Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 26.10.00

  A. v. Velsen
  pa. Bosstraat 92
  3971 XG Driebergen
  06-17036320

  Parketno. 10\031604-99

  per fax 28-10 + 14-11-00.


  Aan de Off. v. Justitie mr. Blanken

  Op advies van de politie wend ik mij tot U om aangifte te doen van een valse aangifte van "poging tot doodslag, verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving" door mevr. Bover leon.( haar verblijfplaats is bij U bekend).

  De door Off. van Justitie G. Knobbout gedane "kennisgeving van niet verdere vervolging" heeft gezien zijn formulering, vertaling en verspreiding door mijn vrouw in Cuba, tot gevolg gehad dat ik daar als een crimineel wordt aangezien door de moeder van de aangeefster, ik zou schuldig zijn doch te slim om gepakt te worden.

  Doel van deze actie is om aan de bevolking aldaar te verantwoorden dat zij mijn bezit "moreel verantwoord kunnen confisqueren". Ik beschik over vele verklaringen, aanwijzingen en bewijs om e.a. te verduidelijken. Graag hoor ik zo spoedig mogelijk van U omtrent de te volgen stappen.

  Bij voorbaat dank.


  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. 127


  Rotterdam, 10-01-01.

  A. v. Velsen
  P/a Laan v. Vollenhove 63
  3706 CB Zeist
  Tel 06-17036320

  Park. no. 10/ 031604-99

  onderwerp: Onbeantwoord schrijven.

  Aan de Officier van Justitie mr. Blanken


  Geachte Heer;

  Op 26 -10-00. verstuurde ik ter attentie van U een brief aan de Rotterdamse rechtbank als gevolg van de weigering van de Rotterdamse politie om een aangifte op te nemen van valsheid in geschrifte waardoor ik zwaar gedupeerd ben geraakt.

  Inmiddels ben ik geïnformeerd door de politie, recherche en marechaussee in diverse districten en meen dat de politie verplicht is om deze goed onderbouwde aangifte op te nemen. Indien mijn brief aan Uw aandacht mocht zijn ontsnapt vraag ik U vriendelijk om de bijgevoegde kopie alsnog te behandelen en aan de politie te vragen om haar taak te vervullen.

  Om misverstanden te voorkomen stuur ik een kopie van dit schrijven aan de politie en zal mij voor eind januari bij de politie melden voor de aangifte, met mijn raadsman, indien mij wederom deze vorm van rechtsgang wordt geweigerd .


  Bij voorbaat dank.

  A. van Velsen


  Blz. 127a


  Rotterdam, 10-01-01.

  A. v. Velsen
  P/a Laan van Vollenhove 63
  3706 CB Zeist
  Tel 06-17036320

  Parketno. 10/031604-99.

  Onderwerp: Weigering door de politie van het opnemen van aangifte van valsheid in geschrifte.


  Geachte Hr. Scheepsbouwer,

  Enige tijd geleden ben ik aan het politie bureau Marconiplein geweest om aangifte te doen tegen mevr. van Velsen Bover-Leon.

  Voor een burger dient het mogelijk te zijn om een aangifte te doen van een strafbaar feit tegen hem of haar gericht, het doen van aangifte, in dit geval van Valsheid in geschrifte, werd geweigerd door de recherche, met de mededeling dat ik dat maar aan de officier van Justitie moest verzoeken.

  Ofschoon een dergelijke voorwaarde mij hoogst onbegrijpelijk en discriminerend voorkomt heb ik toch aan dit verzoek voldaan. Op mijn verzoek aan de Off. v. Justitie heb ik helaas geen antwoord gekregen, zodoende richt ik duidelijkheidshalve mijn verzoek nu op beide partijen: waar en wanneer kan ik deze aangifte doen.

  Het kan immers niet zo zijn dat na een klachtenprocedure die uiteindelijk ten gunste van mij door de korpschef en de Burgemeester schoorvoetend op een enorm aantal punten gegrond is verklaard . een dergelijke ongerechtvaardigde reactie van Politie en Justitie mag volgen. Ook is het onredelijk en ongerechtvaardigd om er van uit te gaan dat aangifte geen zin zou hebben, U weet immers niet met welke feiten en bewijsmiddelen ik de aangifte kan onderbouwen.

  Hopende op goede afloop verblijf ik;


  Bij voorbaat dank.

  A. van Velsen

  Nieuw postadres:
  p/a. Laan van Vollehove 63
  3706 KB Zeist


  Blz. 127 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland