Het eindeloze gevecht tegen de ongecontroleerde macht van het justitieapparaat

Teernstra . . IRM . . Juristen . . SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Een meer dan ongelooflijk verhaal over rechteloosheid van de burger

De complete overheid gaat voor schut met het boek van Ad van Velsen: Mijn Pleidooi

Note: The links in this text are only possible because of a strangulating hostageship of the Minister of Justice and of the Attorney-general who brought themselves into this disgusting position. Mr. Karel de Werd does not ease off the chains that shackle the two main violators of the law and worthiness of Lady Justice in the Netherlands.

As soon as the Minister of Justice presumed that the paying of 12 million euro in damages to mr. K.H. De Werd could be avoided, he officially declared in writing that mr. De Werd was in his right to complain about mass perjury by leading members of the unions who were not prosecuted for 27 years. This perjury ruined his contractor business and caused a lot of grievance. Now the Armagedon has started, and will only end when mr. Karel de Werd has received his compensation in cash, which he is fully entitled to.

Just read and shiver and be flabbergasted by the ultimate corruption of the justice system, also caused by the obligatory legal representation and cohabitation of judges and lawyers as subsitute jugdes in the same organisation and in the same area of jurisdiction in the neatest small country in the world: The Netherlands, handling one sixth of world trade.

  Inhoudsopgave in hoofdstukken:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Naar het overzicht van documenten

Ad van Velsen publiceert over zijn ervaringen met Justitie en politie. Het kostte hem 'n jaar gevangenis.


Het pleidooi

Door Ad van Velsen

Driebergen, 3 april 2003

A.v. Velsen.
P/a Sloterweg 1049
1066 CD Amsterdam tel 06-17036320

Amsterdam 19-06-02

L.S.,

Inhoud: Complete correspondentie n.a.v. ontoelaatbare overheidsdaden en immorele gedragingen van politie en Justitie, alsmede de volstrekt asociale en vernederende weigering van justitiefunctionarissen van het college van Procureurs-generaal onder andere de Procureur-generaal mr. J.L. de Wijkerslooth en Secretaris-generaal mr. H.C.J.L. Borghouts, mij te rehabiliteren en een relevante schadevergoeding aan te bieden na het toegeven van de feiten en ondanks het verzoek van de Minister van Justitie mr. A.H. Korthals aan het College. Voorafgaand aan de inhoud is introductie van de kwestie van belang.

A.v. Velsen.

P/a. H.v.B. te Middelburg per 20-12-01

Globaal overzicht van relatie met Anna Cristina Bover Leon;

  Begin relatie Cuba eind 1991.

Ons leven speelde zich tot 1996 af in Cuba waar ik ongeveer 4 keer per jaar voor 1 tot 3 maanden heenging, om in de tussenliggende tijd in Nederland de kost te verdienen als internationaal chauffeur. Op 7 december 1993 traden wij in Havanna in het huwelijk. Vanaf 1996 kreeg Cristina na veel overheidstegenwerking, en de nodige protestacties, o.a. de schilderijen kwestie met de gemeente Driebergen-Rijsenburg, de mogelijkheid om Nederland in en uit te reizen door middel van een "machtiging voorlopig verblijf". In Nederland verbleven wij bij voorkeur s`zomers en kochten daarvoor een stacaravan.

In augustus 1999 rijzen er problemen op de camping, waar de caravan staat door toedoen van domme insinuaties van een dochter uit mijn eerste huwelijk en een paar vage kennissen. In deze periode is mijn vrouw, die al sinds haar 16e jaar psychisch zwak is en o.a. prozac gebruikte geleidelijk aan een enorme hoeveelheid pillen gaan gebruiken. Dit werd nog aangevuld door drugs (hasj) en veel rum tijdens de feesten met deze vrienden en mijn dochter, terwijl ik aan het werk was om de volgende wintertijd in Cuba te kunnen financieren.

Toen ik er eind augustus achterkwam dat er veel geld aan feesten was opgegaan en zij zich bovendien door drankgebruik in combinatie met drugs en medicijnen alsmede de vermoedelijk heimelijke toediening van de drugs XTC, die zoals mij is medegedeeld in haar drinken is gedaan, ontoelaatbaar ten aanzien van haar gehuwde status en haar kinderen had gedragen, werd de situatie door toedoen van haar z.g. vrienden agressief en onbespreekbaar. Ik bood haar aan met mij en eventueel mijn dochter naar Cuba te gaan en daar de zaak uit te praten, zij wilde liever bij haar vrienden blijven. Tevens bood ik aan voor mijn vrouw, zoals ik altijd gedaan heb en eventueel voor mijn dochter een ticket te betalen naar Cuba, die deze, indien zij dit wensten konden ophalen bij mijn oud-werkgever, die deze ook gekocht heeft voor hen.

Ik vertrok. Een aantal dagen later besloten mijn vrouw en dochter toch te komen en ik hoopte op een oplossing, maar Cristina die helemaal buiten zinnen was en absoluut niet in staat was om te denken vertrok alweer na enkele dagen terug naar Nederland en trok bij haar vrienden in huis. Na veel overleg en problemen besloot zij zonder haar vrienden daarin te kennen bij mij terug te keren, mits ik in Nederland een huis zou huren, hetgeen ik onmiddellijk deed. Op 21 december kwam zij bij mij terug in de inmiddels door mij in Rotterdam gehuurde woning. Zij motiveerde haar gedragingen als zijnde een vergissing, had zich laten opstoken door mijn dochter en haar asociale vrienden om al ons geld te verbrassen en zich heeft laten verleiden.

Op 27 december ging zij een dag op visite bij deze vrienden, waar zij toch weer contact mee had opgenomen,ondanks dat zij daar heimelijk was weggegaan. Omstreeks de tijd dat zij met mij had afgesproken terug te zijn, ging de bel en werd ik gearresteerd wegens verkrachting, poging doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Na drie dagen domme, vernederende ondervraging en onderzoek werd ik door de achterdeur van het politiebureau de straat op geduwd. Thuisgekomen constateerde ik dat de politie apart van de t.b.v. het onderzoek in beslag genomen goederen, persoonlijke goederen zonder registratie en mijn toestemming had meegenomen. Dit werd eerst ontkend en pas later door tussenkomst van de klachtcommissie toegegeven, tot heden is niets aan mij terug gegeven. Ook mijn woning moest ik vanwege het door de politie aan de buurt verkondigde bericht van een ernstig zedendelict, opgeven.

Hoe wordt het leven voor iemand die een vermelding van verkrachting in het justitieel document heeft. Die loopt na een dergelijke behandeling op zijn tenen uit angst een vrouw te misnoegen. Door het slechte onderzoek en de onwil van justitie om in dergelijke gevallen eerlijk hun fouten toe te geven werd de zaak resp. op 28 september 2000, 29 oktober 2000 en op 22 maart 2001 met telkens gewijzigde maar op voor mij onacceptabele wijze geseponeerd. Ik ben immers nog verdachte op grond van een aantoonbaar leugenachtige verklaring van een overspannen vrouw die zelf in het getuigenverhoor zegt dat ik haar niet heb verkracht, maar dat haar vrienden dat tegen haar hadden gezegd.

Ten gevolge van de insinuerende sepotformulering van de Off. v. Justitie heeft de Cubaanse immigratiedienst mij, nadat het sepot vertaald en met de nodige toelichting door aangeefster en haar moeder aan de immigratiedienst ter beschikking gesteld werd, uitgewezen waarbij mijn bagage werd vernield. Sindsdien kan ik vrienden in Cuba en mijn huidige relatie niet meer bezoeken, wat in de anderhalf jaar voor het sepot wel zes maal mogelijk was.

Is het verder niet zo dat de ondeskundige en opzettelijk gepleegde ontoelaatbare daden van de politie en het hierin volkomen meegaan van Justitie, mijn wens tot rehabilitatie en de mensonterende valse beschuldigingen door de politie, rechtvaardigen.

Uit de getuigenverklaring (6 maart 2002) van de hoogbejaarde huisgenoot van de moeder van de secretaris-generaal van Justitie Mr. Harry H.C.J.L. Borghouts, Pieter van Rijswoud, blijkt de beledigende vooringenomenheid die betrokkenen bezigen, waarbij zij leugens en verdraaiingen van feiten niet schuwen om hun verdorven imago te beschermen. Immers dat wat deze grijsaard insinueert is juist de reden waarvoor ik rehabilitatie wens, ik zou volgens hem wegens verkrachting veroordeeld zijn geweest tot gevangenisstraf. Bovendien heeft hij mijn figuurlijke uitlating, waarin ik sprak van het steen voor steen afbreken van het huis van Borghouts als feitelijke bedreiging afgeschilderd in zijn verklaring. Dat ik hem wel zou krijgen is gelukt, ik heb immers zijn imago geschaad door het asociale justitiegedrag ten aanzien van de burgers terecht in verband met zijn naam te hebben gebracht.

Is de direct bij de zaak betrokken justitietop het niet aan haar stand verplicht om hier rechtvaardigheid te doen gelden, wat tenslotte het doel van justitie binnen de rechtstaat is. Het is opmerkelijk dat ik na alle aanslagen op mijn mentale vermogens niet ben ingestort en nog in staat ben mijn standpunten na ongerechtvaardigde manipulaties van justitie op een ludieke en bescheiden wijze onder de aandacht te brengen. Na de telefonische aanbiedingen van de Officier v. justitie om mij in een inrichting te doen verdwijnen, hebben de opzettelijke pogingen van hem en de directie van het huis van bewaring om mij in isolatie en later in afzondering te houden om mij in de war en gefrustreerd te maken en zodoende negatieve deskundigen rapportages te verkrijgen, gelukkig geen succes gehad.

De poging om mij in een inrichting op te sluiten is er een van absolute misdaad, door de Justitie begaan. Justitie deskundigen hebben zelfs diametraal ten opzichte van het psychologisch rapport, diverse RIAGG deskundigen alsmede een rapportage van 2 onafhankelijk deskundigen en een brief van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, een vervalst, psychiatrisch rapport geproduceerd. Dit rapport is door de rechter tijdens de zitting weliswaar buiten de stukken gehouden maar toch door de Officier van justitie met die bedoeling aangeleverd.

De motivatie om mij in afzondering te houden, welke de Officier zelf verklaarde door tijdens de zitting naar voren te brengen dat ik in detentie de rechter-commissaris telefonisch zou hebben belaagd omdat ik hem belde i.v.m. het achterwege blijven van behoorlijke rechtshulp berust tevens op bewezen valselijke verzinsels van die officier omdat de rechter ook dit terzijde legde na verontwaardigd verweer van mijn raadsman en mijzelf.

A. v. Velsen

Brief aan het College van procureurs generaal Parket Generaal

A.v. Velsen.
P/a Sloterweg 1049
1066 CD Amsterdam

Amsterdam, 26-07-02

Aan het College van procureurs generaal
Parket Generaal
Postbus 20305 2500 EH Den Haag

T.a.v. mr. L.A.M. Gielen Bestuurlijke en juridische zaken
Uw kenmerk PaG/BJZ/4436 brief 24 juni 2002


Geachte mr. Gielen,

In antwoord op Uw brief deel ik U mede dat ik, het als ondersteuning ervaar dat U mijn mening deelt dat ik, voor zover ik mijn bezwaren kenbaar wil maken betreffende de veroordeling inzake vermeende belaging van justitiefunctionarissen die zich immoreel en onheus jegens mij als slachtoffer van hun eigen onverantwoorde optreden hebben gedragen, inderdaad de goede weg heb bewandeld.

Dit heeft echter niets te maken met het feit dat justitie een foutief beleid hanteert en zich bovendien schuldig maakt aan ontoelaatbaar overheidsgedrag waarvan ik o.a. het slachtoffer ben. De Secretaris Generaal van Justitie, mr. Borghouts heeft dit ridderlijk toegegeven tijdens een bijeenkomst in Utrecht.

Door politie en justitie werd ontkend dat betreffende opsporingsambtenaren goederen uit mijn woning hadden meegenomen welke niets met de zaak te maken hadden. Nadien is door de klachten commissie o.l.v. de korpsbeheerder geoordeeld dat dit niet had gemogen. Dit openbaart dat er onwaarheden zijn verteld en onrechtmatig goederen zijn meegenomen door de politie en dat justitie topfunctionarissen deze werkwijze ongestraft accepteert. Eerst later en na veel protest, inspanning en enorme kosten van mijn zijde, werd er op onbegrijpelijke en onacceptabele wijze door justitie gereageerd met als resultaat dat ik geen schadevergoeding kreeg en, ondanks dat aangeefster toegaf dat ik haar niet verkrachtte, niet werd gerehabiliteerd.In plaats hiervan werd ik vanwege mijn geweldloze protestacties door diezelfde topfunctionarissen van stalking en bedreiging beschuldigd, onderwijl zij zichzelf aan misbruik van macht schuldig hebben gemaakt door hun kennissen aan te zetten tot het doen van valse aangiften met 12 maanden gevangenisstraf als resultaat.

Over deze kwestie en zijn jarenlange voorgeschiedenis ben ik een boek aan het schrijven om het, aan regimes welke onderdrukking van mensenrechten tot doel hebben geijkte justitie optreden, haar pogingen om mij tegen beter weten in ontoerekeningsvatbaar te laten verklaren en in een inrichting te plaatsen, aan een ieder bekend te maken opdat althans de samenleving mij zal rehabiliteren. Dhr. Pim Fortuyn had het bij het rechte eind toen hij stelde dat de justitietop niet deugd en weg moet. De justitietop maakt zich schuldig aan dood door schuld door dit soort gemene zaken waar de lagere functionarissen bij justitie zelfs schande van spreken en de hogere struisvogelpolitiek uitvoeren. Dit boek wordt door een auteur bewerkt en zal de waarheid over de schanddaden van de justitietop in binnen en buitenland duidelijk en openbaar maken waarbij de door mij aan U beloofde tenuitvoerbrenging van mijn voornemens de verkoopcijfers zullen beïnvloeden. Het is triest dat justitie mijn ondergang bevorderd, haar imago schade doet door onvoorwaardelijk te bouwen op de weerlegde en gemanipuleerde deskundigenrapportages en zich afwend van rechtvaardigheid en adviezen van deskundigen die mij langer kennen dan gedurende een 50 minuten durend ongeïnteresseerd onderzoek.

Ik houd onverkort vast aan een rechtvaardige afloop qua rehabilitatie en schaderegeling en zal nadat mijn boek klaar is met de door mij beloofde actie de wereld tonen wat voor topfunctionarissen de waarheid geweld aandoen door deze naar hun hand te zetten. Ondanks de impasse waarin deze kwestie zich bevind hoop ik op een door wijsheid ingegeven humane oplossing en zie graag Uw antwoord tegemoet voordat dit op een tragedie uitloopt.

Hoogachtend,

Arie van Velsen

Blz 239 TA

Inhoudsopgave - betrokken persoon - Pagina cd-rom - Blz.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

  Letter A
  Proces verbaal van aanhouding Hulpofficier - Harold Stap - 27-12-1999
  Bevel tot inverzekeringstelling Hulpofficier - Harold Stap - 28-12-1999
  Verhoor inverzekeringstelling Hulpofficier - Harold Stap - 28-12-1999
  Vordering ger. Vooronderzoek en inbewaringstelling - O.v.J. G. Knobbout - 30-12-1999
  Toetsing inverzekeringstelling en bevel tot bewaring - R.C. mr. K.L. v. Zetten - 30-12-1999
  Bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis - R.C. mr. K.L. v. Zetten - 30-12-1999
  PV en ontoelaatbare overheidsdaden van verbalisanten - O.A. Hoofdagent E. Mouw - 28-12-1999
  Proces verbaal zedenrecherche - Hoofdagent J. v/d Werken - 29-12-1999
  Foto's van woning en omgeving - Arie van Velsen - 31-12-1999
  Proces verbaal verklaring van - Arie van Velsen - 29-12-1999
  Mijn eerste reactie in vrijheid - Arie van Velsen - 25-05-2000
  1e aantijging tegen justitiegedrag - Arie van Velsen - 30-05-2000
  Anna Cristina Bover Leon + commentaar - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
  Commentaar op 1e verklaring van Anna Cristina Bover Leon - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
  2e deel verklaring van aangeefster + commentaar - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
  Commentaar op 2e deel verklaring van aangeefster - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
  Aangeefster getuige verhoor afgen. - A.C. Bover Leon - 16-02-2000
  Commentaar op getuigenverhoor - Anna Cristine-Bover - 16-02-2000
  PV dat aangeefster in de war was en in paniek gilde - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
  Proces-verbaal verklaring van - Bianca van Zutphen - 29-12-1999
  Commentaar op deze verklaring - Arie van Velsen - 00-03-2000
  Proces verbaal verklaring van - Klaas Dronkers - 28-12-1999
  Commentaar op deze verklaring - Arie van Velsen - 00-03-2000
  Eerste klacht tegen politie - Arie van Velsen - 06-01-2000
  Tweede klacht tegen politie - Arie van Velsen - 15-01-2000
  Brief aan O.v.J. omtrent politie fouten en teruggave goederen - Arie van Velsen - 00-02-2000
  Uitnodiging van klachtbehandelaar van politie = A.D.M. Scheepsbouwer - 15-02-2000
  Afwijzing mondelinge bespreking - A. van Velsen - 22-02-2000
  2e verzoek van politie om klachten mondeling te bespreken - A.D.M. Scheepsbouwer - 07-03-2000
  Antwoord van advocaat - mw. mr. M.M. Strengers - 09-03-2000
  Verzoek aan O.v.J. om antwoord op klachten tegen politieoptreden - A. van Velsen - 25-03-2000
  Schadevorderingsverzoek van aangeefster door haar advocaat - H.M. Pot - 30-03-2000
  Relaas van onderzoek van politie ivm de klachten tegen politie - A.D.M. Scheepsbouwer - 05-04-2000
  Verzoek onderzoek ondergoed, vaginaal vocht, peuken van jointjes. - mr. Strengers - 10-03-2000
  Ged. weigering van Off. v. Just. - Mr. G. Knobbout - 15-03-2000
  Herhaald verzoek van advocaat - mw. mr. Strengers - 21-03-2000
  Klacht aan O.v.J. omtrent zijn moreel ongerechtvaardigd gedrag - A.v. Velsen - 23-03-2000
  Antwoord O.v.J. aan advocaat over betrouwbaarheid aangeefster - G. Knobbout - 21-03-2000
  Brief aan de Rechter-Commissaris Mr. van Zetten - A. van Velsen - 11-04-2000
  Antwoord van Rechter-Commissaris - Mr. K.L. v. Zetten - 13-04-2000
  Antwoord op relaas v. onderzoek politie van mijn advocaat - Mw. mr. Strengers - 19-04-2000
  Gerechtel. vooronderzoek gesloten door de Rechter commissaris - mr. K.L. v. Zetten - 03-05-2000
  Antw. R.C. over onderzoek: Ondergoed is onbeschadigd - hoofd agent Jan v/d Werken - 03-05-2000
  Terugfluiten advocaat Mr. Pot, mr. K.L. van Zetten 03-05-2000
  Na 131 dagen worden huissleutels door de politie teruggegeven A.D.M. Scheepsbouwer 04-05-2000
  Opmerking over fouten en gedragingen Van politie en justitie - Arie van Velsen - 28-04-2000

   
   
  Letter B 
  Verklaring hasjgebruik van aangeefster anders verklaard - Jhr. Groeninx v. Zoelen - 22-05-2000
  Psych. rapport van FPD R'dam in opdracht van rechter-comm. - Psych. D. vd Meer 18-02-2000
  Klachtonderzoek van R'damse Korpsleiding en excuus regiokorpschef - B.A. Ludken - 25-05-2000
  Antw. 1e deel, fouten in datering, schrijfwijze en verdraaiingen - A. v. Velsen - 12-06-2000
  Tweede deel: aandacht voor feiten - A. v. Velsen - 12-06-2000
  3e enz. Antwoord op feiten - A. v. Velsen - 12 t/m 21-06-2000
  brief Adv. aan Burgemeester - mr. R.D.A. van Boom - 06-07-2000
  Bev. Ontvangst en voorstel uitnodiging bespreking - mr. M.M. Strengers - 21-07-2000
  Voornemen kennisgeving niet verdere vervolging - mr. Strengers - 27-07-2000
  Herinnering uitvoering van Voornemen sepot - mr. Strengers - 24-07-2000
  Uitnodiging politie bespreking - Mw. L.C. Molenaar - 31-07-2000
  Map met begeleidend briefje aan rechter i.v.m. strafzaak Marconieplein - A. v. Velsen - 28-08-2000
  Kennisgeving aan adv. Aangeefster event. klacht tegen sepot indienen - O.v.J. Knobbout - 09-08-2000
  Klachtschrift omtrent insinuerende en hypocriete wijze van seponeren - A. v. Velsen - 08-09-2000
  Antwoord hoofdoff. (heeft het nog steeds over slachtoffer) - L.A.J.M. de Wit - 21-09-2000 B1
  Mijn reactie hierop - Arie van Velsen - 05-10-2000
  Politie valt mijn bekenden en mijzelf lastig (zie mutatie politie) - brigadier M. Minjon - 24-06-2000
  Gevolg van dit politie-optreden - Ed en Janny Mosterd - 09-11-2000
  De lang verwachte sepotbeslissing Officier van Justitie - naam onbekend - 28-09-2000
  Mijn bezwaren tegen de formulering - Arie van Velsen - 10-10-2000
  Gevolg van dit hypocriete sepot - A. v. Velsen - 26-10-2000
  Antwoord van de Rechter commissaris - mr. K.L. van Zetten - 17-10-2000
  Herziene en zeer beledigend Sepot Off. v. Justitie - Naam onbekend - 29-10-2000
  Reactie op tel aanbod van de off v. just. sepot weer te wijzigen - Off. v. just. Mr. Blanken - 11-12-2000
  Weer veranderd sepot Off. v. just. - Naam onbekend - 22-03-2001
  Brief aan Burgemeester I.W. Opstelten - A. v. Velsen - 16-10-2000
  Verzoek terugnemen van goederen Politiemagazijn - G. Nientiet - 12-10-2000
  Ontvangstbewijs van in beslag genoemn goederen - G. Nientiet - 12-10-2000
  Bijlage goederen van in beslag genomen goedren - G. Nientiet - 12-10-2000
  Klacht omtrent verkeerde teruggaaf - A. v. Velsen - 24-10-2000
  Ongerechtvaardigd wegnemen van mijn Goederen door de politie - verbalisanten - 28-12-1999
  Verzoek aan O.v.J. tot het doen van aangifte van strafbaar feit - A.v. Velsen - 26-10-2000
  Herhaald verzoek tot doen van aangifte - A. v. Velsen - 10-01-2001
  Weigering opname van aangifte - A. v. Velsen - 10-01-2001
  Oordeel over de klachten van de korpsBeheerder - mr. I.W. Opstelten - 20-10-2000
  Reactie op het oordeel van de korpsbeheerder R'dam mr. I. Opstelten - A. v. Velden - 05-11-2000
  Brief van College v. PG's inzake klacht over openbaar ministerie R'dam - R.E. Heijungs - 25-10-2000
  Brief v. advocaat. Geen rechtsmiddel tegen O.v.J. Is boven wet geplaatst - mr. Strengers - 27-10-2000
  Wettelijke plicht O.M. om bewijs ten nadele en voordele te onderzoeken - bron Openbaar Ministerie
  Brief aan mr. Blankene wijziging septo - A.v. Velsen - 11-12-2000
  Lijst van staande klachten tegen politie en Justitie - A.v. Velsen - 13-11-2000
  Verklaring van Vader van aangeefster - E. A. Bover Zaldivar - 30-07-2000
  Bericht adv. Over schadeverzoek - mr. M.M. Strengers - 07-11-2000
  Brief aan 2e kamer D66 t.a.v. Mr. B. Dittrich - A.v. Velsen - 13-11-2000
  Antwoord van de Tweede Kamer Mr. B. Dittrich - Mr. B. Dittrich - 04-12-2000
  Brief van College v. Procureurs-Generaal - R.E. Heijungs - 23-11-2000
  Escalatie i.v.m. onrechtmatige overheidsdaden - A. v. Velsen - 12-12-2000
  Brief aan de Minister Mr. Korthals i.v.m. onrechtmatige overheidsdaden - A. v. Velsen - 22-12-2000
  Verklaring van mijn dochter S.M.M. - A. van Velsen - 10-01-2001
  Brief algemeen L.S. - A.van Velsen - 19-12-2001
  Voorlopige lijst van protest acties - A. van Velsen - 05-01-2001
  Brief met mededeling aan Off. over bemiddelingsaanbod Baron Groeninx - A. v. Velsen - 19-01-2001
  Antwoord van en aan de Directeur van politie - L.M.C. Ongering - 08-01-2001
  Localisatie van dader van ontoelaatbare overheidsdaden - A. van Velsen - 08-01-2001
  Schending recht op eerlijk proces - A. van Velsen - 23-01-2001
  Bemiddelingsaanbod en voorbereiding op bespreking - A. v. Velsen - 26-01-2001
  Brief aan Staatssecretaris v. Justitie mevr. E. Kalsbeek - A. v. Velsen - 28-01-2001
  Verzoek tot schadevergoeding van advocaat - mr. M.M. Strengers - 21-12-2000
  Verdere geleden schade - A. v. Velsen - 31-01-2001
  Brief van Officier v. justitie - mr. P.G. Blanken - 09-02-2001
  Antwoord op brief Officier - A. van Velsen - 15-02-2001
  Uittreksel documentatieregister - Off. v. Just Rotterdam - 00-00-0000
  Brief aan burgemeester Opstelten - A. van Velsen - 18-02-2001
  Motivatie van mijn acties - A. van Velsen - 01-03-2001
  Brief aan president v. rechtbank - A. v. Velsen - 26-02-2001
  Verzoek aan Ombudsman - A. van Velsen - 05-03-2001
  Brief aan Cristina de aangeefster - A. van Velsen - 06-03-2001
  Brief van korpsleiding Rotterdam - Mw. mr. L.C. Molenaar - 06-03-2001
  Brief aan PG de Wijkerslooth over uitwijzing Cuba - mr. de Wijkerslooth - 08-03-2001
  Brief aan korpschef Ottevanger over uitwijzing uit Cuba - Dhr. C.M. Ottevanger - 08-03-2001
  Brief van Min v. Just. Dir-generaal Rechtshandhaving - Dhr. H.Ph. Mayer - 27-02-2001
  Brief aan PG de Wijkerslooth bevestiging beloofde wijziging sepot - A. v. Velsen - 16-03-2001
  Brief aan Mr. De Wijkerslooth uitleg onrechtmatig overheidsoptreden - A. van Velsen - 15-03-2001
  Schade document Martinair i.v.m. vernieling op Havana airport van bagage en uitwijzing - 08-03-2001
  Klachtbrief aan Ambassade van Cuba - A. van Velsen - 21-03-2001
  Brief van College van procureurs Generaal - mr. J.L. de Wijkerslooth - 26-03-2001
  Brief aan Off v. just mr. H. F. Mos - A. v. Velsen - 26-03-2001
  Heeft ex verdachte recht op rehabilitatie Fred Bijlsma NRC - 03-10-2000
  Brief van dokter Schouten aan huisarts - A.H.E.M. van Kessel - 15-03-2001
  Uitnodiging van Burg. Opstelten de problemen te bespreken - Mr. I.W. Opstelten - 19-03-2001
  Voorbereiding van de bespreking mr. H.F. Mos - Off v. Justitie - 26-03-2001
  Verklaring van mijn dochter inzake drugsgebruik door aangeefster - S.M.M. van Velsen - 11-01-2001
  Lijst van punten van belang voor aangifte tegen Aangeefster - A.van Velsen - 29-05-2001

   
   
  Letter C 
  Verslag korpsleiding volgens betrokken functionarissen - H.F. Mos en M.P.A.C. Baeten - 29-03-2001
  Reactie op de weergave van bespreking - A. van Velsen - 19-04-2001
  Brief aan rechter met verzoek verdagen zitting tot schadevergoeding - A. v. Velsen - 19-04-2001
  Verklaring van getuige in de voorgeschiedenis in Cuba en in Nederland - Willem Peters - 14-02-2001
  Brief aan de Procureur generaal met verzoek preventieve hechtenis - A. v. Velsen - 18-04-2001
  Onderbouwing verzoek hechtenis - A. van Velsen - 23-04-2001
  Omzeild antwoord op reactie van weergave op bespreking door O.v.J. - H.F. Mos - 25-04-2001
  Arbeidsongeschiktheidsverklaring GAK - J.A. v. Reekum - 19-04-2001
  Brief v. advocaat met reden terugtrekking - mr. M.M. Strengers - 23-04-2001
  Brief aan advocaat verzoek door te gaan - A. van Velsen - 26-04-2001
  Brief aan BiZa over ontoelaatbare overheidsdaden mr. K.G. de Vries - A. van Velsen - 29-04-2001
  Melding protestactie aan hoofdbureau van Politie te Leiderdorp - A. van Velsen - 30-04-2001
  Brief aan procureur generaal Wijkerslooth - A. van Velsen - 02-05-2001
  Brief aan korpsleiding t.a.v. dhr. Baeten - A. van Velsen - 03-05-2001
  Brief i.v.m. protestacties aan Min v. just. T.a.v. min Korthals - A. van Velsen - 05-05-2001
  Verzoek tot gesprek met Baron Groeninx Van Zoelen als bemiddelaar - A. van Velsen - 07-05-2001
  Nogmaals verzoek aan mr. M.M. Strengers om werk weer op te nemen - A. van Velsen - 12-05-2001
  Antwoord van advocaat mr. M.M. Strengers - mr. M.M. Strengers - 01-05-2001
  Brief aan Min Korthals verzoek om hechtenis - A. van Velsen - 14-05-2001
  Brief met excuus voor te snelle reactie Aan Off. H.F. Mos - A. van Velsen - 14-05-2001

   
   
  Letter D 
  Proces-verbaal van aangifte tegen aangeefster - A. van Velsen - 20-04-2001
  Brief van de fractievoorzitter van GroenLinks - P. Rosenmöller - 14-05-2002
  Brief van de politiechef van de gemeente Zwolle - J. Wilzing - 14-05-2001
  Brief van de Politie van de gemeente Rotterdam - M.P.A.C. Baeten - 14-05-2001
  Brief aan Mininisterie van Justitie, Parket-Generaal - A. van Velsen - 18-05- 2001
  Brief van Officier van Justitie v/h OM Rotterdam - mr. H. F. Mos - 25- 04-2001
  Aan Gemeente Rotterdam over ontoelaatbare overheidsdaden - Wethouder J. v/d Tak - 21-05-2001

   
   
  Letter E 
  Van het Ministerie v. Justitie DG-Rechtshandhaving - SG mr. H.C.J.L. Borghouts - 23-05-2001
  Antwoord aan Secretaris-Generaal mr. H.C.J.L. Borghouts - A. V. Velsen - 28-05-2001
  Bijlagen en antwoord aan de Secretaris-Generaal - A. v. Velsen - 18-06-2001
  Verklaring van TCA vam de situatie in Cuba - G. Veldhuisen - 08-06-2001
  Aan Secretaris-Generaal mr. H.C.J.L. Borghouts - A. v. Velsen - 20-06-2001
  Onderbouwing schadeverzoek - A. V. Velsen - 22-06-2001
  Van Ministerie van Justitie, van de Secretaris-Generaal - H.C.J.L. Borghouts - 20-06-2001

   
   
  Letter F 
  Van Openbaar Ministerie Officier van Justitie - H.F. Mos - 21-06-2001
  Antwoord aan Openbaar Mininisterie en de Officier van Justitie - A.v. Velsen - 23-06-2001
  Meineed, slachtoffer verkrachting - Algemeen Dagblad - 00-00-2001
  I.v.m. aangifte tegen aangeefster van verkrachting - A. v. Velsen - 29-05-2001
  Relatieverstoring tussen Justitie en Arie van Velsen - A. v. Velsen - 30-05-2001

   
   
  Letter G 
  Aan hoofdofficier van Justitie mr. V. Brummen - A. v. Velsen - 07-07-2001
  Oproep raadkamer i.v.m. Schadevergoeding - Rechtbank Rott. - 06-07-2001 G1
  Brief aan de aan griffier van rechtbank Rotterdam - R.M.T. Verheijde - 07-07-2001 G2
  Aan de Directie van P.I. de Eenhoorn, Hoorn - A. v. Velsen - 09-07-2001 G3
  Van het GAK. Berekening - GAK nederland - 09-05-2001 G4
  Lijst boedelscheiding - A. v. Velsen - 00-00-2001 G5
  Maandoverboeking naar vriendin en kind - A. v. Velsen - 30-07-2001
  Toelichting schaderegelingsverzoek - A. v. Velsen - 09-07-2001

   
   
  Letter H 
  Brief aan bureau Secretaris-Generaal mr. Harry C.J.L. Borghouts - A. v. Velsen - 28-05-2001
  Brief aan bureau Secretaris-Generaal Harry Borghouts - A. v. Velsen - 17-07-2001
  Dagvaarding van het arrondissementsparket Rotterdam - Off. v. Justitie - 17-07-2001
  Aanklacht wegens het asociaal gedrag van de politie - A.v. Velsen - 18-07-2001
  Aan Korpsleiding aanbod schadebedrag - A. v. Velsen - 18-07-2001
  Van bureau Secretaris-Generaal v. Justitie - H.C.J.L. Borghouts - 20-07-2001
  Verslag bespreking met Secretaris-Generaal - P.J. v/d Flier - 11-07-2001
  Proces-verbaal tegen Klaas Dronkers - Politie Rotterdam - 12-06-2001

   
   
  Letter I 
  Aan Secretaris-Generaal H.C.J.L. Borghouts - A. v. Velsen - 20-07-2001
  Bijlage met toezeggingen in de brief aan Borghouts - A. V. Velsen - 21-07-2001
  Aan Secretaris-Generaal van Justitie. Reactie op Verslag - A. v. Velsen - 20-07-2001
  Brief Groeninx van Zoelen aan Secretaris-Generaal - P.R.F. Groeninx v. Zoelen - 23-07-2001
  Brief aan de president van de Rechtbank mr. v. Klaveren - A. v. Velsen - 25-07-2001
  Brief aan de Korpsleiding van Rotterdam - A. v. Velsen - 26-07-2001
  Antwoord van President van Rechtbank Rotterdam - S.J. v. Klaveren - 27-07-2001
  Antwoord aan President van Rechtbank Rotterdam - A. v. Velsen - 31-07-2001
  Brief aan Secretaris-Generaal van Justitie Borghouts - A. v. Velsen - 02-08-2001

   
   
  Letter J 
  Brief aan de president van Rechtbank Rotterdam - A. v. Velsen - 04-08-2001
  Pleitnotities zitting schadeverzoek - A. v. Velsen - 07-08-2001
  Brief van psychiater/bemiddelaar - S.J. Matthijsen - 07-08-2001
  Aan Mininisterie van Justitie Secretaris-Generaal Borghouts - A. v. Velsen - 07-08-2001
  Vervolg brief aan Secretaris-Generaal Borghouts - A. v. Velsen - 09-08-2001
  Verklaring omtrent relatie met mijn vrouw - dochter Sandra - 06-08-2001

   
   
  Letter K 
  Aan Netwerk bureauredactie - A. v. Velsen - 14-08-2001
  Aan de President van de Rechtbank Rotterdam - A. v. Velsen - 14-08-2001
  Aan hoofdofficier van Justitie te Rotterdam - A. v. Velsen - 17-08-2001
  Aan de Nationale Ombudsman - A. v. Velsen - 17-08-2001
  Aan het Ministerie van Justitie, Secretaris-Generaal H. Borghouts - A. v. Velsen - 22-08-2001
  Van Officier van Justitie over intrekking dagvaarding - Off. V. Just - 10-08-2001
  Aan de Secretaris-Generaal van Justitie T.a.v. Mr. Flier - A. v. Velsen - 24-08-2001
  Van Openbaar Ministerie, hoofdofficier van Brummen - H.A. v. Brummen - 21-08-2001
  Aan Openbaar Ministerie, Hoofdofficier H.A. v. Brummen A. v. Velsen - 28-08-2001

   
   
  Letter L 
  Van Directoraat-Generaal Handhaving en Rechtspleging - H.C.J.L. Borghouts - 30-08-2001
  Van College van Procureurs-generaal - mr. J.L. de Wijkerslooth - 20-08-2001
  Aan de Politie en de Rotterdamse Korpsleiding - A. v. Velsen - 03-08-2001
  Aan het College van Procureurs-generaal - A. v. Velsen - 20-08-2001

   
   
  Letter M 
  Van bemiddelaar aan politie van Rotterdam - P.R.F. Groeninx van Zoelen - 06-09-2001
  Aan Mininisterie van Justitie, t.a.v. de Secretaris-Generaal - A. v. Velsen - 30-08-2001
  Van de Nationale Ombudsman - mr. A. Muller - 11-08-2001
  Aan de Nationale Ombudsman - A. v. Velsen - 24-08-2001

   
    Letter N 
  Aan de Politie van Rotterdam t.a.v. de Hr. Ottevanger - A. v. Velsen - 01-10-2001
  Van Maas Delta deurwaarders - Hr. Noteboom - 03-10-2001
  Aan Maas Delta deurwaarders - A. v. Velsen - 04-10-2001
  Aan Sandra van Velsen - A. v. Velsen - 05-10-2001
  Aan Justitie, politie, belanghebbers - A. v. Velsen - 04-10-2001
  Aan Justitie, politie, belanghebbers - A. v. Velsen - 07-10-2001
  Aan Justitie, politie, belanghebbers - A. v. Velsen - 12-10-2001
  Uit publicatie Media (Telegraaf) - Telegraaf - 21-04-2001
  Uit publicatie Media - de Limburger - 02-10-2001

   
   
  Letter O 
  Beslissing van de rechtbank op het schadeverzoek - Raadkamer - 29-08-2001
  Verslag van bemiddelaars en politie - Politie - 09-10-2001
  Eerste reactie op dit verslag - A. v. Velsen - 13-10-2001

   
   
  Letter P 
  Verklaring van de ex-vriend van Sandra van Velsen - M.T. Prang - 11-10-2001
  Aan de Politie en de Rotterdamse Korpsleiding - A. v. Velsen - 15-10-2001
  Aan 2e Kamer Staten Generaal en alle fracties - A. v. Velsen - 18-10-2001
  Aan de Rechter belast met het schadeverzoek - A. v. Velsen - 20-10-2001
  Index 1e map van verzonden brieven - A. v. Velsen - 09-11-2001
  Overheid dient rechtvaardig te zijn - A. v. Velsen - 01-10-2001
  Instelling hoger beroep schadeverzoek - Griffier Rotterdamse Raadkamer - 29-08-2001

   
   
  Letter Q 
  Aan Tweede Kamer der Staten Generaal en de Fractie SP - A. v. Velsen - 24 en 25-10-01
  Van het woningbedrijf Rotterdam - A.C.M. Kaulingfreks - 22 en 24-10-01
  Recherche beneden alle peil (Media) - Algemeen Dagblad - 01-11-2001
  Aan Maas Delta deurwaarders - A. v. Velsen - 25-10-2001
  Vermelding bezoek rechter Stolwerk - A. v. Velsen - 04-10-2001
  Aan Minister-president Wim Kok - A. v. Velsen - 29-10-2001
  Aan de fractie van SGP aan Mr. G. Holdijk - A. v. Velsen - 30-10-2001
  Aan de Nationale Ombudsman - A. v. Velsen - 30-10-2001

   
   
  Letter R 
  Aan de geestelijke gezondheidszorg - A. v. Velsen - 05-11-2001
  Aan rechtbank Den Haag Hoofdofficier van Justitie - A. v. Velsen - 09-11-2001
  Van Tweede Kamer der Staten Generaal met bevestiging - Hoofd Griffie - 08-11-2001
  Bekeuring wegens baldadigheid in Den Haag - J. v. Bijsterveld - 09-11-2001
  Aan het Ministerie van Justitie in Den Haag - A. v. Velsen - 10-11-2001
  Van de Politie Korpschef te Rotterdam - B.A. Ludken - 06-11-2001
  Aan Privé Korpschef Ludken - A. v. Velsen - 10-11-2001
  Van de Politiekorpsleiding - C.M. Ottevanger - 05-11-2001
  Aan de Politiekorpsleiding van Rotterdam - A. v. Velsen - 10-11-2001
  Dagvaarding als ;verdachte in Den Haag - Arrondissementsparket - Geen Datum

   
   
  Letter S 
  Verslag van het binnentreden van de woning - Politieman J. Brandenhorst - 19-11-2001
  Bevel tot inverzekeringstelling - Hulpofficier R.R. v. Vugt - 19-11-2001
  Bevel tot verlenging van inverzekeringstelling - Hulpofficier P. Joosten - 21-11-2001
  Vordering van inbewaringstelling - Rechter Commissaris - 22-11-2001
  Toetsing inverzekeringstelling en bewaring - R. Com. J.B. de Krom - 22-11-2001
  Bericht van Eerste Kamerlid van de S.G.P. - Mr. J. Holdijk - 17-11-2001
  Bevel tot gevangenhouding door de Raadkamer - Mr C.G. Nunnikhoven - 30-11-2001

   
   
  Letter T 
  Bezwaar tegen de inbewaringstelling - A. v. Velsen - 01-12-2001
  Van Staatstoezicht op Volksgezondheid - P.A.Q.M. Lamers - 10-12-2001
  Gemotiveerde vrijspraak Mr. Veraart rechtbank Amsterdam - A. v. Velsen - 18-12-2001
  Traject van problemen van echtgenote - A. v. Velsen - 20-12-2001
  Eerste verlenging van gevangenhouding - Voorzitter P.C. Santema - 28-12-2001
  Aan de Raadkamer van de rechtbank Rotterdam - A. v. Velsen - 28-12-2001

   
   
  Letter U 
  Tweede verlenging van gevangenhouding - Voorzitter v/d Groen - 29-01-2002
  Aan de president van de Rechtbank Rotterdam - A. v. Velsen - 01-02-2002
  Dagvaarding van de verdachte - Officier van Justitie - 08-02-2002
  Brief van de 'Stichting Vals Beschuldigd' - N. Walbrecht - 25-02-2002
  Aan het Arrondissementsparket van Den Haag - A. v. Velsen - 05-03-2002

   
   
  Letter V 
  Getuige Pieter van Rijswoud - Recherche Rotterdam - 06-03-2002
  Oproep van de verdachte - Arrondissementsparket Rotterdam - 13-03-2002
  Top Justitie moet weg/fout van NRC - Telegraaf en NRC - 10-04-2002
  Aan het parket: Verschoning of wraking - A. v. Velsen - 17-03-2002
  Mondeling pleidooi & beginsel - A. v. Velsen - 27-03-2002
  Antwoord van de O.v.J. i.v.m. verzoek om andere Rechtbank - O.v.J. Lambrichts - 04-04-2002
  Ontslagbevestiging van de advocaat - Mr. Bijlsma - 25-03-2002
  Ondeugdelijk psychiatrisch rapport van FPD de Graaff - Mr. G. Szegedi - 10-04-2002
  Kritiek op Officier van Justitie Lambrichts ter zitting - A. v. Velsen - 16-04-2002

   
   
  Letter W 
  Psychologische Rapportage van FPD, Drs. P.E. Geurkink - Off v. Just Lambrichts - 05-04-2002
  Psychiatrische Rapportage van FPD, P.C.A. de Graaff - Off. v. Just Lambrechts - 05-04-2002
  Opmerkingen betreffende afwijking in FPD-rapportages - A. v. Velsen - 20-04-2002
  Vonnis terechtszitting van 09 april van de Rechtbank Rotterdam - Parket Rotterdam - 23-04-2002
  Instelling hoger beroep door A. v. Velsen bij de rechtbank - Rechtbank Rotterdam - 26-04-2002
  Bericht aan Journalist Couwenhove van de Telegraaf - A. v. Velsen - 07-05-2002
  Aan Tweede Kamerfractie van de LPF - A. v. Velsen - 06-06-2002
  Aan Advocaat Mr. G. Szegedi - A. v. Velsen - 03-05-2002
  Aan mijn Advocaat mr. Segedi over de weigering van een second opinion - A. v. Velsen - 03-05-2002

   
   
  Letter X 
  Aan Officier van Justitie R.J.P. Lambrichts - A. v. Velsen - 03-06-2002
  Aan het Arrondissementsparket te Den Haag - A.v. Velsen - 03-06-2002
  Aan het hoofd van de psychiatrische Dienst, Dhr. v. Bakkum - A. v. Velsen - 05-06-2002
  Aan Ministerie van Justitie en College van Procureurs-Generaal - A. v. Velsen - 12-06-2002
  Aan Prof Dr. T.I. Oei Psychiater - A. v. Velsen - 19-06-2002
  Antwoord van het College van Procureurs-Generaal - J. Mooijen - 24-06-2002
  Verhuisbericht aan de Officier van Justitie i.v.m. hoger beroep - A. v. Velsen - 03-06-2002
  Media: inhumaan gedrag van Justitie - Telegraaf - 19-07-2002
  Antwoord aan College van Procureurs-Generaal - A. v. Velsen - 26-07-2002
  Laatste antwoord van de Procureur-Generaal - L.A.M. Gielen - 07-08-2002
  Bericht aan Psychiater Dr. Tanghe - A. v. Velsen - 28-08-2002

   
   
  Letter Y 
  Reclasseringsrapport Rapporteur - B. de Vries - 04-02-2002
  Bericht van Psychiater - Dr Tanghe Dr. A.J. Tanghe - 13-09-2002
  Weigering reisverzekering - Rabo bank - 02-10-2002
  Verklaring van goed gedrag - Remco Sterk - 18-10-2002
  Politieverklaring door de Groot - A. v. Velsen - 26-10-2002
  Wettenbank de Groot afgegeven - B. de Groot - 26-10-2002
  Woning aanbieding en acceptatie - Heuvelrug Wonen - 21-01-2002
  Aangetekende brief A.& S. - Silvia Videler - 28-01-2002
  Politieverklaring door van Dijk - A. v. Velsen - 28-01-2002
  Dagvaarding huisvredebreuk - Off v. justitie - 28-01-2002
  Faxbericht advocaat aan heuvelrug - - Ausma De Jong + declaratie - 30-01-2002
  Opzegging huurovereenkomst - Heuvelrug Wonen - 30-01-2002
  Faxbericht aan N.L. Amb Havanna - A. v. Velsen - 30-01-2002
  Aan Heuvelrug Wonen - A. v. Velsen - 19-02-2002
  Aan politiechef Zorko Zeist - A. v. Velsen - 19-02-2002
  Aan Burgem./ Weth Driebergen - A.v. Velsen - 19-02-2002
  Aan baron Groeninx v. Zoelen A.& S. Promotions - 28-02-2002
  Aan college procureurs-generaal - A. v. Velsen - 28-02-2002
  Vragen lijst oneerlijke overheid - A. v. Velsen - 28-02-2002
  Aan Partij CDA Gerda Verburg - A. v. Velsen - 28-02-2002
  Aan Partij VVD 1e k. lid Vogel - A. v. Velsen - 03-03-2002
  Brief aan de Wijkerslooth over onrecht - S. Videler - 02-03-2002
  Aan Heuvelrug Wonen - A. v. Velsen - 02-03-2002
  Aan B & W gemeente Driebergen - A. v. Velsen - 02-03-2003
  Aan secretaris-generaal J. Demmink - A. v. Velsen - 13-03-2003
  Ontvangstbewijs van brief aan de PG - J. Mooijen - 13-03-2003
  Aan adv. mr. Pot m.b.t. boek Pleidooi - A. v. Velsen - 13-03-2003
  Brief aan en Sandra van Velsen i.v.m. inzage boek - A.v. Velsen - 13-03-2003

   
   
  Letter Z 
  Aan het Medisch Tuchtcollege in Den haag - Velsen/Videler - 24-03-2003
  Aan de Woningstichting Heuvelrug Wonen - A. v. Velsen - 03-04-2003

  Terug naar het begin


Gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH) - Tel.: (31)-35-5244141
Disclaimer http://www.sdnl.nl/ekc/pdf/beklag-artikel-12-schreuder-vs-gemeente-heusden.pdf