Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 28-02-03.

  Arie van Velsen
  P/a. Cordestraat 11
  3971 VK Driebergen Rijsenburg


  MIJN PLEIDOOI

  In verband met het foute beleid, het schrijnend gebrek aan kwaliteitscontrole, het goddeloze,
  arrogante karakter van het Nederlands overheidsapparaat, in het bijzonder de politie- en de
  justitietop en de angstige besluiteloosheid van politieke partijen, verzoek ik u na het lezen
  van "Mijn Pleidooi" en aan de hand van onderstaande vragen uw mening.

  Fax uw mening naar 0343-533201, of per brief t.a.v. A.v. Velsen,
  p.a.: Cordesstraat 11, 3971 VK Driebergen, of internet www.mijnpleidooi.nl

  Vraag 1. Dient de OVERHEID rechtvaardig te zijn die de burger voorgaat in oprechtheid en 
       dient diezelfde overheid er eveneens geen dubbele praktijken op na te houden? JA / NEE
                                 
  Vraag 2. Is JUSTITIE niet bij uitstek beschermer van NORMEN, WAARDEN en RECHT en dient 
       die justitietop de fundamenten van de samenleving te waarborgen?        JA / NEE
  
  Vraag 3. Meent u dat informatie in de media, op de website van de Sociale Databank en 
       boeken als "Nederland als Schurkenstaat" en "Mijn Pleidooi", alsmede Pim`s
       standpunt, "De justitietop deugt niet", actie richting die overheid, in het
       bijzonder justitie, rechtvaardigt?                       JA / NEE 
         
  Vraag 4. Meent u dat hogere overheidsfunctionarissen er een bende van gemaakt hebben? 
       Of het nu het onwettig uitdelen van paspoorten betreft, of het IRT-schandaal;
       de problemen rondom de moord op Fortuyn, of het uitdelen van ridderorden aan 
       weggepromoveerde zakkenvullers, of het verbieden van culturele gewoonten van
       allochtonen waardoor hun kinderen ontsporen, of het uitdelen van oprotpremies
       aan "van discutabele verdiensten verdachte" topambtenaren en politieke mooi-
       weer-praters, of aan machtswellustelingen, die niet onder deze categorie van
       volksverlakkers vallen, maar als topoplichters aangemerkt mogen worden?     JA / NEE
                                          
  Vraag 5. Meent u dat de schrijver, moreel en rechtvaardig actie voert, met inachtneming
       van normen en waarden die naar believen door de machthebbers zelf worden misbruikt?
       Terwijl door diezelfde machthebbers gepleegde ontoelaatbare daden en andere
       tekortkomingen met de mantel der liefde worden bedekt. Dat onder mom van schijnbare
       onschuld en vermeende onwetendheid. Is het dan niet terecht dat men deze zich
       verrijkende schurkentop beschuldigt van incompetentie corruptie en collusie?  JA / NEE
  
  Vraag 6. Indien u Minister van Justitie zou zijn, zou u dan de kracht kunnen opbrengen om
       uw naar eer en geweten gevormde mening te ventileren? Dit teneinde de "rechtsstaat"
       niet te verloochenen zoals Judas dat met Jezus Christus deed?          JA / NEE
  
  Vraag 7. Meent u dat het nodig is om van politie, Justitie en politieke leiders, in feite van
       de hele hypocriete overheid, een cultuuromslag te eisen teneinde escalaties met soms
       dodelijke gevolgen te voorkomen na 'n strijd tussen overheid en burgers?    JA / NEE 
       
  
  Als u al deze vragen, onderbouwd en weloverwogen hebt kunnen beantwoorden met JA, dan wordt u door veel weldenkende Nederlanders beschouwd als 'n oprecht en verstandig mens. Indien u uw handtekening en naam onder dit epistel zet, kunt u de gramschap van de overheid, in bijzonder politie en Justitie over u afroepen, waardoor die overheid u wellicht als ontoerekeningsvatbaar zal beschouwen. Zou u dan nog tekenen? Zo ja, dan wordt u door weldenkende Nederlanders, in tegenstelling tot wat hypocriete OVERHEIDSHELDEN, beschouwd als KLOKKENLUIDER.Te gebruiken in de strijd tegen een fout overheidsbeleid


  Naam: -------------------------------------- Handtekening ----------------------- Eventueel adres: ---------------------------- Plaats: ----------------------- Telefoon nr.: -----------------


  Blz. TA 266


  Driebergen 28-02-03.

  Arie van Velsen
  P/a. Cordestraat 11
  3971 VK Driebergen Rijsenburg

Het crème de la crime in het Nederlandse (on)rechtssysteem
Uit de ervaringsgeschiedenis van Ad van Velsen

  Lijst van functionarissen en politici die zich negatief opstellen ten aanzien van rechtvaardige, eerlijke en de, met normen en waarden bedeelde fundamenten van de rechtstaat alsmede van hen die zich wel positief ten aanzien van die nobele punten opstellen.

  A: de hypocriete, bedriegende, stelende en incompetente lieden in het conflict: politie, Justitie en politici contra Arie van Velsen;

  
   1 Es Miranda van    (gecertificeerde zedenrechercheur politie Rotterdam Marconiplein)
   2 Werken Jan van der  (  ,,        ,,       ,,    ,,     ,,  )
   3 Stap Harrold     (hulpofficier van justitie bij de politie te Rotterdam     )
   4 Knobbout G.     (officier van justitie arrondissementsparket te Rotterdam    )
   5 Mouw Elsbeth     (1e verbalisant hoofdagent van politie Rotterdam-Rijnmond    )
   6 Flaes. Annemarie C. (2e  ,,      ,,    ,,   ,,     ,,       )
   7 Tellingen Richard v. (3e  ,,      ,,    ,,   ,,     ,,       )
   8 Lith Roger C. Maria. (4e  ,,      ,,    ,,   ,,     ,,       )
   9 Meieren Arina van  (   ,,      ,,    ,,   ,,     ,,       )
  10 Wal  Nico A.v/d   (   ,,      ,,    ,,   ,,     ,,       )
  11e Pelt van Marco   (   ,,      ,,    ,,   ,,     ,,       )
  12 Scheepsbouwer A.D.M. (klachtcoördinator en hoofd districtsrecherche Rotterdam    )
  13 Wiebers N.J.I.    (contactpersoon voor off. v. justitie Knobbout rechtbank R'dam )
  14 Ludken B.A.     (ex korpschef Rotterdam, thans chef in Teteringen        )
  15 Wit L.A.J.M. mr. de (Hoofdofficier werkzaam bij rechtbank te Rotterdam       )
  16 Minjon M.      (brigadier v. politie te Driebergen               )
  17 Onbekende officier  (vermeed zijn naam te vermelden op eerste sepot.        )
  18 Heijungs R.E.    (hoofd bestuurlijke/juridische zaken v. college van procureurs )
  19 Gielen L.A.M.    (medewerker bestuurlijke en juridische zaken van het college  )
  20 Dittrich Boris mr.  (D66 tycoon en lid vaste kamer com. Justitie en 2e kamerlid   )
  21 Boxtel R. van mr.  (Minister van binnenlandse zaken                )
  22 Vries mr. K.G. de  (Minister van binnenlandse zaken                )
  23 Korthals mr. A.H.  (minister van justitie                     )
  24 Wijkerslooth mr. J.L.(procureur-generaal van justitie te Leiden           )
  25 Ongering L.M.C.   (de directeur van politie te voorburg              )
  26 Kalsbeek Ella    (staatssecretaris van justitie                 )
  27 Fernhout mr. R.   (Nationale ombudsman, niet te verwarren met de Maastrichter   )
               rechter en medewerker rechtsgeleerdheid aan de universiteit  )
               van Maastricht: Fokke Fernhout die voor kinderporno op 27 mrt )
               zelf voor de rechter moet verschijnen             )
  28 Mayer H.Ph.     (bureau beleidsondersteunende aangelegenheden          )
  29 Mos H.F.       (officier van justitie te Rotterdam               )
  30 Baeten M.P.A.C.   (hoofdinspecteur van politie                  )
  31 Rosenmöller Paul   (ex groen-links lijsttrekker en communistisch miljonair     )
  32 Borghouts mr. HCJL  (ex secretaris gen. en huidig revolutionair Com. Der Koningin )
  33 De grote onbekende                                  )
  34 Flier mr P.J. v/d  (juridisch adviseur van het ministerie van justitie       )
  35 Linger A.L.     (team expertise bureau officier v. justitie te Rotterdam    )
  36 Littooi       (gemeente functionaris A.B.Z. stadhuis te Rotterdam       )
  37 Kocken M.      (bevoegd ambtenaar uitsmijter stadhuis te Rotterdam       )
  38 Heuvelman H.     (bevoegd ambtenaar uitsmijter stadhuis te Rotterdam       )
  39 Bredie Anna M. F.  (hoofdagent van politie te Rotterdam              )
  40 Branderhorst Jan   (brigadier van politie te Rotterdam               )
  41 Klaveren mr. S.J. v. (vice-president van de rechtbank te Rotterdam          )
  42 Stolwerk mr. Mw.M.J. (rechter te Rotterdam                      )
  43 Muller mr. A.    (medewerkster Bureau Nationale Ombudsman            )
  44 Brummen H.A. van   (hoofdofficier van justitie te Rotterdam            )
  45 Croix H.J. du    (medewerkster bestuurlijke en juridische zaken         )
  46 Veringmeier mr. L.  (hoofd afdeling beleids- en bestuurszaken regiokorps Rotterdam )
  47 Fractiesecretariaten (van alle politieke partijen                  )
  48 Nieuwenhoven J. van (voorzitter der tweede kamer der Staten Generaal        )
  49 Kok Wim       (ex minister president Commissaris Philips,Aegon, ING, Shell  )
  50 Kagenaar John    (verbalisant politie Rotterdam-Rijnmond district 4       )
  51 Vugt R.R. van    (hulpofficier & inspecteur der politie RotterdamRijnmond distr 4)
  52 Lambrichts mr. R.J.P.(officier van justitie rechtbank te Rotterdam          )
  53 Joosten P.      (hulpofficier van justitie te Rotterdam             )
  54 Moeys F.C.M.     (ega van hoofdoff. v. Brummen en aangeefster vermeende belaging )
  55 Borghardt G.M.    (ega van ex-korpschef Ludken en aangeefster vermeende belaging )
  56 Krom mr. J.B.    (rechter-comm. waarschuwde dat ik in een inrichting zou komen  )
  57 Nunnikhoven C.G.   (voorzitter v/d raadkamer waar ik voor gestoorde werd aangezien )
  58 Wit mrs. J.A.M.   (rechter die in de raadkamer vertegenwoordigd was        )
  59 Vrolijk P.(H.E.M.)  (rechter die in de raadkamer vertegenwoordigd was        )
                 
  B. De niet slechte en goeierikken 
  

  R.M. Mora (tolk (Spaans) tevens lid van de gemeenteraad Rotterdam ) Mr. P.G. Blanken (Off. v. Justitie te R'dam koos voor de minder hypocriete weg ) Mr. K.L. van Zetten (rechter-commissaris van het arrondissementsparket te Rotterdam )


  Driebergen 28-02-03.

  Arie van Velsen
  P/a. Cordestraat 11
  3971 VK Driebergen Rijsenburg


"MY PLEA" (A book full of experiences of bad government behaviour)

  A view on illegal policies and a lacking control of quality; the godless and arrogant character of the Dutch government - especially the top of the police and the judiciary - and the anxious indecisiveness of political parties. I ask you after the reading of my book titled: 'MY PLEA' to answer the following questions. Please send your opinion to my address: Ad van Velsen, Cordesstraat 11, 3971 VK Driebergen, The Netherlands, or visit: www.mijnpleidooi.nl

  1. Must the government be leading in justice and sincerity, and is a government denied to practice double standards ? YES / NO

  2. Should the Judiciary not be the protector of the sense of standards and values and is she compelled to maintain those values? YES / NO

  3. Do you think that information in the media and on the internet at the Social Databank Netherlands and books like: "The Netherlands a Nation of Villains" as "My Plea" and "The secrets of Lady Justice" as well as the opinion of Pim Fortuyn, do justify actions against the Dutch government and the Judiciary? YES / NO

  4. Do you think that the higher echelons in government have made a mess of it? Like the IRT-scandal concerning drugs, the problems concerning the murder on Pim Fortuyn, the distribution of ribbons of knighthood to upstairs kicked profiteers, or forbidden cultural sanctions for allochthonous children which ends up in a lapse, next to giving away severance pay to dubious top ranking senior officials? YES / NO

  5. Do you think that 'bell ringers' taking action against these wrong doings are justified and necessary to expose the malpractice of authorities? This while infringement of the law is executed by government officials themselves, without any retribution by law? Isn't it right to accuse those servants of fraud, incompetence and collusion? YES / NO

  6. If you were the minister of Justice, would you utter your opinion freely and sincerely in accordance with your conscience? This in order not to renounce the "constitutional state" its right and integrity as Judas did to Jesus Christ? YES / NO

  7. Do you think it is urgently necessary to demand a change of culture from the police, political leaders, hypocrite authorities and the judiciary, in order to prevent escalation of conflicts - with sometimes lethal consequences - after a long struggle with local or national authorities and the Judiciary itself? YES / NO

  If you can answer all these questions after a considered opinion with YES, than you will be seen as a contemplative citizen. If you are prepared to sign this leaflet you will accept the risk of anger of the Dutch government; especially the police and the judiciary. They may consider you to be irresponsible and unaccountable for you actions, trying to cover up unlawful practices of the authorities themselves. In The Netherlands the High Court made an arrangement which excludes prosecution of civil servants and local and national authorities when illegal actions and crimes are committed in their actions. This exclusion of prosecution of (mostly environmental) crime is called the 'Pikmeer Decree'.

  See websites with information about the violence against the law at: www.sdnl.nl and www.mijnpleidooi.nl Please fight government crime. (Ad van Velsen, victim of unacceptable government actions)

  
  Name: --------------------------------------   Signature --------------------------------------
  
  
  Address: --------------------------   Place: -----------------------  Tel.: ------------------
  
  
  

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland