Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 07-07-Ol.

  A. v. Velsen
  P/a Laan van Vollenhove 63
  3706 CB. ZEIST

  Griffie v/h arr. Parket te Rotterdam, Postbus 50956
  3007 BT. Rotterdam.

  Aan de Griffier dhr. R.M.T. Verheijde

  Onderwerp; de raadkamer procedure op 08 augustus 2001,

  Parket No. 031604-99

  Weledele heer Verheijde.

  Naar aanleiding van Uw oproep om te verschijnen op de raadkamerzitting d.d. 08- augustus 2001 teneinde "TERECHT TE STAAN" vanwege mijn verzoekschrift om toekenning van schadeloosstelling als resultaat van de ontoelaatbare overheidsdaden jegens mij begaan, deel ik U mede dat hieromtrent besprekingen gaande zijn met het Ministerie van Justitie. Alvorens U te bevestigen of ik al of niet zal ingaan op Uw oproep zal ik eerst het resultaat van deze besprekingen afwachten.

  De gang van zaken bij Politie, Justitie, en sinds de raadkamer procedure van 25-04-'O l tevens het O.M. tijdens welke ik mede door de laag bij de grondse wijze waarop ik behandeld ben door de Officier v. Justitie Mr H.F. Mos door mij plotseling te confronteren met lichaamsonderzoek, en de zeer sterke indruk die de behandeling door de rechter mij gaf tijdens het verhoor, bevestigd mijn vrees voor beïnvloeding van de rechter door de Officier v. Justitie.

  De grensoverschrijdende ontoelaatbare en in strijd met de morele rechtvaardigheid zijnde gedragingen van Politie en Justitie te Rotterdam sluiten niet uit, dat de 3Ü officier die bij deze onsmakelijke vertoning betrokken is geraakt, zal pogen de rechter te beïnvloeden.

  Het geheel overziende kom ik tot de conclusie dat ik m.i. zeer onterecht door de overheid wordt aangezien als een groot misdadiger om niet anders, dan de gedragingen van betrokken functionarissen te rechtvaardigen. Het negeren door de Off. van. Justitie van bewijzen die een onbetrouwbare aangifte tegen mij kunnen weerleggen, is exact een uiting van het criminele karakter waar de aanklagers in Nazi Duitsland gebruik van maakten om hun zondebokken te elimineren. Op dergelijke Officieren van Justitie zit in een Rechtstaat niemand te wachten. Rechtschapen, nobele en edelachtbare mensen dienen zich te onthouden van daden die de evaluatie van een rechtvaardige samenleving ondermijnen, in bijzonder functionarissen die betrokken zijn bij de rechtshandhaving en het goede voorbeeld dienen te geven.

  Niet ik, doch onbetrouwbare en incompetente functionarissen zijn debet aan deze? voor hun vele respectabele collega' s smadelijke ontwikkelingen, die de sterke arm der wet zien ontbinden in een hulpeloos en decadent instituut welke de weg der minste weerstand volgt.

  Hoogachtend;

  De verdachte A. v. Velsen.


  Blz. TA 035

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland