Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Soest 26-03-01

  A. v. Velsen
  Pa. L. v. Vollenhove 63
  3706 CB ZEIST


  L.S.

  Op woensdag 28 maart '01 te 14.30 Hr. namens de korpsbeheerder te bespreken geschilpunten en opmerkingen, met dhr Mr. H. F. Mos, off. v. Justitie te Rotterdam en de heer M.P.A.C. Baeten, Hoofd Inspecteur bij de regiopolitie te Rotterdam-Rijnmond.

  Tijdens het tel. gesprek met mevr. Mr. L.C. Molenaar, ging ik akkoord met wederom een gesprek, dit om uit de impasse, en uit de wederzijds vervelende doch noodzakelijke protestacties te komen. Ook tijdens mijn tel. onderhoud met, en per brief aan Dhr. Mr.J.L. de Wijkerslooth maakte ik hiervan melding.

  In mijn brieven dd. 18-02-01 en 01-03-01 maakte ik reeds melding van de klachten die volgens mij onbehandeld zijn gebleven, of waar men zich op een leugenachtige wijze van af dacht te maken.

  Verschil van mening bestaat over; A. Al of niet door de politie verliezen van mijn woning.

  • Weigering van politie en Justitie om de door mij gewenste aangifte van fraude op te nemen.
  • De problemen rond het door de politie wegnemen van mijn bezittingen.
  • WIJZIGING VAN HET SEPOT, ik verlang niet "de verdachte is onschuldig" maar wel: GEEN WETTIG EN WAARHEIDSGETROUW BEWIJS VAN SCHULD"

  Ik kan bewijzen dat de aangifte vol met leugens staat, ook op blz. 2 punt 3 van getuigen verh. d.d. 16 feb. 1999. zegt aangeefster dat haar vrienden zeiden "dat hij mij aangerand had". De op leugens gefundeerde aangifte die van generlei waarde is, heeft samen met de vooringenomenheid van het recherche team gezorgd dat er een gemanipuleerde verdachtmaking tegen mij tot stand kwam, waarbij duidelijk is dat de politie bij een onpartijdig en objectief onderzoek direct tot de conclusie zou zijn gekomen dat dit een zwartmakerij betrof van een in geestelijke nood verkerende vrouw en een stel sensatiebeluste idioten. Vanwege deze kortzichtigheid en fraude (aanvulling van poging tot doodslag) door de recherche, is de zaak doorverwezen naar de Off. v. Justitie, die daarop pas in september na herhaaldelijke waarschuwingen van mijn advocaat tot sepot besloot.

  Door de fouten van de recherche, is een zaak gaan lopen die een sepot tot resultaat heeft gehad, en om die reden is de formulering onterecht. Hulpverlening en een objectief onderzoek, i.p.v. fraude en intimidatie door de politie zou op zijn plaats zijn geweest.

  Het bijzonder kleine aantal misdaden, binnen het huwelijk op dit gebied gepleegd, staat in geen enkele verhouding met de schade die door de Justitie berokkend wordt aan slachtoffer en aan de vermeende verdachten in het geval van een uit de hand gelopen verstoorde relatie.

  Blz 199 A

  Relaties die op een of andere wijze verstoord zijn geraakt, kunnen door o.a.; inmenging van ondeskundige hulpverlening, rivaliserende relaties of vrienden en de plotseling aanwezige onzekerheid eenvoudig ontaarden in asociale intriges waarbij, zoals blijkt, de recherche een welkome aanvulling is om zich eenvoudig van een partij te ontdoen.

  Het mag en kan niet zo zijn dat onderzoek gestaakt wordt of achterwege blijft om reden van de hoge werkdruk, zoals de off. v. Justitie Mr. Blanken stelt, er is immers een onderzoek begonnen om de waarheid boven tafel te krijgen, dus is het inconsequent om, als het moeilijk wordt, de zaak maar te seponeren.

  De mededeling van de off. v. Justitie dhr. Mr.Blanken dat ik geen nadeel zal ondervinden als gevolg van de formulering van het sepot, klopt niet omdat zelfs de politie, (zie mutatie v. wijkagent Minjon ) hieruit voor mij nadelige conclusies trekt, die tot gevolg hebben dat ik mijn vrienden en postadres ben kwijtgeraakt. Mijn uitwijzing uit Cuba is een rechtstreeks gevolg van de arrestatie en het sepot, inmiddels is een uitgebreide correspondentie gaande met de Cubaanse autoriteiten waaruit binnenkort nadere feiten naar voren worden gebracht.

  Het recht op rehabilitatie van een (ex) - verdachte is al eerder bepleit, het doelbewust door de Justitie onthouden van dit recht is, indien het om een emotioneel zeer gevoelige zaak als verkrachting, poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving gaat, een zware inbreuk op het morele rechtvaardigheid beginsel. Zeker in dit geval waarbij door de rechercheurs criminele overheidsfouten zijn gemaakt die mijn gezin en mijzelf enorm hebben geschaad, met geen ander doel dan mij lange tijd van mijn vrijheid te beroven, terwijl op geen enkele wijze ontlastend bewijs is verzameld wat zeker duidelijkheid in de zaak zou hebben gebracht, is een deugdelijke rehabilitatie een vereiste in deze rechtstaat.

  Indien het optreden van de overheid ten aanzien van haar eigen functionarissen inzake rehabilitatie en schadevergoedingen vergeleken wordt met de pertinente weerstand, met gebruikmaking van leugen en bedrog om onder de verantwoordelijkheid uit te komen, kan men alleen nog tot de conclusie komen dat hier sprake is van een hypocriete en corrupte kliek die enkel haar eigen belangen behartigen op kosten van de gemeenschap.

  Hopend op een goede oplossing heb ik de Procureur-generaal Mr. J.L. de Wijkerslooth thuis benaderd(Zoeterwoudse singel 20, 2313 A.Z. Leiden. Tel. 071-5127739). Ofschoon ik "ambtelijk" met de beste bedoelingen te woord ben gestaan heb ik de heer Wijkerslooth niet kunnen bewegen, om in een zo schrijnende kwestie als deze, niet alleen als functionaris maar ook als mens, in het belang van de rechtvaardiging van het door de overheid zo vaak gebruikte woord "RECHTSTAAT", en de "MORELE RECHTVAARDIGHEID" gelijkwaardige behandeling en respect naar de zijde van de burger te tonen.

  Dit zijn mijn beweegredenen, hiervoor zal ik mijn protestactie voortzetten en een op initiatief van de off. dhr. Mr. H.f. Mos eerdere behandeling van mijn verzoek tot schadevergoeding is hierop van geen enkele invloed.

  A. v. Velsen. (niet gerehabiliteerd gedeeltelijk verdachte).

  Blz. 199 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland