Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Rotterdam, 04-10-01.

  A.v. Velsen.
  Pa. Mathenesserdijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM

  L.S.

  Lang heb ik getwijfeld over het nut van de gevolgen die mijn actie zal hebben voor verbetering van het respect waarmee overheidsfunctionarissen behept zouden moeten zijn.Het is moeilijk deze mensen een manier aan de hand te doen waarmee zij kunnen inzien hoe onredelijk egoïstisch en zelfingenomen zij handelen ten opzichte van de burger wiens belangen zij in feite moeten dienen en vooropstellen.

  Na de ongerechtvaardigde en daarbij toegepaste onwettige en respectloze misdaden, door de Rotterdamse recherche tijdens en na mijn aanhouding en hechtenis gepleegd, wat mij ten deel viel na een minderwaardige en met een enorm aantal leugens in elkaar gefantaseerde aangifte van een paar domme en asociale mensen, was ik ervan overtuigd dat er een voorbeeld moest komen om dergelijke onterende gedragingen verder te voorkomen.

  Ofschoon er aan eenieders handen een zekere mate van onrecht,respectloos, oneerlijk, zelfs misdadig gedrag kleeft, dus ook aan de mijne, wil ik in mijn acties anderen geen geweld of persoonlijk leed aandoen. Terreur of persoonlijk leed doe ik overheidsmensen niet aan omwille het feit dat er achter de functionaris ook nog een mens en burger schuilt. Deze gedachtegang is de garantie voor mijn zelfrespect en zal bij goede analyse van de gebeurtenissen en correspondentie leiden tot dankbaarheid van naaste familieleden van de verantwoordelijke functionarissen jegens mijn geweldloze acties. Door protesten richting overheid en een groot aantal brieven hoopte ik aan de verantwoordelijke functionarissen duidelijk te maken dat ook zij fouten kunnen beamen en excuus mogen maken, zeker in gevallen die zo ernstig zijn geŽscaleerd als hier door toedoen van hypocriet en leugenachtig gedrag van politie en Justitie die juist voorbeeld en leidraad dienen te zijn voor de burger.

  Feit is dat er inmiddels duidelijkheid omtrent de gebeurtenissen is bij de minister van Justitie Korthals en het college van Procureurs Generaal en in bijzonder de Procureur Generaal van Justitie dhr mr. J.L. de Wijkerslooth, wonende aan de Zoeterwoudse singel 20, 2313 AZ te Leiden en de Secretaris Generaal van Justitie dhr mr. H.C.J.L. Borghouts wonende aan de Burgemeester v. Lennepweg 36, 2101 RH. te Heemstede.

  Feit is ook dat door de heer Borghouts en door een van de officieren van Justitie mr P.G. Blanken wonende aan Drieblad 3, 2811 EG te Reeuwijk onder supervisie van zijn chef, de Hoofd officier van Justitie mr. H.A. van Brummen wonende aan de Willemskade 17 k4, 3016 D.L. te Rotterdam, is toegegeven dat zij ervan zijn overtuigd dat ik het feit niet heb gepleegd. Toch is angstvallig vermeden om gerechtigheid te doen aan deze voor Justitie schaamteloze zaak omwille van niet anders dan bescherming van imago en angst voor respectverlies waardoor de hypocriete minachting van overheid jegens de burger weer bevestigd wordt.

  Door boven aangegeven feiten gesterkt tracht ik met mijn acties aandacht te vinden voor het schrijnend onrecht door de overheid jegens de oprechte burger, immers eerder werden 440 eekhoorntjes in opdracht van de overheid door de gehaktmolen gedraaid, onze boeren worden door de mangel gehaald en tot wanhoop gedreven, onze Molukse landgenoten na loze en verraderlijke beloften van onze overheid geknecht en onteerd, aan de lopende band lichtten talloze overheidsfunctionarissen de bevolking op door de kas te plunderen, paspoorten uitdelen aan iedere vreemde crimineel die dit maar wenst en vele andere misdaden zonder dwingende maatregelen dit te bestrijden. Ook hiervoor is er een Justitie apparaat opgericht, doch de officier v. Justitie sluit hiervoor zijn ogen.

  De vele slachtoffers van valse aangiftes van dit fenomenaal Justitiebeleid, hetgeen vaak verkrachting van het totale leven van onterecht als verdachte aangemerkte personen inhoud, door verkeerde en ondeskundige werkwijze van Justitie en politie, hebben door hetgeen mij is overkomen op dit gebied,mijn ogen geopend waardoor ik deze uiterst slechte en criminele daden van de Justitie met talloze brieven onder de aandacht van de verantwoordelijken heb gebracht. Dit bleek niet nodig, men wist al van deze wantoestanden en er worden nu eenmaal vergissingen gemaakt, bovendien dient iedere burger zich te onderwerpen aan het gezag werd mij medegedeeld.

  Ik meen dat van vergissingen geen sprake kan zijn geweest, daar Justitie alles in het werk heeft gesteld om de feiten te verbergen, en men bovendien op de hoogte was van het ondeskundig functioneren van onderzoekers op zedenrecherche gebied.Op gebied van gezagsonderwerping wil ik naar voren brengen dat vanwege het ingestelde "gedoogbeleid" er inmiddels talloze voorbeelden zijn waarin onderwerping aan het gezag op de meest onhumane, onhygiŽnische en onzedelijke wijze de overheid voorgaat in de weigering tot onderwerping aan wet en gezag.Ook hier gaat de regel op dat diegene die de macht heeft, geneigd is tot misbruik. De officier v. Justitie maakt door manipulatie in de sepotformulering misbruik van zijn macht.

  Blz TA 129 A

  Een reeks van misbruiken en rechtsverkrachtingen hebben mij het bewijs geleverd, de houding van Justitie en politie te rangschikken onder,wellicht onbewust despotisme, gericht tegen mijn absoluut koppige weerstand tegen ongerechtvaardigd gedrag.

  Rekening houdende met mijn wens om zo mogelijk een rechtvaardig en nobel leven te leiden, is het mijn plicht om bovenomschreven inbreuk op de passende eerbied voor de burger te weerstaan, en zo mogelijk te bestrijden om nieuwe waarborgen te stellen voor een toekomstige zekerheid.

  Mijn inzet heeft tot geen enkel resultaat geleid betreffende inzicht en acceptatie van verantwoordelijkheid vanwege ontoelaatbare overheidsdaden gepleegd door de politie en Justitie. Excuus omtrent het opzettelijk verhinderen door politie en Justitie van onderzoek en het vervolgen van de veroorzaakster van de gebeurtenissen vanwege het plegen van strafbare feiten (valse aangifte) De onfatsoenlijke en arrogante reactie van de officier om tegen de toezegging van de Rechter en ondanks de vraag van de Secretaris Generaal van Justitie aan hem om de vraagstelling in mijn brieven behoorlijk te beantwoorden is tevens evenals rehabilitatie achterwege gebleven.

  Als gevolg van de povere resultaten door de kinderlijke onwil van Justitie om ridderlijk het boetekleed aan te trekken en de zaak op te lossen duurt deze kwestie al 2 jaar voort op kosten van de gemeenschap, dat dit ongezond en onacceptabel is begrijpt eenieder. Om reden van uitzichtloosheid heb ik besloten de Justitie te confronteren met een drastische daad die geen ander als mijzelf treft doch de autoriteiten en politiek tot nadenken zal brengen en hopelijk tot verandering van haar gedrag tegen de burgers gericht en in wiens dienst zij behoort te staan.

  Vandaag wordt Justitie berecht en de verantwoordelijke functionarissen bestraft die door zelfingenomenheid vergeten hebben wat rechtvaardigheid en moraal is in de door hen geleide rechtstaat, ook diegenen die schuld hebben kunnen hun gedachten laten gaan over hetgeen zij hebben veroorzaakt uit drang naar sensatie en macht. Beroep op politieke onmacht is een zwak ziekelijk argument om verantwoordelijkheid te ontgaan. Kies, ga heen en zoek een baan.Gebleken is dat de heer Borghouts toegaf dat ik de mij te lasten gelegde feiten niet gepleegd had, het is daarom des te gewetenlozer dat hij en de top van Justitie blijven volharden in hun beleid.

  Bereid tot deze reeds lang hiervoor met Justitie en de vertrouwenspersonen besproken actie tot zelfverbranding, die uiteraard door allen is ontraden , doch door mij goed onderbouwd is weersproken als noodzakelijk voor een in de toekomst verstandiger Justitiebeleid omdat alle manlijke inwoners van dit land op ieder moment waarop dat voor een vrouw gunstig uitkomt ongerechtvaardigd gearresteerd kunnen worden waarbij al hun verworvenheden en opgebouwd respect op misdadige wijze door de politie afgenomen kunnen worden.

  Rekening houdende, dat mijn actie door de overheid bestempeld wordt als zijnde van een gestoord of verward zijnd persoon, verwijs ik naar de inhoud van de door mij gevoerde en onderbouwde correspondentie, en verklaar aanvullend dat ik de waarde van een mogelijke verandering in het beleid en gedragingen van overheidspersoneel naar aanleiding van mijn daad hoger acht dan de rest van de waarde van mijn door de Justitie geteisterde leven. Ik heb begrip voor bestrijding van mijn stelling door mensen die zich geen voorstelling van het door hun slachtoffers ondergane leed kunnen maken, niet voor diegenen die zich hier geen voorstelling van willen maken, ondanks de mening van de landelijke expertisegroep dat Justitie niet deskundig genoeg is in zedenzaken.(bijlage)

  Met dank aan de enkele vrienden die in mijn onschuld bleven geloven en mij de nodige kracht en middelen gaven om zover te komen dat een eerlijke beoordeling tot een eerlijke behandeling zou hebben kunnen leiden. Ook dank aan allen die de discussies op dit gebied op positieve wijze hebben beïnvloed of dat mogelijkerwijs nog zullen doen.

  Ik ben gerust en kan mijn actie als een onbetwistbare en humane strijd zien tegen een gewetenloos onderdeel van ons rechtssysteem. Een rechtssysteem waarin onderdelen onrechtvaardig en tegen beter weten in door bovenvermelde in hun functie althans misdadig optredende topfunctionarissen overeind word gehouden.

  Speciale dank ben ik verschuldigd aan de vertrouwenspersonen die mij hebben bijgestaan in deze moeilijke periode waarin ik niet alleen aangevallen werd door onbetrouwbare misdadigers, maar tevens ongerechtvaardigd door het hele politie en Justitie apparaat.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. TA 129 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland