Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Doorn, 29-04-01

  A. v. Velsen
  P/a Laan v. Vollenhove 63
  . 3705 CB ZEIST

  Onderwerp: Ontoelaatbare overheidsdaden

  Aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
  Dhr. Mr. K.G. de Vries.
  Schedeldoekshaven 200
  2511 EZ. Den Haag.

  Edelachtbare heer,

  Op deze wijze wil ik Uw aandacht en actie vragen omtrent enige enorme, uit oogpunt van onze Rechtstaat geziene praktisch misdadige, te weten;

  1. Het ten koste van de integriteit (leugen, bedrog, diefstal) door de politie te Rotterdam, onterecht gearresteerde, en in hechtenis genomen `verdachte` doelbewust benadelen.

  2. Het uit eigen beweging op morele gronden teruggeven van door de politie wegge-nomen eigendommen, of deze te vergoeden. (dit wordt immers ook door B&W van Rotterdam van de oud Burgemeester verwacht), is ondanks de moreel rechtvaardige opvattingen niet gebeurd. Het wegnemen van de eigendommen is na in eerste instantie te zijn ontkent, bij de 3e klachtbehandeling door de politie toegegeven.

  3. Het O.M. heeft, in tegenstelling tot hetgeen zij wettelijk verplicht is op geen enkele wijze voor de "verdachte" ontlastend bewijs verzameld, hetgeen duidelijk aanwezig was en nog is, zelfs nadat de "verdachte" hierom had verzocht is dit geweigerd.

  4. Het consequent weigeren van politie en Justitie, om een aangifte op te nemen van een valse aangifte van VERKRACHTING, POGING-DOODSLAG en WEDERRECHTE-LIJKE VRIJHEIDSBEROVING, is na10 maanden enorme problemen gewijzigd in onwillige toestemming tot het doen van aangifte op het hoofdkantoor van politie. De aangifte is nu in voorbereiding. De motivatie van politie en Justitie in het verleden voor deze weigering was dat een strafrechtelijke aanpak gericht tegen een valse aangifte zou blijven steken op hetzelfde bewijsprobleem als in de zaak van de "verdachte" Dit is hier zeker niet het geval, "verdachte" beschikt in tegenstelling tot de aangeefster over voldoende betrouwbare verklaringen.

  5. Het tonen van dubbel gedrag, bij de formulering van 3 niet waarheidsgetrouwe sepots. Inmiddels is de toestemming om aangifte te doen, wat van de zijde van verdachte het motief inhoudt dat er recht dient te geschieden, en zijn onschuld kan vaststellen, een maand oud, en is er nog geen aangifte, hoe goed bedoeld ook van de rechercheurs, die zelf zeggen dat het mogelijk in het algemeen belang gestaakt kan worden. Om deze reden laat ik een onderzoek doen naar de haalbaarheid van vervolging van aangeefster.

  Het heeft wederom de schijn dat politie en Justitie, zoals gedurende het gehele onderzoek en de klachtprocedure is gebleken er alles aan gelegen is de rechtsgang ter bescherming van eigen imago, en het onder tafel vegen van haar falen, te frustreren.

  Bij deze smeek ik U om hier aandacht aan te besteden, dit is voor de Rechtstaat en voor mij als "ex"-verdachte van levensbelang

  Bij voorbaat dank, vr. groet,


  Hoogachtend,

  A. van Velsen

  Bijlage: Verzoek tot hechtenis.


  Blz. 245

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland