Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Gouda, 07-08-01.

  A. v. Velsen
  P/a Soesterbergse straatweg 6 b
  3768 EH. Soest
  3706 CB ZEIST

  Bosch en duin; 9 augustus '01

  Deel 2. Vervolg van Blz. 81 TA.

  Na bestudering van de gedragingen van de politie, welke mijn aanhouding, als gevolg van vooringenomenheid en gebrek aan tijd voor controle van de aangifte op betrouwbaarheid veroorzaakte, komt een onpartijdig onderzoeker zonder twijfel tot de conclusie dat, indien de politie goed werk had verricht, de zaak nooit bij de officier zou zijn gekomen. Het sepot zou immers nooit zijn ontstaan.

  Ik zou nooit behoeven strijden tegen een verkeerde en ongerechtvaardigde sepot formulering, indien de politie op een wat respectvollere en competente wijze met een dergelijk zware beschuldiging binnen de familie sfeer had omgegaan. Ditzelfde geldt voor het gebrek aan inzicht van de officier van justitie Mr. G. Knobbout die geen rekening hield met de daden van politiezijde, immers inzicht van de officier had duidelijk gemaakt dat juist ``de fouten`` van de politie er debet aan waren dat ik aan de rechter commissaris ben voorgeleid, en dat de officier wegens ``onvoldoende`` bewijs heeft geseponeerd. Later is er nog tweemaal voor hetzelfde feit geseponeerd, met geringe aanpassing maar op mijn eis om tot sepotcode wijziging over te gaan werd niet ingegaan. Bij voldoende aandacht en inzicht zou de zaak met politie sepot zijn afgedaan.

  Kort nadat ik begonnen was met protesteren tegen de beslissing van Mr. Knobbout, veranderde deze van werkkring, waarop ik het opnam tegen de hele Rotterdamse justitie kliek.

  Ten gevolge van mijn niet aflatende acties tegen politie en justitie werd er een andere officier van justitie in de strijd geworpen, deze officier, Mr. P.G. Blanken ging op een voorstel in, om een gesprek met de vertrouwenspersoon, de heer P.R.F. baron Groeninx van Zoelen aan te gaan om te bezien of er tot een oplossing gekomen kon worden. Er bleek geen oplossing mogelijk, de officier bleef erbij dat er bewijs tegen mij was. Hij doelde hiermee op het enige stuk wat voorlag en bestond uit een aangifte en verklaringen waarin meer dan 150 leugens en verdraaiingen neergezet waren die zonder uitzondering een voor mij belastende uitwerking hebben. Vergissingen en verwardheid, zoals door de officier als excuus word aangevoerd, die hiermee tevens als advocaat van aangeefster ( tevens verdachte) op schijnt te treden, is uitgesloten daar alle leugens consequent, negatief en tegen mij gericht blijken te zijn.

  De officier Mr. Blanken bleek ook niet bestand tegen mijn voortdurende acties om sepotcode wijziging, rehabilitatie, antwoord op de gegronde klachten, welke inmiddels opgelopen zijn tot 20 stuks, en excuus met schaderegeling zoals moraal en fatsoenshalve de gewoonte zou dienen te zijn bij nette mensen, af te dwingen. Opvolger van Mr. Blanken is Mr. H.F. Mos. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat Mr. Mos letterlijk en figuurlijk met kop en schouders boven zijn collega`s uitsteekt.

  Zo de 2 voorgangers van Mos van de glibberige en arrogante karaktertrekken voorzien zijn die een officier schijnbaar aangeleerd worden, is dit bij Mos nog begiftigd met een van alle moraal en piŽteit verlaten respectloosheid. Mr. Mos verliest absoluut uit het oog dat er verschillen bestaan tussen het trachten een passende straf te eisen voor de dader van een of ander delict, en een persoon welke zwaar beschadigd is na gepleegde ontoelaatbare overheidsdaden.

  Mr. Mos bestrijdt dat, ondanks ik na mijn arrestatie ziek ben geworden, en vervolgens in de W.A.O. ben geraakt waarbij de arbeidsdeskundige van het G.A.K. vervangend werk toestond, kan aantonen dat ik als gevolg van arrestatie en hechtenis niet meer mijn oude beroep kan uitoefenen. Reden van deze tegenstelling is de onwil van off. Mos mij een gerechtvaardigde schadevergoeding toe te kennen, en dit op grond dat ik niet aan zou kunnen tonen dat ik ten gevolge van arrestatie en hechtenis afgekeurd ben, terwijl het keuringsrapport voorligt.

  Blz. 84. TA.

  Een van de bepalingen die uit het resultaat van het arbeidsdeskundigen onderzoek naar voren komen is dat ik niet meer in contact mag komen met overheids functionarissen.

  Uit conclusies en brieven van psychiater, de heer S.J. Matthijsen, de psychiatrische rapportage in opdracht van de rechter-commissaris uitgevoerd en die van een ander op mijn verzoek gedaan onderzoek blijkt niets van gestoordheid of gedrag wat nieuw onderzoek van overheidswege zou rechtvaardigen. Toch heeft de politie in overleg met de officier van justitie en de burgemeester twee maal gepoogd om mij, terwijl zij in de wetenschap waren van eerdere rapportage, in een inrichting weg te stoppen. Is dit een misdadige organisatie i.p.v. de Korpschef, Burgemeester en de hoofd officier van justitie die recht en veiligheid dienen te garanderen ?

  Doel van mijn protestacties is om een rechtvaardige behandeling te verkrijgen, waar het enige passende antwoord op de gedragingen van de politie, en de beleidsfouten van justitie rehabilitatie of het schrappen van het sepot is, en dit in combinatie met een goede, ondubbelzinnige excuusbrief van de autoriteiten.Alle redenen voor dit standpunt zijn in mijn verweer en klachtbrieven duidelijk genoemd, bovendien heeft de heer Borghouts tijdens het onderhoud op 10 juli te Utrecht duidelijk zijn standpunt naar voren gebracht met de woorden; "mijnheer van Velsen, ik ben er van overtuigd dat U het niet heeft gedaan".

  De weerstand en obstakels die justitie opwerpt om ongerechtvaardigd behandelde burgers rehabilitatie, en daarmee het aan hun toekomende respect van de samenleving terug te winnen en de kans de draad in de samenleving weer op te vatten, is enkel te verklaren aan angst en schaamte van de autoriteiten omwille van het imago. Reeds velen zijn hiervan het slachtoffer.

  Gecombineerd met leugens, incompetentie, manipulatie en het negeren van het geven van antwoord op klachten, maken duidelijk dat justitie en politie liever misbruik maken van machtsoverwicht dan fouten toegeven, en deze als fatsoenlijke organisatie rechtzet.

  Bedrog in de rechtszaal !!! ; Op 8 augustus is het schade verzoek behandeld voor de Rotterdamse rechtbank, vooraf telefoneerde de heer S. Rooiakkers, journalist van het Rotterdams dagblad naar de rechtbank om te informeren of het mogelijk was de openbare raadkamerzitting bij te wonen, het antwoord was nee. Op de zitting bracht ik dit naar voren, waarop de rechter antwoordde dat dit wel kon, de journalist was natuurlijk niet gekomen.

  N.a.v. de brief van 25 april, waarin de officier melde geen antwoord te willen geven op mijn opmerkingen als gevolg van zijn manipulaties in het door hem en de hoofdinspecteur in elkaar gezette gespreksverslag van 29 maart, met als reden dat de zaak onder de rechter is, vroeg ik de rechter ook dit in behandeling te nemen, hetgeen, wat logisch is niet mogelijk was. Ook hier weer bewijs dat de officier misbruik maakt van de situatie en leugens ventileert om onder antwoorden uit te komen die de waarheid aan het licht kunnen brengen, en voor hem belastend zijn.

  In een gesprek met de heer René Lancéé, naar aanleiding van een gelijksoortige aangifte hem aangaande destijds in Schiermonnikoog, bracht deze naar voren dat het onbegrijpelijk was dat justitie nog niets geleerd scheen te hebben uit de trieste resultaten van de aangifte tegen hem. In mijn geval is er nog veel meer aan de hand als gevolg van het politie optreden.

  Toen ik dit ter sprake bracht tijdens een gesprek met de heer Borghouts bracht deze naar voren dat er na mijn arrestatie en mijn protesten wel zeker veranderingen in het beleid gemaakt zijn, wat er op neer komt dat het tot nog toe gevoerde beleid verkeerd was. Wie ben ik dat ik als slachtoffer zo behandeld moet worden door de schuldigen. In een gesprek met de heer René Lancéé, naar aanleiding van een gelijksoortige aangifte, hem aangaande destijds in Schiermonnikoog, bracht deze naar voren dat het onbegrijpelijk was dat justitie nog niets geleerd scheen te hebben uit de trieste resultaten van de aangifte tegen hem. In mijn geval is er nog veel meer aan de hand als gevolg van het politie optreden.

  Toen ik dit ter sprake bracht tijdens een ge sprek met de heer Borghouts bracht deze naar voren dat er na mijn arrestatie en mijn protesten wel zeker veranderingen in het beleid gemaakt zijn, wat er op neer komt dat het tot nog toe gevoerde beleid verkeerd was. Wie ben ik dat ik als slachtoffer zo behandeld moet worden door de schuldigen. Herhaaldelijk werpt officier Mos mij voor de voeten dat ik ook inconsistent gedrag vertoon, doch op mijn vraag om te verklaren waar dit te vinden is heeft hij mij tot op heden geen antwoord gegeven, maar brengt hierdoor toch dikwijls mijn naam in diskrediet.

  Door de slechte omstandigheden, psychische druk en de door justitie opgeworpen barricaden om beschadiging van integriteit van de overheid te voorkomen, in combinatie met de uitmuntende ijver en geldverspilling, torpedeert de officier van justitie mijn rehabilitatie en schadeloosstelling. Het andere gezicht van justitie welke juist gerechtigheid, moraal, veiligheid en gelijke persoonsbehandeling terecht aan de bevolking opdwingt.

  Aan politie, justitie, ministers, de Burgemeester van Rotterdam, verantwoordelijke top functionarissen, de rechter en ombudsman heb ik duidelijk gemaakt welk een onrechtvaardige situatie ontstaan is, bijna 2 jaar ben ik dag en nacht geconfronteerd met de gevolgen van ontoelaatbare overheidsdaden, en het eind is, als het aan de overheid ligt nog niet in zicht. Ik heb mij afgevraagd, hoever een overheid kan gaan om een burger te behandelen zoals hier geschied. Het antwoord is; tot de betrokkene gek wordt en in een inrichting op non actief word gezet, hetgeen volstrekt gericht is tegen de normen en waarden van de ontwikkelde rechtstaat.

  Ik ben dit gedrag zat, ik zal mij niet meer onderwerpen aan de overheid die zich in dit opzicht een criminele organisatie getoond heeft en dit op deze wijze continueert. Deze zaak zit mij zo hoog dat ik mij, zoals ik al had aangekondigd bij justitie bij wijze van protest in brand zal steken, de gevolgen daarvan zijn minder pijnlijk als datgene wat ik al te verduren heb gehad van politie en justitie. Ik was reeds voor 40 % verbrand, dus valt het mee.

  Zoals justitie te lang wacht om onrecht door haar aangericht te herstellen zal zij ook te lang wachten met blussen van mijn noden, hierbij zijn alle hierboven genoemde functionarissen, evenals verschillende politici uitgebreid ingelicht over mijn plannen.

  C.c.

  • Ombudsman, Redactie Netwerk,
  • off. v. justitie,
  • rechter Mr. M.J. Stolwerk,
  • korpsleiding Rotterdam,
  • Rotterdams dagblad.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Nieuw postadres,
  Pa. Soesterbergsestraatweg 6 b.
  3768 EH. Soest.

  Blz. TA 84 C

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland