Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 10-10-00

  A. v. Velsen
  P/a Bosstraat 92
  3971 XG Driebergen

  parketno. 10/031604/99.

  Onderwerp. onttrekking aan het gezag


  Zeer geachte Hr. van Zetten.

  Op 27-12-99. ben ik aangehouden waarna ik op 30-12-99 dank zij Uw beslissing in voorlopige vrijheid ben gesteld. Rechercheurs en Hulpofficier. van Justitie, onder de indruk zijnde van de situatie waarin mijn overspannen vrouw verkeerde ,deden geen enkele moeite om voor een rechtvaardige rechtsgang ook ontlastend bewijsmateriaal te verzamelen, of te onderzoeken.

  Omdat het doel van aanhouding en onderzoek, het vinden van de waarheid dient te zijn was het een onrechtmatige overheidsdaad om alleen belastend bewijs te verzamelen , dit beïnvloedt het vinden van de waarheid. Inmiddels is door het weigeren van onderzoek naar ontlastend bewijs en het onvoorwaardelijke geloof in de valse en ongecontroleerde aangifte, in combinatie met de afwezigheid van enig bewijs besloten tot "SEPONERING WEGENS GEBREK AAN BEWIJS"

  Het niet mee laten wegen van het ruimschoots aanwezige bewijs om mijn onschuld aan te tonen is hier debet aan. De hierdoor terechte twijfel van de maatschappij die omtrent deze zaak is gerezen heeft mij doen besluiten om niet verder te COLLABOREREN met een overheid en een JUSTITIE apparaat dat rechtvaardigheid in deze ONRECHTSTAAT predikt terwijl zij zelf uit zelfbescherming en angst voor gezichtsverlies vaak tot leugen en misdadigheid vervalt.

  Mijn eer en oprechte eigenwaarde zijn meer geschonden dan de waarde die de rest van mijn leven vertegenwoordigd. JUSTITIE onttrekt zich na gemaakte fouten aan haar sociale en morele verantwoordelijkheden, en past evenals de politie een laffe, decadente struisvogelpolitiek toe.

  Uw rechtvaardig en wijze besluit om tot schorsing van mijn hechtenis over te gaan is voor mij aanleiding geweest om U door middel van deze brief te danken daar U als enige betrokkene de noodzakelijke onpartijdige opstelling innam die feitelijk bij alle betrokken onderzoekers ver te vinden was. Het is te hopen dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor mijn ondergang nooit een functie als Rechter-Commissaris te vervullen zullen krijgen.

  Uit protest tegen de criminele werkwijze van Uw collega-ambtenaren zal ik mij voor 27-12-00 aan hun aanwezigheid onttrekken door verbranding op het Ministerie van Justitie.

  Met dank, vriendelijke groet,


  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. 109


  Driebergen 28.10.00

  A. v. Velsen geb 20.09.49.
  P.a. Bosstraat 92 3971 XG Driebergen.

  Parketnummer 10/031604-99.

  Beklag over Seponering.

  Aan het stafbureau van het OM. Rotterdam


  Mijnheer/Mevrouw.

  Hierbij beklaag ik mij over de formulering van de "kennisgeving van niet verdere vervolging door de Officier van Justitie". Met deze beslissing kan ik mij niet verenigen omdat uit de formulering blijkt dat er bewijs van schuld is. Dit bewijs is weliswaar onvoldoende voor vervolging maar volgens de officier duidelijk aanwezig in de vorm van de aangifte.

  De aangifte is gedaan door mijn overspannen echtgenote die, beïnvloed werd door rancuneuze lieden. Door de talloze leugens meen ik dat de aangifte niet de kwalificatie "BEWIJS" verdient, en samen met de fantasie die de Recherche bewoog om "poging tot doodslag" toe te voegen niet mag leiden tot "Sepot wegens onvoldoende aanwijzing van schuld".

  Ik verzoek U op grond van bovenstaande en onderbouwd met bijgevoegde kopieŽn om de beslissing te wijzigen in: GEEN waarheidsgetrouwe aanwijzing van schuld. Op deze wijze wordt de beslissing gerechtvaardigd, waarbij geen of minder ruimte is voor insinuaties omtrent mijn moraal in deze, wat voor mij gezien de verdachtmaking de zwaarste straf zou zijn die er is.

  Bij voorbaat dank.


  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. 128

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland