Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 28-02-03.

  Arie van Velsen
  P/a. Cordestraat 11
  3971 VK Driebergen Rijsenburg


  Aan het College van procureurs generaal
  Parket Generaal
  Postbus 20305
  2500 EH Den Haag

  Uw kenmerk PaG/BJZ/5036

  Geacht College,

  Naar aanleiding van een incident i.v.m. aanbieden/acceptatie van een huurwoning hetgeen, na de ineenstorting van mijn leven ten gevolge van het foute beleid van het college van procureurs generaal in bovenvermeldde zaak, een begin had kunnen worden van een nieuwe start heeft politie en justitie opnieuw de heksenjacht geopend.

  Ditmaal betreft het de politie te Zeist nadat deze de juist daarvoor aangeboden en geaccepteerde woning in vereniging met de woningstichting is binnengetreden en mijn goederen, zoals de politie in Rotterdam al eerder, met alle nare gevolgen van dien deed, zonder tussenkomst van de rechter of enige rechtvaardiging weghaalde.

  Mijn kleding en andere goederen zijn zonder mijn medeweten en goedkeuring weggenomen. Dat dit geen wettige, maar wederom ontoelaatbare overheidsdaden zijn waar ik weer het slachtoffer van ben zal duidelijk zijn. Aangezien het college achter deze politiemethodes staat en ik volgens van u en de politie geen recht op rehabilitatie en schadevergoeding heb, omdat de verzekeringmaatschappij van de politie de schade weigert te betalen die is ontstaan als gevolg van diefstal door de politie (logischerwijze dienen dieven zelf op te draaien voor de schade), wordt deze dus niet vergoed, Ik ben doende om alle documenten "Mijn Pleidooi" op internet te zetten op mijn eigen website en via www.sdnl.nl/pleidooi.htm

  "Mijn Pleidooi" is het boek wat is geschreven om, evenals hetgeen de heer Arnold van der Voort op 17 januari openbaarde met zijn boek "Nederland als Schurkenstaat", aan het gewone volk kenbaar te maken welke normen, waarden en rechtvaardigheidsbeginselen de politie en justitietop hanteren. Ook het college van procureurs generaal welke voor rechtvaardigheid verantwoordelijk zijn en de ombudsman vallen in deze openhartige boeken als luchtkastelen en katvangers door de mand. Pim had gelijk, de justitietop deugt niet. Onder het gewone volk worden die mensen bedoeld, die het slachtoffer zijn van ontoelaatbare overheidsdaden en van hen die voor die ontoelaatbare daden erelintjes, koninklijke salarissen en oprotpremies krijgen als zij publiekelijk ontmaskerd worden. Evenals bij apothekers bestaat de dringende noodzaak Justitie een cultuuromslag te adviseren.

  Uw wereldvreemde gedragingen en ontoelaatbaar onrechtvaardige beleid zijn het gevolg van het niet onderkennen van menselijke fouten en misdadige excessen binnen de politie en justitie organisatie. Normaliter komen deze excessen in de beste families en organisaties voor, maar uw beleid echter plaatst U als college op de plaats van God zelf en staat derhalve diagonaal op de christelijke beginselen en fundamenten. Immers, u bent in al uw arrogantie en gevoelens van goddelijke onfeilbaarheid niet in staat om, zoals genoemde families en organisaties, humaan en met relevante methoden de beleidsfouten en ontoelaatbare daden van hen waar u leiding aan dient te geven op te lossen en kiest voor voortzetting en escalatie van de voorliggende problemen.

  Teneinde fouten t.a.v. de weigerachtigheid van het college van procureurs - generaal, om tot rehabilitatie en relevante schadevergoeding over te gaan, te herstellen, verzoek ik u eventuele correspondentie te richten aan baron Groeninx van Zoelen waarvan het adres bij u bekend of A.&S. Promotions, Dollard 123, 8032 KC Zwolle.

  Met de U toekomende achting!

  A. van Velsen

  C.c. aan alle belanghebbenden.


  Bijl.

   Brief aan Burgemeester, Brief aan politie te Zeist
   Deel 2 en 3 van "Mijn Pleidooi.


  Blz. TA 265 C

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland