Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Rotterdam 15-10-01.

  A. v. Velsen
  Pa. Mathennesse dijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM

  Aan de: Politie Rotterdam Korpsleiding T.a.v.: Dhr. C.M. Ottevanger Postbus 70023 3000 LD ROTTERDAM

  Geachte heer Ottevanger,

  Naar aanleiding van de resultaten van de bespreking van 9 oktober '01 die tot doel had een oplossing te vinden in de problemen i.v.m. de ontoelaatbare overheidsdaden die zijn gepleegd door de Rotterdamse politie en de pogingen deze te verdoezelen c.q. schaamteloos onbevredigd / onopgelost te laten in vereniging met Justitie en openbaar ministerie deel ik U mede dat ik op andere, reeds door mij aangekondigde wijze verderga voor rechtvaardigheid.

  De chantage middelen van de zijde van de politie, die zij als gronden gebruikt om te menen dat ik wel degelijk iets te verliezen heb, zoals blijkt uit het gespreksverslag, geven weer dat er een volkomen verkeerde en ondergewaardeerde mening bestaat omtrent mijn eergevoel dat n.l. voor mij de belangrijkste motor is om een waardevol leven te doorlopen.

  Om hier duidelijkheid in te scheppen heb ik reeds het woonbedrijf in kennis gesteld dat ik geen prijs meer stel op voortzetting van het huurcontract betreffende de woning die ik door bemiddeling van politie aangeboden en onder protest geaccepteerd had. (zie kopie brief 125 TA)

  Ook heb ik mijn relatie uit respect beŽindigd, ik heb de heer bakker van de Rott. recherche hierover ingelicht op 11 okt. en bevestigd op 15 okt. Ik kan moeilijk een relatie continueren in de wetenschap dat deze geen toekomst mogelijkheden biedt vanwege de principiŽle geschillen van goed en kwaad tussen van Velsen en justitie, ik ben nu eenmaal geen farizeeŽr. Het ging mij zeer aan het hart dat ik ook hier afscheid van had te nemen, in bijzonder door de wijze waarop de politie hier invulling aan gaf. Het zou des te verdrietiger zijn als zij en haar kind waar ik nu anderhalf jaar voor zorg, en hiervoor per maand fl. 400,-- overmaak via mijn bankrekening, binnenkort een voor haar veel groter tegenslag i.p.v. een hereniging na een jaar gedwongen scheiding te verwerken zou hebben.

  De financiŽle verzorging voor haar wordt door mijn vrienden uit mijn oude reserve verder verzorgd.

  Mijn doel om een voorbeeld te stellen en bekendheid te geven aan de gedragingen van functionarissen van politie en Justitie mag niet gehinderd worden door welke emotie, gebondenheid, teleurstelling of pijn dan ook.

  Persoonlijk vraag ik U, hetgeen ik ook aan de bemiddelaars vroeg die met lege handen het gesprek met U en de heer Borghouts verlieten, te doen wat mogelijk is om de verantwoordelijke functionarissen in te laten zien dat het standpunt van het college niet, zoals gemeld onbevredigend is maar een volstrekt criminele en vernederende daad van Justitie naar de burger.

  Met aan U persoonlijk gerichte hoogachting, Arie van Velsen.

  A. van Velsen


  Bijlage 4

  Afschrift aan De Secretaris generaal, alle fractiesecretariaten v/d 2e kamer der staten generaal.

  Blz. TA 149

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland