Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Soest 24-08-01.

  A. v. Velsen
  Pa. Soesterbergse straatweg 6 d
  3768 EH Soest


  Uw kenmerk; 5111117/01/BSG..

  Onderwerp ; volgens tel afspraak met Mr. P.J. van der Flier.

  opsomming wensen n.a.v. politie/ justitie optreden

  Aan het Ministerie van Justitie Bureau Secretaris-Generaal
  T.a.v. Mr. P.J. van der Flier
  P.B. 20301
  2500 E.H. `s GRAVENHAGE


  Geachte heer van der Flier,

  Zoals afgesproken geef ik U antwoord op Uw vraag``wat wilt U van justitie?`` Ik wil een rechtvaardige oplossing wat betreft rehabilitatie, alsmede schadevergoeding en een nieuwe en gelijkwaardige kans om mijn leven weer op te pakken.

  • Dat houd allereerst in dat mij behoorlijk antwoord wordt gegeven op de reacties die ik gaf op de gespreksverslagen van de officier van justitie Mr. Mos van 29-03-2001, en het gesprek- verslag van de heer Borghouts van 11-07-`01, zodat duidelijkheid van zaken ontstaat. Bijl.1-3 Bijlage 3 is reeds in bezit van de heer Borghouts ( per brief dd. 20-07)

  • Verduidelijking aan de rechter die het schadeverzoek op 08-08-01 behandelde, waarbij door de officier van justitie glashard werd ontkent wat menselijk gezien niet is te ontkennen, zodat het schadeloosstelling verzoek werkelijk tot een schadeloosstelling leidt. Bijl. 4.

  • Rehabilitatie door wijziging van de sepotcode is de enige oprechte humane en goed onder- bouwde oplossing Bijl. 5+9(en 1b pt.7). Dit is al door de officier tijdens een tel. gesprek in aanwezigheid van een hulpofficier te Amersfoort toegezegd, resultaat was twee maal een belabberd incompetente en hypocriete wijziging die nog meer ergernis veroorzaakte.

  • Vervolging van aangeefster, n.a.v. mijn aangifte van valse aangifte waarin in tegenstelling tot hetgeen waarmee Mr. Mos de zaak weer afdoet, wel degelijk voldoende bewijs door mij en de diverse verklaringen van anderen voorliggen om dit ernstig strafbaar feit voor de rechter te brengen. Idioten die kans zien om de politie voor de kar te spannen, en uit oogmerk van sensatie, wraak of persoonlijk voordeel de onmenselijkheid kunnen opbrengen om voordeel te halen uit het verkrachten van de meest intieme gevoelens van het mensdom, dienen ter verantwoording te worden geroepen. De enige rechtvaardiging van politie en justitie omtrent de gepleegde ontoelaatbare overheids- daden, en de pertinent onbeschofte inbreuk op strikt intieme privé aangelegenheden, waarbij een verstandig mens toch duidelijk ziet dat er alleen door intimidatie van de verdachte en leugen en bedrog een bedenkelijk en onwettig resultaat gehaald zou kunnen worden, is te vinden in vervolging van de verkrachters van de meest elementaire vorm van humaan gedrag. Bijl. 6, 7 en 9.

   Blz. 093.TA.

  • Een eerlijke in alle redelijkheid en naar gelijke persoonsbehandeling beoordeelde schadeloosstelling, waarbij rekening word gehouden met de situatie en omstandigheden welke tijdens de gebeurtenissen, veroorzaakt door politie en justitie zijn ontstaan. Het kan immers niet zo zijn dat functionarissen zich verschuilen achter het feit dat ik bij aangeefster moet zijn, met al deze nalatigheden en daden op de achtergrond die juist ellende hebben veroorzaakt, i.p.v. een erger situatie te voorkomen wat de eerste taak van de politie dient te zijn. Hulpverlening had op zijn plaats geweest en er had geen sepot nodig geweest. Bijl. 7.

  • Snelle afgifte van een visum voor mijn vriendin, waarbij de tegenwerking door afdeling schijnhuwelijken van het min. V. justitie achterwege dient te blijven. Het hinderen van visum en verblijfsvergunning heeft er mede voor gezorgd dat mijn vrouw het vertrouwen in mij verloor, zodat in een eventuele nieuwe situatie dit niet weer hoeft te gebeuren. Ook is dit een inbreuk op de algemene wet gelijke persoonsbehandeling. Bijl. 8.

  • Brief van de justitie in de Nederlandse en Spaanse taal aan de Cubaanse autoriteiten waarin duidelijk wordt wat de werkelijke gang van zaken is geweest en hoe de feiten nu op tafel liggen betreffende sepotcode 1. Bijl. 9.

  Tijdens het telefonisch overleg deelde U mij mede dat U, zoals U ook aan de heer Groeninx voorstelde, de mogelijkheid van arbitrage als eventuele oplossing ziet. Dit zou een oplossing kunnen betekenen indien justitie hierbij direct betrokken is, omreden dat immoreel, onhumaan en alleen fout te noemen, en daardoor in deze zaak ook vastgelopen justitiebeleid, de oorzaak is van incompetent, vooringenomen en leugenachtig politieoptreden. Hierdoor rust verantwoordelijkheid, oplossing via arbitrage, en een relevant aandeel in schade en andere kosten en moeite, (visum, sepotcode wijziging, en de verklaring richting Cubaanse autoriteiten) waarachtig bij justitie, en is bovendien makkelijker door haar op te lossen. Verder wordt misbruik van machtsoverwicht vanuit Rotterdam tenminste wat afgeremd.

  Gelet op bovenstaande ligt het voor de hand dat niet alleen van de politie verwacht kan worden dat die de gehele verantwoording op zich neemt, waar bovendien uit blijkt dat er dan slechts dat wat de politie te verwijten is aan de orde kan komen en een algehele oplossing in de weg staat.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen

  Bijlagen 9.

  C.c.

  • de heer P.R.F. Groeninx v. Zoelen vertrouwenspersoon
  • de heer S.J. Matthijsen Psychiater,
  • de heer C.M. Ottevanger Plaatsvervangend Korpschef.


  Blz. TA 93 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland