Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 3-04-2003.

  Arie van Velsen
  P/a. Cordestraat 11
  3971 VK Driebergen Rijsenburg
  Tel 06-17036320/Fax 0343-533201

  Aan Heuvelrug wonen
  t.a.v.: Mevr. Anke van Dort, woonconsulente,
  Pb. 165 3970 AD Driebergen

  Antwoord op uw brief d.d. 21 maart '03


  Mevrouw van Dort,

  Dank voor uw nabestelling van de retourgestuurde brief. Omtrent de goederen die u zonder mijn toestemming of medeweten uit de door mij gehuurde woning hebt gehaald zal ik kort en hopelijk duidelijk zijn.

  U heeft op initiatief van de woningstichting een daad gesteld welke onwettig is, hetgeen reeds door advocaat Kayed mondeling als schriftelijk aan u is medegedeeld.

  Ook heeft u geweigerd om een aangetekend schrijven in ontvangst te nemen dat was verzonden door mevrouw H.M.S. Videler, waarmee u, zoals ook uit de andere gedragingen van de Woningstichting in dit conflict blijkt, te kennen geeft er geen belang in te stellen om op een rechtvaardige wijze de problemen op te lossen.

  Ik stel u derhalve toch nog in de gelegenheid om de goederen, binnen 10 werkdagen, die u zelf stelt, onbeschadigd en begeleid met een schriftelijk excuus aan mij terug te bezorgen op een af te spreken plaats en tijdstip. Tijdens de overdracht kan ik samen met mijn bemiddelaars en getuigen, en met diegene die namens u handelt vaststellen welke schade er is ontstaan, waarna ik u hiervoor een rekening zal sturen.

  Hopelijk kan e.a. vóór de terechtszitting te Utrecht op 14 april 2003 om 09.10 uur in verband met ons geschil worden gerealiseerd, opdat ik niet genoodzaakt zal zijn ongekleed ter terechtszitting te verschijnen. Tijdens deze zitting zal ik niet nalaten om aan te kondigen dat ik onmiddellijk na de zitting weer naar uw kantoor kom om mijn protest te uiten, waarna de politie, die samen met de Woningstichting de delicten heeft gepleegd, weer mag komen opdraven om voor een nieuw proces-verbaal zorg te dragen.

  Dit zal doorgaan tot de Woningstichting, Burgemeester en Wethouders, politie, alsmede de met u collaborerende justitietop een rechtvaardige oplossing aanbieden ten aanzien van het woonconflict; alsmede voor de inhumane frustratie vanwege overheidszijde om aan mij gezinshereniging te onthouden en derhalve zorg te dragen voor rehabilitatie en relevante schadevergoeding.

  Tenslotte is het aan uw gedragingen te wijten dat mijn persoonlijke goederen, onder andere mijn kostuum dat niet meer binnen mijn bereik is, zoals bekend gemaakt aan de rechter tijdens vorige zittingen, had aangeschaft uit respect voor de rechtbank. Woningstichting Heuvelrug Wonen is dus in gebreke en heeft doelbewust door het wegnemen van de goederen voorkomen dat ik de kans had de uitzetting uit de woning via de rechter te bestrijden.

  Met vriendelijke groet;

  A. van Velsen  C.c.

  • Aangesloten gemeenten B.R.U.
  • Korpschef van politie mevr. P.M. Zorco
  • Officier van Justitie
  • website "Mijn pleidooi" op internet
  • Burgemeester en Wethouders van Driebergen

  Bijl. Brief Politie, brief P.R.F. baron Groeninx van Zoelen, verklaring


Blz. TA 274

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland