Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Rotterdam 10-11-01.

  A. v. Velsen
  Pa. Mathennesse dijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM

  Politie Rotterdam Rijnmond
  T.a.v. de heer C.M. Ottevanger
  Doelwaterplein 5
  3011 AH Rotterdam


  heer Ottevanger,

  In de 2e alinea brengt U naar voren dat de inspanningen van de bemiddelaars en de politie niet het gewenste resultaat hebben gehad, dat was te voorzien geweest indien de heer Borghouts uit naam van Justitie en U uit naam van de politie de vooraf bekende ongerechtvaardigde, hypocriete en discriminerende voornemens bekend hadden gemaakt.

  Alle moeite en kosten had de bemiddelaars dan bespaard kunnen worden, buiten dat ik smerig ben behandeld heeft politie en Justitie met voorbedachte rade de bemiddelaars aan het lijntje gehouden. Het was immers bij U bekend dat de politie niet overgaat tot schadevergoeding na het ongerechtvaardigd wegnemen van eigendommen uit iemands woning, ook kan de politie ontoelaatbare overheidsdaden plegen, daarmee burgers zwaar duperen en vernederen zonder hier een relevante schadevergoeding voor te betalen zoals een normaal fatsoenlijk persoon of verzekeraar zou doen. Nederland heeft te doen met een ondeskundig en asociaal politie en justitieapparaat.

  De enige inspanningen van politie en Justitie zijn die geweest die de belangen van betrokken en door eigen daden en ondeskundigheid in diskrediet gebrachte functionarissen behartigden, onverschillig of dat in strijd of ten nadele was van de belangen van hun slachtoffers. In alinea 4 schrijft U over het overhandigen van een map met bescheiden en de wijziging van een bepaald woord. De onduidelijke formulering over de waarheid en wijze waarop de feiten hebben plaatsgevonden leggen uit dat de farizeeŽr excuseert met de bedoeling de verantwoording naast zich neer te leggen.

  Verder is Uw verzekeringsmaatschappij, overigens aan mij onbekend, niet gebaat bij vergoeding van schade welke alleen met vage door functionarissen met grote onwil toegekende klachtgronden onderkend is. Teruggaand tot het naakte feit van het wegnemen van mijn reistas door de politie zonder mijn toestemming en de conclusie van de verzekeringsmaatschappij dat er desondanks dat geen juridische basis is tot schadebetaling, kan ik U zeggen dat die verzekeraar niet deugd, of dat diefstal door functionarissen niet in de polis is meeverzekerd. Ik vraag U mij de naam van deze verzekeraar bekend te maken want U schrijft hier in raadsels, bovendien is het normaal dat ik als benadeelde in contact kom met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.

  Door politiefunctionarissen zijn ontoelaatbare overheidsdaden en fouten gemaakt, bovendien is het beleid van Justitie op dit gebied onmenselijk voor onterecht als verdachte aangeziene slachtoffers van valse aangiftes van zedendelicten. Uw handelswijze is vanwege Uw bekendheid met de feiten misdadig en zoals ik reeds schreef aan nazi praktijken gelijk. De geste, machtiging voorlopig verblijf en de politie rol in het verkrijgen van een woning staan in geen verhouding tot wat mij door politie en Justitie is aangedaan, men weet wat mij door incompetentie en vooringenomen stommigheid is aangedaan, waardoor bovenstaande des te kwalijker te nemen is, dit is nog nooit vertoond.

  Vanwege bovenstaande kunnen Uw ongemeende excuses mij gestolen worden, het in mijn voorgaande brieven vermelde is onverminderd van kracht.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. TA 173

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland