Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Soest 26-07-01.

  A. v. Velsen
  Pa. Soesterbergsestraat 6b
  3768 EH SOEST


  Aan: de Rotterdamse korpsleiding
  Postbus 70023
  3000 LD Rotterdam

  L.S.

  Gisteren 25-07 ben ik na het verlopen van de termijn die ik in mijn brief van 18-07 (blz.TA 50) heb aangegeven, als gevolg van mijn 3 laatste resp. op 16, 17, en 18 juli '01 gehouden protestacties en de daarop gemaakte afspraak dat ik mijn schade claim zou indienen bij de korpsleiding, weer met mijn actie begonnen.

  De actie vorige week had slechts n dagvaarding tot resultaat, welk aantal ik nu, na het verlopen van de termijn, vanwege de onwil van politie en Justitie om deze kwestie binnen aanvaardbare tijd te behandelen, wil opschroeven. Binnen de genoemde termijn kon redelijkerwijs een reactie en ontvangstbevestiging van politie zijde zijn gegeven, vooral nu duidelijk is wat politie en Justitie hebben aangericht.

  Vandaag 26-07-01 ga ik weer naar het hoofdkantoor van Politie om mijn protest voort te zetten, niet om vernielingen of erger te veroorzaken, doch met als doel aan de hoogste functionarissen duidelijk te maken dat het geen pas geeft dat een burger die het slachtoffer is geworden van ontoelaatbare overheidsdaden in een rechtstaat opzettelijk wordt overgeleverd aan de protectionistische willekeur van een korpsleiding en een aantal Off. van Justitie die enkel bezig zijn hun eigen straatje op een moreel en rechtvaardig onaanvaardbare wijze schoon te vegen.

  Er zal weinig voortgang geboekt worden om mij te negeren, in de cel met een Junk, tevens T.B.C. patint te zetten of mij na bellen of kloppen niet in de gelegenheid te stellen om mijn behoeften te doen zodat ik genoodzaakt was om dit in een aantal koffiebekers te doen. Ook ben ik gisteren weer geconfronteerd met het feit dat de Off. van Justitie nog steeds van mening is, dat ik gek ben. In de cel kreeg ik bezoek van de forensisch arts Dokter v. Leeuwen die uit een gesprek trachtte te distilleren of ik mogelijk gevaarlijk of gestoord zou zijn.

  Vervolgens heeft de politie de heer Koopman, psychiater verbonden aan het R.I.A.G. op mijn celdak gestuurd. Beide doktoren kwamen, zoals ook de psychiater die mij in opdracht van de Rechter Commissaris onderzocht en psychiater E.A.M. Schouten samen met de directeur van het centrum voor ambulante forensische psychiatrie De Waag te Utrecht en de Psychiater Drs. S.J. Mathijsen te Zeist tot een geheel andere conclusie als de Off. van Justitie en de Rotterdamse korpsleiding.

  Hopelijk mag ik nu aannemen dat Politie en Justitie nu, indien zij nog meer pogingen zullen doen om mij in een inrichting te krijgen,dit in overleg met al de betrokken specialisten, en met goedkeuring van de rechter zullen doen. Val mij in ieder geval niet meer lastig met Uw voortdurende pogingen om mij, die terecht protesteert tegen Uw terreur en misdaden tegen mij en de goede rechtsgang gericht in een psychiatrische inrichting te krijgen. Die praktijken had U in de Sovjet Unie kunnen uitvoeren, niet hier.

  U allen doet er beter aan om rechtvaardig en met inachtneming van de normen van fatsoen en respect, waarvan ik mag aannemen dat ook U dit allen van ons voorgeslacht heeft aangeleerd, en bovendien uit hoofde van Uw functie hier het voorbeeld in dient te zijn, de juiste weg trachten te vinden Dit zou op zijn minst een weinig tegenwicht geven aan de inmiddels onafwendbare toekomst van chaos, misdaad en anarchie waarin ons land komt te verkeren.

  A. van Velsen


  Blz. TA. 68.gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland