


  Hoogachtend,

  A. van Velsen

  Bijlage: Verzoek tot hechtenis.


  Blz. 246 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland