Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Austerlitz 15-03-01.

  A. v. Velsen
  P.A. L. v. Vollenhove 63
  3706.CB ZEIST


  Onderwerp; Onrechtvaardig overheidsoptreden.

  Aan dhr. Mr. J.L.Wijkerslooth
  Zoeterwoudse singel 20
  2313 A.Z. LEIDEN

  Geachte heer Wijkerslooth,


  Op 5 augustus 1991 ben ik gescheiden, waarna ik de Gemeente Driebergen verzocht om andere huisvesting, hetgeen werd geweigerd, in eerste instantie met de mededeling dat "asielzoekers" voor gaan en later omdat ik een globetrotter zou zijn en op deze gronden zou een woning in Driebergen niet noodzakelijk zijn, althans volgens de burgemeester. Hierdoor ben ik langzaam in een isolement geraakt die ook de postbestelling ernstig bemoeilijkt heeft, hetgeen tot talloze onnodige complicaties heeft geleid.

  Inmiddels heeft deze situatie tot een groot aantal protestacties geleid, die geresulteerd hebben in een aantal processen verbaal en strafzaken, o.a. huisvredebreuk waar wederzijds de een de ander aanklaagde. Een belachelijke en onhumane kinderachtige vertoning die de gemeenschap onnodig reeds honderdduizenden guldens heeft gekost. Ik wacht nog op een hoger beroep in een van de conflicten maar weet niet hoe lang dit nog gaat duren, Rechter Mr.D.C.J. Bakker (rechtbank te Utrecht ) had een zaak al een jaar verdaagd om de tijd de gelegenheid te geven om een oplossing te vinden, wat niet gebeurde waarna de rechter mij veroordeelde, mede om in hoger beroep te kunnen verder gaan. Mijn huwelijk kwam onder grote druk te staan (ik ben in 1993 hertrouwd). In 1999 als gevolg van het woonconflict heeft mijn vrouw, inmiddels overspannen en onder invloed van mijn rancuneuze ex-echtgenote en een aantal vrienden een aangifte gedaan van verkrachting, poging tot doodslag en vrijheidsberoving.

  Door een groot aantal leugens in de aangifte en de als gevolg van de door de trieste blik van mijn echtgenote op het verkeerde spoor gezette recherche ben ik in de cel beland. Als gevolg van de vooringenomenheid en ontoelaatbare daden zijn een groot aantal klachten ingediend en zo goed als allen gegrond verklaard. Alles bijeen is mijn leven door een hel gegaan welke door de halsstarrige opstelling van de Off. van Justitie wordt gecontinueerd, dit met betrekking tot de sepot formulering.

  Ik heb de strijdbijl opgegraven om een respectvolle en rechtvaardige situatie te verkrijgen waarin ik voort kan leven, ik weet dat deze strijd ongelijk is, die ik zal verliezen, maar mijn eergevoel verbied mij om met zo`n smet op mijn naam te moeten leven.De veroordeling van huisvredebreuk is een onderdeel van mijn protest om het onrecht te bestrijden en is derhalve te zwaarwegend om met een geldboete in te lossen.

  Blz 193 A

  Mijn vrijheid, geld en mijn leven zet ik in voor een rechtvaardige behandeling, en rectificatie van het sepot, omdat een onrechtvaardig oordeel van de Burgemeester van Driebergen, heeft geleid tot een familie tragedie, een aantal onnodige veroordelingen en hinderlijke protestacties die vele functionarissen zowel in werk als privé situaties hebben getroffen, alsmede het verminken van mijn naam, persoon en familie.

  Het geheel overziende ben ik van mening dat er van de zijde van de Politie een aantal grote fouten en onrechtmatige zijn gepleegd, welke men voor een deel in de klachten behandelingsprocedure op een onrechtvaardige wijze onder tafel trachtte te vegen.

  Van Justitie zijde heeft deze heksenjacht van het kaliber, "Hoover contra het communisme", tegen vermeende zedendelinquenten binnen het huwelijk, zeker in dit geval gezorgd voor een ongerechtvaardigde escalatie. (zie bijlage) Ter verzekering van rechten en plichten zijn regeringen onder mensen ingesteld, in dit geval heeft deze regering ernstig misbruik gemaakt van haar bevoegdheden, waardoor ik alle morele, maatschappelijke en materiele verworvenheden, alsmede geluk en vrijheid, met jaren werk vergaard, verloren heb zien gaan.

  De uiteindelijke toewijzing van mijn kinderen tegen het advies van, "kinderbescherming, kinderarts, huisarts, 50 verklaringen van omwonenden, politie, en 2 psychologen", werd tijdens mijn voorgeleiding wegens "ontvoering van mijn kinderen" al een vreemd vonnis genoemd door R.C. mevr. Mr. Meertens te Utrecht. Ook huisuitzetting uit de door mij gehuurde woning in Ulft door de politie, om z.g. de veiligheid te waarborgen en escalatie met een groep woonwagenbewoners te voorkomen, is slechts een greep uit de talloze voorgaande confrontaties met Justitie die van invloed zijn op mijn huidige zienswijze, welke ik hieronder tracht te omschrijven. Een reeks van misbruiken en rechtsverkrachtingen hebben mij het bewijs geleverd, de houding van Justitie en politie te rangschikken onder, wellicht onbewust despotisme, gericht tegen mijn absoluut koppige weerstand tegen ongerechtvaardigd gedrag. Rekening houdende met mijn wens om zo mogelijk een rechtvaardig en nobel leven te leiden, is het mijn plicht om bovenomschreven inbreuk op de passende eerbied voor de burger te weerstaan en zo mogelijk te bestrijden om nieuwe waarborgen te stellen voor een toekomstige zekerheid.

  Helaas heb ik nog niet vernomen omtrent passend excuus, maatregelen om herhaling te voorkomen, verandering van dit vernietigend Justitiebeleid wat het leed jegens onschuldige verdachten niet relevant maakt aan voorkoming en bestraffing van deze misdrijven, opheffing van de voorwaarden van de schorsing uit voorlopige hechtenis, en erkenning van het recht op passende schadevergoeding. Deze punten zijn m.i. Justitie aangelegenheden waar ik U bij deze op aanspreek. Voor het overige loopt een afspraak bij Politie en Justitie te Rotterdam.

  In afwachting van Uw antwoord en aandacht.

  Bij voorbaat dank;

  Hoogachtend A. v. Velsen.
  Bijlage 1. (seks als wapen)

  Blz 193 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland