Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Middelburg 27-03-02.

  A. v. Velsen
  Pa. Mathennesserdijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM

  Mondeling pleidooi


  Edelachtbare,

  Ik sta hier voor U om mij te verantwoorden voor zaken , die door mij zijn gepleegd, en niet geheel zonder wettelijke zonden zijn.

  Ik bestrijd echter de wijze waarop in de dagvaarding, zowel als in de aangiften, de ernst van de feiten zijn afgeschilderd; met andere woorden!!! Als een angstaanjagend gevaarlijke, voor Justitie haast politieke terrorist, die een bedreiging vormt voor politie en Justitie functionarissen, en bovendien heeft getracht om Justitie een groot geldbedrag af te persen!!! Dit is onvoorstelbaar.

  Edelachtbare, niets is minder waar als de indruk die over mij ontstaat na het lezen van deze aangiftes en de tenlastelegging. Dit moet met een groot overwicht aan macht en kennis zijn opgesteld om van een lastig man te worden verlost.Ik heb niets anders dan een bescheiden actie gevoerd voor een rechtvaardiger behandeling, rehabilitatie en relevante schadeloosstelling wegens door politie en Justitie begane ontoelaatbare daden. Dit in bittere strijd tot hetgeen Mr. Borghouts zich herinnerd ; ' een GELDBEDRAG EISEN ' en, zoals via de persoff. in de krant kwam, door mij geuite "DOODSBEDREIGINGEN!!!"

  Ik heb vooraf, schriftelijk en telefonisch op mijn bekende schrijf en spreekwijze, bij betrokkenen aangekondigd, niet gewelddadig of anderszins bedreigend te zijn, dat zou mijn streven niet ten goede komen. Mijn contacten met de bemiddelaars, de heren P.R.F. Groeninx van Zoelen en psychiater S. J. Mathijsen, de Politie, de leden van het College van Procureurs-Generaal, alsmede de Secretaris-Generaal hebben altijd mijn vredelievende maar woedende benadering uitgestraald, hetgeen ook is onderkend in de dagvaarding. Het ging mij, zoals bekend om protest tegen een fout beleid, en niet, zoals ook blijkt uit het deskundigen rapport, uit een actie van een gek. Opm. van de Off. van Justitie 'mijnheer van Velsen, U weet het onderhand beter als wijzelf'.

  De actie is voortgekomen uit een gevoel van machteloosheid, welke is ontstaan na leugenachtige ontkenningen van de politie en grote weerstand en woede van Justitie. Dit, omdat ik mij niet, zoals Justitie wenst, mij onderwerp aan dit onrecht, zo in de klachtbehandeling staat 'dhr. van Velsen moet zijn verlies maar nemen', immers hij heeft nu weer een relatie. En de politie heeft voor hem een woning op het stadhuis geregeld. Anders gezegd, hij moet nu zijn mond maar houden, anders is hij dat ook nog kwijt!!!

  Edelachtbare; ik ben een man van eer, een die niet te koop is, of zich laat chanteren. Zulk Justitie beleid past zelfs niet in een dictatoriaal of feodaal bewind, laat staan in een rechtstaat.

  Ik heb mij terecht ongevoelig getoond voor deze chantage van justitie, en haar falend ontoe-laatbaar beleid door deze protestactie landelijke bekendheid gegeven, als een klokkenluider maar dan wat luider omdat de oren van de verantwoordelijken voor de 'rede' gesloten blijken. Dit is de door mij genoemde 'SCHANDE' welke huizen afbreekt. Zoals bij aanhef gezegd, heb ik mij, na Justitie niet correct gedragen, en wacht Uw oordeel af. Ik kan en mag niet accepteren dat kunstmatig immorele omstandigheden worden gecreŽerd, om te verhinderen dat een ex-verdachte zijn gelijk krijgt, enkel om een schandaal van Justitie te verdonkermanen.

  Dank U wel.

  Blz. TA 215 A


  Pleitbeginsel zitting

  Middelburg 09-04-02


  Edelachtbare,

  Een gebeurtenis in mijn leven, en het feit dat ik op zeer jonge leeftijd door mijn moeder op het spoor van een aantal, althans voor mij belangrijke wijsheden ben gezet, hebben mij doen besluiten een zo rechtvaardig en nobel mogelijk leven te verteren. Keiharde consequenties heb ik mijn voornemen niet alleen staande weten te houden, maar ook versterkt.

  Na alle gebeurtenissen waarmee ik door fouten en kunstgrepen van politie en justitiezijde in de afgrond ben geraakt, heb ik om openheid van zaken te forceren enige verantwoordelijken, met de neus op de feiten trachten te drukken. 2400 jaar nadat Gorgias (Griekse wijsgeer) door gebruik te maken van ongerechtvaardigde kunstgrepen en overredingen de waarheid naar ver- luid met groot succes naar zijn hand wist te zetten, weet de Justitie deze voor de rechtstaat ver -werpelijke tactieken nog altijd en ten koste van een groot aantal slachtoffers, te misbruiken.

  Indien Justitie vanwege brutale en aan nazi-praktijken verwante gedragingen door de mand valt, kiest zij voor sepot wegens onvoldoende bewijs, zelfs als dat onvoldoende bewijs uit enkel één valse en aantoonbaar leugenachtige aangifte bestaat van een overspannen vrouw, wiens familie ook nog eens waarachtige motieven heeft die deze miserabele aangifte voor hen profijtelijk maakte.Waarom doet Justitie dat? Om geen andere reden dan haar incompetentie en ontoelaatbare daden te verdoezelen en rehabilitatie met een als gevolg daarvan relevante schadeloosstelling te voorkomen. Door sepot ontduikt de officier van Justitie, anders dan hij aan zijn stand verplicht zou moeten zijn, op een misselijke manier zijn verantwoordelijkheden.

  Intussen moeten de vele kansloze slachtoffers van deze praktijken die door de verantwoordelijken wel worden onderkend, maar zien hoe zij hun leven weer moeten inrichten. Bovendien heeft de politie, in mijn geval althans ook de belangrijkste bezittingen uit mijn huis geroofd of indien wenselijker, weggenomen zonder mijn toestemming. Juridische procedures zijn door kunstgrepen van de Off. verworden tot een voor het slachtoffer die terecht rehabilitatie en genoegdoening wenst, eindeloze weg die enkel tot kommer en kwel leidt.

  Ten aanzien van betrokkenen heb ik medegedeeld dat ik geen aanleiding zou geven voor angst of bedreiging en bij herhaling de motivering van mijn contacten met hen uit de doeken deed. Betrokkenen wisten dus van mijn voornemen en wat dat inhield, toch kreeg ik geen antwoord meer op mijn vragen, niet van Justitie en niet privé. De dagvaarding is met veel justitieel overwicht beladen vanwege het feit dat verschillende topfunctionarissen een overaangifte deden, welke het vermoeden doet rijzen dat zij werden 'belaagd door een gevaarlijke gestoorde' Echter andere topfunctionarissen die ik minstens en zelfs meer indringend heb benaderd, kozen uit piŽteit juist niet voor aangifte, maar deden binnen hun mogelijkheden iets!! Chapeau !! Dat hier sprake is van een strijd met ongelijke wapens en overaangifte mag duidelijk zijn. (zie ook mijn bezwaar tegen inbewaringstelling, en mijn visie op de dagvaarding waarin wordt beaamd dat ik onschadelijk ben) Fundamenteel voor het besturen van een staat is de deugd der rechtvaardigheid, het gaat om het welzijn van de bestuurden die hiervoor bestuurders aanwijzen ( PLATO).

  Blz TA Blz. TA 215 B

  Mijn inzet om de justitietop ter discussie te stellen is geslaagd en behoefd geen voortzetting op deze wijze. Deze inzet (volharding) wekte bij de Officier blijkbaar, (zoals Plato ooit al illustreerde) de mijns inziens onterechte indruk of neiging op dat ik gestoord zou zijn, ten gevolge hebbende dat een motivatie is gecreŽerd die mijn gevangenhouding rechtvaardigt.

  Inmiddels kwam ik in aanraking met niet minder dan 9 deskundigen, uit welke rapporten en mondelinge conclusies ik kan destilleren dat ik niet meer gestoord ben dan ieder ander.

  Dit met één verschil !! Wie komt met relevante gesprekken en brieven zover dat de Secretaris Generaal van Justitie zich mobiliseert tot bijeenkomsten en gesprekken met de ex-verdachte en daarbij verklaard dat hij ervan is overtuigd dat ik de feiten niet heb gepleegd!!! Toch geen gestoorde hoop ik, want dan is het wel erg triest gesteld met de kwaliteiten van de justitietop.

  Aan wat anders dan aan mijn wellicht ongewone doorzettingsvermogen mag ik danken dat ik zover ben gekomen met deze ongelijke strijd, beslist niet aan overheidsbekommernis maar aan de verlichte waarneming van een klein aantal vrienden en bekenden die mij steunen.

  De officier van Justitie die met alle denkbare kunstgrepen immoreel en ongerechtvaardigd de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Justitie binnen de rechtstaat heeft ontlopen en daarbij een aantal topfunctionarissen heeft meegesleept in deze uit de hand gelopen serie schandalen, hebben geleid tot gevolgen die, althans voor mij als slachtoffer van meer waarde zijn dan de rest van mijn leven.

  Ik draag mijn lot en zie dit kinderachtige gedoe niet als straf, zelfs al zou ik een gifbeker te drinken krijgen, dan nog zou ik volharden vanwege mijn rechtvaardige waarneming. Met toegeven reik ik de hand aan fout en kwaad en werk mee aan de veroordeling van hen die niet in staat zijn weerstand te bieden aan deze praktijken.

  Rekening houdende met een leven onder invloed van beperkingen en gevaren die zijn te wijten aan, in het justitieel document omschreven 'ONVOLDOENDE BEWIJS VAN SCHULD'm.a.w. vrij gelaten vanwege te weinig bewijs, de delinquent loopt dus weer rond, opgelet!!! Als ik in vrijheid per ongeluk tegen een dame oploop, of mijn blik kruist een pikant geklede damesetalagepop terwijl een oplettende 'GECERTIFICEERDE ZEDEN RECHERCHEUR' met veel ervaring, zoals Jan van der Werken mij verkondigde, toeziet zal die mij direct weer voor de Inquisitie sleepen, waarna ik met bovengenoemde reputatie kansloos ben.

  Mijnheer de Rechter, ik ben m.i. toerekeningsvatbaar, maar sta vanwege het aan mij opgedrongen stigma van 'verdachte van verkrachting die bij gebrek aan bewijs niet is veroordeeld, onder grote druk'en verzoek U mij de straf op te leggen die mij op een moreel rechtvaardige wijze toekomt, met verwijzing naar het bezwaar tegen mijn inverzekering- stelling en ontlastende punten in de dagvaarding.

  Ik ben gedwongen door deze omstandigheden, gekomen tot deze ludieke actie, die in mijn opinie veel meer bescheiden is dan de aangevers begrijpelijk genoeg doen voorstellen, maar niet vrij van wettelijke zonden.

  Dank U wel voor de tijd die mij werd gegund om mijn standpunten uiteen te zetten.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. TA 215 C

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland