Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 12-12-00.

  A. v. Velsen
  P/a laan van Vollenhove 63
  37 06 CB Zeist

  Onderwerp: Escalatie i.v.m. onrechtmatige overheidsdaden.


  L.S.

  Het is geen gemakkelijke taak om van de Nederlandse Justitie gerechtigheid te verkrijgen. JUSTITIE, een belangrijk instrument wat de burger in deze zogeheten rechtsstaat ten dienste staat om haar rechten te waarborgen, heeft door "DECADENTIE, CORRUPTIE en BESCHERMING van IMAGO en COLLEGA`s binnen, en in bijzonder in de top van het AMBTENARENKORPS een groot deel van haar waarde en respect verloren. Algemeen bekend is dat een fors deel van het overheidspersoneel zich schuldig maakt aan bovengenoemde MISDADEN.

  Het respectabele voorbeeld wat overheidspersoneel gezien haar taak ten dienste van de burger dient te geven is ver te zoeken , eerder zal men kunnen stellen dat de burger, getergd door discriminatie en rechteloosheid door bepaald overheidspersoneel veroorzaakt, te maken heeft met een criminele organisatie . Bovenstaande MISDADEN, inclusief DIEFSTAL, LEUGEN en BEDROG uit eigenbelang door de domme vooringenomen MISDADIGERS, de HULPOFFICIER "HARROLD STAP, de RECHERCHEURS MIRANDA van ES en JAN v/d WERKEN gepleegd, bevestigen de regel.

  Onvoorstelbaar echter is het gedrag van de Officier van JUSTITIE: G. KNOBBOUT die ondanks alle bewijs van mijn onschuld bij herhaling bleef weigeren om dit bewijs te onderzoeken en hiermee de DRIE van ROTTERDAM de hand boven het hoofd bleef houden. Hiermede werd door het O.M. een strafbaar feit gepleegd.

  Kort nadat ik aanhoudend met klachten de werkelijke gebeurtenissen onder de aandacht van Officier G. KNOBBOUT had kunnen brengen is hij uitgeweken naar elders en sindsdien wordt de zaak door de Off. v. Justitie mr. BLANKEN behandeld met dezelfde weigerachtigheid om de problemen op een rechtvaardige wijze op te lossen.

  Op grond van talrijke leugens, verdraaide weergaven en vreemde formuleringen kwam de aangifte dermate ongeloofwaardig over, dat de rechter-commissaris besloot mij na mijn voorgeleiding in voorlopige vrijheid te stellen. De Officier van Justitie mr. G. KNOBBOUT is inmiddels op 28-09-00, en onbegrijpelijk op 29-10-00 wederom, ditmaal door collega-Officier van Justitie mr. BLANKEN, overgegaan tot seponering van dit JUSTITI╦LE MEESTERWERK.

  Blz. 149 A

  Aan de JUSTITIE heb ik om een rechtvaardige behandeling gevraagd, maar daar dit inhoudt dat hierdoor de waarheid boven tafel komt wordt hieraan ter bescherming van eigen imago door de HOOFDOFFICIER van JUSTITIE mr. L.A.J.M. de WIT geen gehoor aan gegeven.

  Mijn ervaringen met JUSTITIE staan in schrille tegenstelling tot de REHABILITATIE van de OPLICHTER, ZUIPLAP en HYPOCRIET "EX-BURGEMEESTER en MINISTER: BRAM PEPER" waarvan bewezen is dat hij de boel belazerd heeft !!!!

  Mijn eer en goede naam zijn ernstig geschaad door een aantal domme mensen, maar in het bijzonder door POLITIE en JUSTITIE die opzettelijk ONTOELAATBARE OVERHEIDSDADEN, (dat heet in de volksmond: DIEFSTAL, FRAUDE, LEUGEN en BEDROG) hebben gepleegd.

  Mijn actie gepland voor 27-12-00 is i.v.m. het door mij over het hoofd geziene kerstreces van de Tweede Kamer, en de eventuele aandacht van de media voor de aangekondigde acties van onze door de overheid verraden Molukse landgenoten met enkele weken opgeschort. Hiervoor mijn verontschuldiging.

  Graag zou ik de mening van de minister van Justitie dhr. A.H. KORTHALS willen horen omtrent de gang van zaken en de wijze waarop een eventuele oplossing gevonden zou kunnen worden, hier blijft het in ieder geval niet bij.

  "Wie de tijger zadelt, moet hem rijden ook"

  Hoogachtend,

  A. van Velsen
  Tel. 06-17036320


  Blz. 149 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland