Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Amsterdam 26-07-02.

  A. v. Velsen
  Pa. Sloterweg 1049
  1066 CD AMSTERDAM

  Aan het College van procureurs generaal
  Parket Generaal
  Postbus 20305
  2500 EH Den Haag

  T.a.v. mr. L.A.M. Gielen Bestuurlijke en juridische zaken

  Uw kenmerk PaG/BJZ/4436 brief 24 juni 2002


  Geachte mr. Gielen,

  In antwoord op Uw brief deel ik U mede dat ik, het als ondersteuning ervaar dat U mijn mening deelt dat ik, voor zover ik mijn bezwaren kenbaar wil maken betreffende de veroordeling inzake vermeende belaging van justitiefunctionarissen die zich immoreel en onheus jegens mij als slachtoffer van hun eigen onverantwoorde optreden hebben gedragen, inderdaad de goede weg heb bewandeld.

  Dit heeft echter niets te maken met het feit dat Justitie een foutief beleid hanteert en zich bovendien schuldig maakt aan ontoelaatbaar overheidsgedrag waarvan ik o.a. het slachtoffer ben. De Secretaris Generaal van Justitie, mr. Borghouts heeft dit ridderlijk toegegeven tijdens een bijeenkomst in Utrecht.

  Door politie en Justitie werd ontkend dat betreffende opsporingsambtenaren goederen uit mijn woning hadden meegenomen welke niets met de zaak te maken hadden. Nadien is door de klachten commissie o.l.v. de korpsbeheerder geoordeeld dat dit niet had gemogen. Dit openbaart dat er onwaarheden zijn verteld en onrechtmatig goederen zijn meegenomen door de politie en dat Justitie topfunctionarissen deze werkwijze ongestraft accepteert.

  Eerst later en na veel protest, inspanning en enorme kosten van mijn zijde, werd er op onbegrijpelijke en onacceptabele wijze door Justitie gereageerd met als resultaat dat ik geen schadevergoeding kreeg en, ondanks dat aangeefster toegaf dat ik haar niet verkrachtte, niet werd gerehabiliteerd.In plaats hiervan werd ik vanwege mijn geweldloze protestacties door diezelfde topfunctionarissen van stalking en bedreiging beschuldigd, onderwijl zij zichzelf aan misbruik van macht schuldig hebben gemaakt door hun kennissen aan te zetten tot het doen van valse aangiften ( zie bijlagen), met 12 maanden gevangenisstraf als resultaat.

  Over deze kwestie en zijn jarenlange voorgeschiedenis ben ik een boek aan het schrijven om het, aan regimes welke onderdrukking van mensenrechten tot doel hebben geijkte Justitie optreden, haar pogingen om mij tegen beter weten in ontoerekeningsvatbaar te laten verklaren en in een inrichting te plaatsen, aan een ieder bekend te maken opdat althans de samenleving mij zal rehabiliteren. Dhr.Pim Fortuyn had het bij het rechte eind toen hij stelde dat de justitietop niet deugd en weg moet.

  De justitietop maakt zich schuldig aan dood door schuld door dit soort gemene zaken waar de lagere functionarissen bij Justitie zelfs schande van spreken en de hogere struisvogelpolitiek uitvoeren. Dit boek wordt door een auteur bewerkt en zal de waarheid over de schanddaden van de justitietop in binnen en buitenland duidelijk en openbaar maken waarbij de door mij aan U beloofde tenuitvoerbrenging van mijn voornemens de verkoopcijfers zullen beïnvloeden. Het is triest dat Justitie mijn ondergang bevorderd, haar imago schade doet door onvoorwaardelijk te bouwen op de weerlegde en gemanipuleerde deskundigenrapportages en zich afwend van rechtvaardigheid en adviezen van deskundigen die mij langer kennen dan gedurende een 50 minuten durend ongeïnteresseerd onderzoek.

  Ik houd onverkort vast aan een rechtvaardige afloop qua rehabilitatie en schaderegeling en zal nadat mijn boek klaar is met de door mij beloofde actie de wereld tonen wat voor topfunctionarissen de waarheid geweld aandoen door deze naar hun hand te zetten.

  Ondanks de impasse waarin deze kwestie zich bevind hoop ik op een door wijsheid ingegeven humane oplossing en zie graag Uw antwoord tegemoet voordat dit op een tragedie uitloopt.

  Hoogachtend;

  Arie van Velsen


  Blz. TA 239

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland