De schokkende onthullingen over de rechtspraak in ons land, schaadt in hoge mate het vertrouwen dat de burger

Zie ook de aangifte bij de politie in Arnhem tegen het Gerechtshof in Arnhem.

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Recent op 20 april 2018 is strafaangifte gedaan tegen hoofdofficier M.J. Bloos van Justitie bij het OM en de minister
Maandag zal verslag daarvan openbaar worden met deze twee aangiften en de video-opname van Nico van den Ham

De petitie over het integriteitsonderzoek rechterlijke macht moet altijd schriftelijk, want anders genegeerd!
Wanneer gaan onderzoeksjournalisten vragen stellen over de (ontbrekende) integriteit van de rechtspraak?
Open brief dr. J.M. Eustatia in CuraÁao aan Jos Slats van Zembla over corrupte rechtspraak in Nederland
Open petitie aan het Ministerie van Justitie & Veiligheid over ontbrekende integriteit van onze rechtspraak
Petitie voor iedereen die twijfelt over de integriteit van Nederlandse rechtspraak met kennis over gesjoemel
Er komt nog heel veel meer, dat de politiek en de rechterlijke macht op de grondvesten zal laten schudden!

Strafaangifte tegen Hoofdofficier mr. M.J. Bloos van het Functioneel Parket Amsterdam, wegens afdekken van fraude
Strafaangifte tegen Hoofdofficier mr. F. Westerbeke, OvJ mr. H.J.J. Talsma en OvJ S.B.K. Lukowski landelijk Parket

Ir. Rietveld is door fraude in het GBA-dossier bij de gemeenten Amsterdam en Castricum dakloos gemaakt
Het jarenlange gevecht om verkrijgen recht van de familie Barbier, inzake een bewijsbaar vervalst testament
Niet alles is fout in 't Nederlandse rechtssysteem, zoals blijkt in de TV-uitzending van CNN 8-4-18, chapeau!

Aan Peter R. de Vries m.b.t. het programma: ďDe RaadkamerĒ. Ik zou ook graag de andere kant belicht willen zien, en
niet alleen die zoals je presenteerde vanuit Justitie, OM, rechtspraak, advocaten en andere functionarissen die allen het
belang van de overheid dienen. Dus ook het gezwendel bij rechters, OvJís, advocaten, deurwaarders en ander juridisch
gespuis, dat bewijsbaar echt over de schreef gaat laat wat van je horen. Datzelfde geldt voor de redactie van Zembla die
ook de hele rechterlijke macht buiten beschouwing liet en geen aandacht gaf aan de overduidelijk bewijsbare corruptie,
fraude, het afdekken van strafbare feiten met vervalsing van processen-verbaal en vonnissen te zien bij de bollenboeren

Waarom stond deze voorpagina zo lang op de site? Vanwege het zwijgen door de media en politiek
De redactie van Zembla zal als vervolg op hun uitzending aanzegging krijgen m.b.t. hun zorgplicht

NEDERLAND IS GRONDWETTIG GEREGELD GEEN RECHTSSTAAT

BEňDIGDE KAMERLEDEN, RECHTERS, STAATSRADEN, OFFICIEREN VAN JUSTITIE, POLITIEAGENTEN EN AMBTENAREN HEBBEN OP AMBTSEED GEZWOREN OF PLECHTIG BELOOFD, DAT ZIJ DE GRONDWET RESPECTEREN EN EVENALS DE KONING HANDHAVEN. NIEMAND DOET DAT EN SCHENDT DE AMBTSEED!!

Nederland is het enige land in Europa dat geen grondwettelijk hof heeft om de rechtspraak te kunnen toetsen aan de Grondwet, aan de Mensenrechten en internationale verdragen. Artikel 120 in de Grondwet van Nederland sluit elk recht van de burger uit, wanneer een rechterlijk vonnis, arrest of uitspraak in strijd is met de grondwet, met de grondrechten en Mensenrechten. De burger kan volkomen onwettig worden veroordeeld in het belang van de overheid, van de staat de Nederlanden, van banken, verzekeraars en multinationals.

U gelooft vast uw eigen ogen niet wat u hier leest. Probeer daarom ook zelf eens vragen te stellen over uw eigen onrechtpositie bij beŽdigde volksvertegenwoordigers in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, of bij beŽdigde overheidsdienaren zoals de 550 topambtenaren bij de Algemene Bestuursdienst, waarvan u het openbare mailadres en telefoonnummer kunt opzoeken in de lijst, of: www.sdnl.nl/bbd.htm.


Dag Joe, kan jij naar onderstaande lijst van adressen deze mail toezenden? Ik denk dat de AIVD al mijn adressen heeft afgeschermd voor ontvangst. Ik krijg plotseling geen ontvangstbevestigingen meer. Dus weet niemand wat de boodschap is. Ook hier zie je dat de democratie niet bestaat. Alleen de massamedia zijn in staat om het cordon sanitaire te doorbreken. Vraag Bas Haan van Nieuwsuur om nog eens iets naar buiten te brengen. Zoals je weet, heb ik met Bas Haan nog een eitje te pellen, ondanks dat hij nu goede werk doet. Namelijk toen hij hoofdredacteur was van NOVA bij de VARA. Want hij zei tegen mij en Fons Fennis: ďJa, wij weten dat door notarissen in het hele land gefraudeerd wordt, maar wij bewegen pas wanneer of de belastingdienst, of het openbaar ministerie bewegen, tot dan doen wij niets!!Ē Zie het Zwartboek de Eese dat wij hem aangeboden hebben om op tv daarover te berichten: http://www.sdnl.nl/zwartboek-de-eese.htm.

Ik wil best zand over de zaak gooien, maar dan moet hij wel ook de zaken als die van Rietveld, Wim Visser, Richard Kluun, Anton van Putten, Gerard Beukeveld, die van jou zelf en een reeks andere schandalen in de onrechtstaat aan de orde stellen. Zie daarvoor de rapporten van prof. Twan Tak over het disfunctioneren van de Raad van State. Ik heb helaas een groot probleem met de media, omdat de goeroe van de persvrijheid de oud-hoofdredacteur van de NRC Henk Hofland mij persoonlijk verklaarde: ďEr zijn drie gebieden waarover je als journalist je verre van houdt. Dat zijn de bevolkingspolitiek, de grondpolitiek en de geldpolitiek. Doe je dat niet, dan is dat een einde voor je carriŤreĒ. Daarover ging ook de onthulling van Arnold Karskens met zijn boek: ďJournalist te koopĒ, waarop ik ook hemzelf heb aangesproken om zaken hier besproken aan de orde te stellen. Maar ook hij sloeg op de vlucht voor echte ontmaskering van overheidscriminaliteit.

Rob Brockhus


CRI-AIVD
Europaweg 4
2711 AH
Zoetermeer info@ncsc.nl
                                                                1 februari 2018
 

T.a.v. R.A.C. Bertholee

Meneer Rob Bertholee, met stomme verbazing zag ik vanmorgen bij WNL in het nieuws dat de AIVD als wet overtredende partij bedreigingen heeft gepleegd tegen een boer m.b.t. het contract dat hij had over de aardgaswinning in Groningen. Verbijstering en tegelijk herkenning van het criminele gedrag van de overheid waarvan u onderdeel uitmaakt. Ik begrijp dat ook mijn verzoek om overleg door u niet zal worden gerespecteerd, omdat de Ďpolitiekí als hoofddader uw dienst instrueert om zaken naar behoefte te regelen. Ofwel met machtsmisbruik de burger onder druk te zetten en zelfs met schending van de mensenrechten te intimideren om te zwijgen over onfrisse zaken. Mevr. Agnes Mulder van het CDA zal ik verzoeken hierover vagen te stellen in het parlement. Nogmaals vraag ik u met klem om m.b.t. corruptie, die bewijsbaar is, in de rechtspraak en rechtspleging van o.a. het Openbaar Ministerie te overleggen. Zoals over de gemeentelijke basisadministratie m.b.t. domicilie- en identiteitsfraude, juist vanwege integere strafaangiften bij de politie in Amsterdam, en daarover een inhoudelijk gesprek te voeren met mij en enkele slachtoffers van overheidscriminaliteit.


Geachte heer Bertholee,

Aanvullend op mijn verzoek tot overleg stuur ik u het verslag op video van de Dag voor de Rechtspraak op 28 september 2017 in Utrecht. Hier de link naar de video en hier de link naar het 350 keer uitgedeelde pamflet aan de 500 deelnemers, waarop niemand durft reageren. Ik spreek u aan op uw eigen integriteit en uw ambtseed, die niet alleen u verplicht te zwijgen over staatszaken, maar ook om te spreken.
Onderwerp: Wat dachten jullie hiervan m.b.t. de beÔnvloeding van de politiek en/of overheidsinstanties als ministeries om de rechtspraak met 500 zelfdodingen per jaar te manipuleren?

Geachte heer Bertholee, u zult op de hoogte zijn van mijn actie(s). Ook deze laatste. Uw dienst heeft enkele malen ingebroken in de website van de SDN. Daar heb ik geen bezwaar tegen, want dat is zelfs uw dure plicht om te weten of gevaar dreigt voor de staat der Nederlanden. U weet al heel lang dat er zaken in de machtsuitoefening via o.a. de rechtspraak niet conform de wetgeving is. Ik leg u niet uit hoe dat in elkaar zit. U weet. Maar zoals u inmiddels via het ministerie van VWS bekend is geworden en vandaag ook via mijn mail, spreek ik u aan op uw wettelijke plicht om in geval van corruptie binnen de rechtspleging daar iets aan te doen. Uw optreden op televisie onlangs, gaf een wat terughoudend beeld van wat de AIVD in de praktijk vermag te doen. Zowel de inbraken van uw dienst (www.sdnl.nl/aivd-inbraak-server-sdn.htm) en mijn gesprek met een van uw senioragenten de heer Jan Veldman samen met de heren ir. R.A.A. Rietveld en K.H. de Werd bij cafť Het Sluisje in Amsterdam, was verhelderend met de erkenning van de heer Jan Veldman, dat de corruptie op de Antillen en overzeese rijksdelen niet anders was dan die in Nederland, waarvan akte.

De linkjes naar de heer Rietveld, de Werd, R. Kluun en de Bollenboeren spreken boekdelen, waarbij nog andere saillante corruptiezaken die bewijsbaar zijn ik hier summier aanhaal. Die van de heer R. Kluun m.b.t. faillissementfraude, gepleegd en geoogd door curatoren onder verantwoordelijkheid en afdekken van rechter-commissarissen, en de huidige strijd om recht met een schade van ca. 200 miljoen euro bij de bollenkwekers en ca. tachtig investeerders in veredelingstechnieken, waarvan de heer W. Visser woordvoerder is. Advocaten die het aandurven om zaken als deze te begeleiden worden in toenemende mate bedreigd en onder druk gezet om daarmee te stoppen, of worden geroyeerd van het tableau. Ik meen dat ik u met dit bericht voldoende heb aangespoord om in gesprek te komen en ook een andere kant uit te kijken dan naar hacks vanuit het buitenland.

M.v.g. Rob Brockhus (redacteur SDNL)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Mail:
sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

P.s. mocht u niet conform mijn oprechte verwachtingen reageren, dan zie ik mij verplicht dit bericht ook aan de leden van de Algemene Bestuursdienst toe te sturen. Zie: www.sdnl.nl/bbd.htm

Dag allemaal (mijn incrowd). Ik heb veel tijd besteed aan het opslaan van alle openbare gegevens van de leden van de Algemene Bestuursdienst en het Bureau ABD-consultants bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik heb daarvan een aantal webpaginaís gemaakt die te vinden zijn op:

http://www.sdnl.nl/bureau-abd-consultants.htm
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-1-tm-3.htm
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-4-tm-6.htm
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-7-tm-9.htm
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-10-tm-12.htm
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-13-tm-15.htm
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-16-tm-18.htm
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-19-tm-21.htm
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-22-tm-24.htm
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-25-tm-27.htm
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-28-tm-30.htm
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-31-tm-33.htm
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-34-tm-36.htm
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-37-tm-39.htm
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-40-tm-42.htm
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-43-tm-45.htm
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-46.htm

Mijn vraag aan jullie is simpel: stel aan een of meer beŽdigde ambtenaren van de Algemene Bestuursdienst een, twee of meer vragen, bijvoorbeeld:

  1. Zijn beŽdigde ambtenaren in dienst van de overheid verplicht om de wet te respecteren inclusief Artikel 162 Strafrecht, wanneer zijn kennisdrager zijn van strafbare feiten?
  2. Voorkomen de Pikmeerarresten strafrechtelijke vervolging wanneer beŽdigde functionarissen in opdracht van het ministerie de aangifteplicht negeren?
  3. Welke consequenties heeft artikel 120 in de Grondwet voor de rechtspraak inzake burgers strafaangifte doen tegen de overheid of schade vergoed willen hebben zoals bij de aardbevingen in Groningen die zijn veroorzaakt door overheidsbeleid via de NAM?
  4. Is het politiek acceptabel dat honderdduizenden gezinnen in armoede moeten leven vanwege die overheveling van zorgtaken bij de gemeenten door de landelijke overheid?
  5. Nog een lastige: Is de Algemene Rekenkamer strafrechtelijk te vervolgen wegens het boekhoudkundig frauderen met jaarverslagen van het Spaarfonds voor de AOW?
  6. Kies uit de lijst van ongewenste vragen een of meer onderwerpen om die als vraag voor te leggen bij de topambtenaren van de Algemene Bestuursdienst?
  7. Zijn beŽdigde ambtenaren in dienst van de overheid verplicht om de wet te respecteren inclusief Artikel 162 Strafrecht, wanneer zijn kennisdrager zijn van strafbare feiten?
  8. Zie ook de brief van Wim Visser aan mr. Hoogenstein van de rechtbank Noord-Holland.

De ultieme aanval op corruptie in het rechtsbedrijf komt tot uiting in de brieven van Wim Visser aan de Hoofdofficier van Justitie mr. F. Westerbeke van het Landelijk Parket in de aangifte en in zijn brief aan de Raad voor de Rechtspraak.

Raad voor de rechtspraak
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag
C.c. mailadressen:

a.cunes@rechtspraak.nl; a.haverslag@rechtspraak.nl; a.pouw@rechtspraak.nl; a.van.knippenbergh@rechtspraak.nl; afdelinginschrijven@rvr.org; c.munier@rvr.org; celeste.de.wit@rechtspraak.nl; cem@rvr.org; communicatie.breda@rechtspraak.nl; crvb@rechtspraak.nl; f.steringa@rechtspraak.nl; helpdesk@rechtspraak.nl; i.klement@arh.rvr.org; info.hof-arle@rechtspraak.nl; info.rb.middelburg@rechtspraak.nl; info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl; info@advocatenkantoor.nl info@bureauwsnp.nl; info@rvr.org; infoadvocaten@juridischloket.nl; infodiagnose@rvr.org; Kabinet.RC.RB-MNL.Utrecht@rechtspraak.nl; kenniswijzer@rvr.org; m.boer@rechtspraak.nl; m.gijsberts@rechtspraak.nl; m.junte@rechtspraak.nl; m.korsten-wessels@rechtspraak.nl; m.nijland@rechtspraak.nl; m.ozinga@rechtspraak.nl; mediation.hofleeuwarden@rechtspraak.nl; mediation@rvr.org; midden-nederland@rechtspraak.nl; MinJus.tolk@concorde.nl; MinJus.vertaal@concorde.nl; n.leijtens@rvr.org; n.reijnen@rechtspraak.nl; n.van.wordragen@rechtspraak.nl; nicola.omniczynski@concorde.nl; perscommunicatie.almelo@rechtspraak.nl; rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl; rechtwijzer@rvr.org; s.hofste@rechtspraak.nl; servicedesk.minjus@concorde.nl sollicitatie@rvr.org; solliciteren.hof-arle@rechtspraak.nl; srm@rechtspraak.nl; teamfinancien@rvr.org; voorlichting-hof-amsterdam@rechtspraak.nl; voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl; voorlichting.rb.haarlem@rechtspraak.nl; voorlichting@rechtspraak.nl; vragen.hof.arnhem@rechtspraak.nl; w.wijnsma@rechtspraak.nl; webredactie@rvr.org; afdelinginschrijven@rvr.org; c.munier@rvr.org; cem@rvr.org; i.klement@arh.rvr.org; info@advocatenkantoor.nl; info@barbeheer.nl; info@bureauwsnp.nl; info@rvr.org; infoadvocaten@juridischloket.nl;  infodiagnose@rvr.org; kenniswijzer@rvr.org; mediation@rvr.org; MinJus.tolk@concorde.nl; MinJus.vertaal@concorde.nl; n.leijtens@rvr.org; nicola.omniczynski@concorde.nl; rechtwijzer@rvr.org;  servicedesk.minjus@concorde.nl; sollicitatie@rvr.org; teamfinancien@rvr.org; viaMinjus.vertaal@concorde.nl;  webredactie@rvr.org;

Van: sdn@planet.nl [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 9:26
Aan: dl@minbzk.nl; agnes.mulder@tweedekamer.nl; info@ncsc.nl; info@govcert.nl; nbv@minbzk.nl; otp.informationdesk@icc-cpi.int;
CC: a.berckel@belastingdienst.nl; a.berg@minvws.nl; a.m.vanbers@minbzk.nl; a.p.m.bersee@minocw.nl; aannink@minszw.nl; AB.Blankenstein@mindef.nl; abd@minbzk.nl; abdtc@minbzk.nl; agnes.mulder@tweedekamer.nl; am.vd.assem@mindef.nl; andre.belonje@minienm.nl; andre.de.boer@rws.nl; anja.pluim@minbzk.nl; annemiek.winter@minbzk.nl; annette.augustijn@rws.nl; asbeek@wrr.nl; astrid.hamel@minbzk.nl; barbara.zeeman@minbzk.nl; bart.vanden.berg@rws.nl; bc.zijlstra@minvws.nl; bennie.bloemberg@rivm.nl; bram.klerck@minbzk.nl; burgemeestersaangelegenheden@brabant.nl; bw.bargerbos@mindef.nl; ca.birkhoff@minvws.nl; cif@minbuza.nl; cj.vanleeuwenwentinck@rotterdam.nl; claudia.de.andrade@rws.nl; co.engberts@minbzk.nl; coert.arends@minbzk.nl; diana.beuting@rws.nl; dl@minbzk.nl; elaine.alwayn@minienm.nl; Ellen.a.bien@gmail.com elvire.gazan@minbzk.nl; elzeline.vulpen@minbzk.nl; Erwin.Arkenbout@minbzk.nl; esm.akerboom@mindef.nl; f.e.vanzoeren@nvwa.nl; farid.azarkan@rijksoverheid.nl; fenny.steenks@minbuza.nl; g.bekman@nationaleombudsman.nl; g.g.a.biessen@minez.nl; geert.maanen@minbzk.nl; gerda.duisterwinkel@minbzk.nl; gh.blankestijn@belastingdienst.nl; gils@lagerweij-partners.nl; gj.arkesteijn@minvws.nl; gwm.beltman@mindef.nl; h.j.beentjes@minfin.nl; h.m.vanbockxmeer@minocw.nl; h.quarlesvanUfford@minaz.nl; h.r.blokpoel@minfin.nl; hans.staal@denhaag.nl; harry.zon@minbzk.nl; Henk.Barink@minbzk.nl; henriette.balt@minbzk.nl; Herman.Bavinck@minienm.nl; herman.schartman@minbzk.nl; hp.barnard@minvws.nl; hzeilstra@minszw.nl; info@govcert.nl; info@iamspeechless.com; info@ncsc.nl; info@werkenbijdeeu.nl; ingrid.boel@rijksoverheid.nl; irene.lauf@minbzk.nl; iris.poelert@minbzk.nl; ivo.blommaart@minbzk.nl; J.abcouwer@raadvanstate.nl; j.blieck@minfin.nl; jan.altenburg@rgd.minbzk.nl; janka.leeuwen@minbzk.nl; jeanluc.beguin@rws.nl; jenny.snoijl@minbzk.nl; jeroen.bartelse@cultuur.nl; jeroen.been@wmrijk.nl; jeroen.kaldenhoven@minbzk.nl; johan.barnard@minbuza.nl; Joop.Blenkers@ilent.nl; jos.haar@minbzk.nl; jowi.bijsterbosch@rws.nl; judith.bekenkamp@minbzk.nl; jweroenbeen@rijksoverheid.nl; l.m.p.de.bie@minvenj.nl; la.de.blieck@belastingdienst.nl; lilian.vanden.aarsen@minienm.nl; loes.mulder@minbzk.nl; m.a.a.m.berkelmans@minez.nl; m.c.a.blom@minvenj.nl; M.Gazenbeek@mindef.nl; m.goedmakers@amsterdam.nl; m.j.bijlsma@cpb.nl; maarten.meurer@minbzk.nl; marc.allessie@emissieautoriteit.nl; margriet.everwijn@minbzk.nl; marianne.aalbersberg@minbzk.nl; marije.beens@minvws.nl; mariska.dee@minbzk.nl; mboereboom@minszw.nl; md.rvdr@rechtspraak.nl; mieke.robberecht@minbzk.nl; mm.d.boer@minvws.nl; mzuurbier@inspectieszw.nl; nanou.beekman@rws.nl; nbv@minbzk.nl; nds@minvenj.nl; ne.aalbersberg@minbzk.nl; otp.informationdesk@icc-cpi.int; out@minbzk.nl; p.h.e.bartholomeus@minfin.nl; p.j.f.heijnis@minfin.nl; p.vandenberg@raadvanstate.nl; peggy.bruijns@minbzk.nl; philip.balakirsky01@rws.nl; piet.van.zoonen@rivm.nl; Postbus.ABDAPP@minbzk.nl; r.bijl@scp.nl; r.j.f.baarends@minvenj.nl; rachel.thomas@ebbinge.nl; regine.aalders@minbuza.nl; reinier.vandenberg@pbl.nl; rene.aengevaeren01@rws.nl; rene.bagchus@minbzk.nl; rgdboer@minszw.nl; richard.oosterweghel@minbzk.nl; richard.zwol@minbzk.nl; roeland.allewijn@rws.nl; s.gybels@utrecht.nl; S@amsterdam.nl; saskia.azier@minbzk.nl; solliciteren@minez.nl; sonja.teijlingen@minbzk.nl; steven.dahlan@minbzk.nl; Teijlingensonja.teijlingen@minbzk.nl; vacatures@hhnk.nl; w.j.zwalve@dictu.nl; w.p.m.beekmans@minfin.nl; will.ontijd@minbzk.nl; wim.anemaat@rws.nl;
Onderwerp: Wat dachten jullie hiervan m.b.t. de beÔnvloeding van de politiek en/of overheidsinstanties als ministeries om de rechtspraak met 500 zelfdodingen per jaar te manipuleren?

Ir. R.A.A. Rietveld onthult op naam strafbare beŽdigde functionarissen in het rechtsbedrijf, OM en bij ministeries

Vraag aan de Nederlander die de rechtsstaat opeist: Is het waar wat hier aan de orde wordt gesteld?

Er is door drie slachtoffers van gerechtelijke fraude aangifte gedaan tegen de top van de Nederlandse rechtspraak
9 januari 2018 is door ir. R.A.A. Rietveld de wettelijke en juridische aanval geopend op corruptie in de rechtspraak

 

Gerechtshof- en Rechtbankpresidenten zijn als werkgever aansprakelijk voor schade, toegebracht door de gedragingen
van hun personeel, zijnde raadsheren en rechters. Het als magistraat weigeren aangifte te doen van strafbare feiten als
 kennisdrager, leidt in bewijsbare gevallen tot een financiŽle en/of emotionele schade die wettelijk vergoed moet worden.

De schokkende onthullingen over de rechtspraak in ons land, schaadt in hoge mate het vertrouwen dat de burger ten onrechte in
het zieke rechtssysteem nog had. Stel zelf aan de elite en media vragen, aan bijv. het ANP en Kamerleden. Ikzelf kreeg nooit
Ďn zinnige reactie. Zie: www.sdnl.nl/anp-correspondentie.pdf. Alle linkjes in het interview die verwijzingen naar internet kan men
op volgorde vinden in de website: www.sdnl.nl/koppelingen.htm. De video duurt wel een uur! De linkjes bekijken vergt vele uren.
Vergroot uw kennis over de macht. Zie de aanslag op R. Rietveld en de brief van W. Visser aan Hoofdofficier Justitie Steensma.