Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen, 18-06-01.

  A. v. Velsen
  Pa. L. v. Vollenhove 63
  3706 CB. ZEIST

  Onderwerp: Mijn reactie n.a.v. de bevindingen van het "Min. V. Justitie" inzake Politie & Justitie - van Velsen.


  L.S.

  Ondanks een verslag van de gebeurtenissen waaraan de klachten zijn ontleend die ik aan de verschillende kommissies heb voorgelegd, waarover ik de Secretaris - Generaal van de Justitie dhr. Mr. H.C.J.L. Borghouts uitvoerig heb bericht waarbij ik om een passend en rechtvaardig oordeel verzocht, heb ik wederom een antwoord gekregen welke in strijd is met de gerechtvaardigde en wettelijke principes van onze democratische rechtstaat.

  De talloze vergrijpen van de Politie en de pogingen van Justitie om zich ten nadele van mijn persoon, en met zekerheid van vele anderen, op een ontoelaatbare wijze te rechtvaardigen en haar incompetente gedragingen te verhullen, hebben bij mij een weerzin opgewekt die mij de kracht geeft dit kwaad te bestrijden op de wijze die U reeds bekend is.

  Gezien de inbreuk op de rechtsgang, veroorzaakt door de Politie, en de protectionistische aard van gezagsdragers van Politie, Justitie, Burgemeester v Rotterdam en het min.V. binnenlandse zaken, leg ik alle bezwaren die normaliter benadering van gezagdragers binnen hun privé situatie in de weg staan terzijde. Het simpele feit dat ik niets misdaan heb en ontoelaatbaar door de overheid ben behandeld rechtvaardigt mijn acties in die richting.

  "Ter verzekering van rechten en plichten zijn regeringen onder mensen ingesteld", deze regering heeft in dit geval ernstig misbruik gemaakt van haar bevoegdheden . Dit heeft mij het bewijs geleverd haar houding te rangschikken onder , wellicht onbewust despotisme, gericht tegen mijn absoluut koppige weerstand tegen ongerechtvaardigd gedrag. Het is mijn burgerplicht om bovenomschreven inbreuk te weerstaan hetgeen mijn aanwezigheid en collaboratie met deze regering in dit land bezwaarlijk maakt.

  Een natie staat of valt, juist met zaken als een logische samenhang, overgeŽrfde rechten en correcte parlementaire gedragsregels. Indien, zoals in dit geval daarmee gebroken wordt, ontstaat er tirannie. Om mijn ongenoegen kenbaar te maken zal ik spoedig "Commissarissen der Koningin" en "Raadsleden der Hoge Raad der Nederlanden" in hun privé situatie benaderen om deze zaak verder aan de kaak te stellen.

  Alleen een rechtvaardig, en zeker geen discriminerend of van een dubbele moraal voorzien oordeel kan in deze tot een oplossing leiden. In mijn zorg voor het doen ontstaan van een gewetensvolle en rechtvaardige overheid, kan noch mijn doel mogen worden misstaan, noch de bedoeling van mijn inzet verkeerd worden begrepen, want ik ben evenmin als U een dwaas.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Bijlage 1 verslag.

  Blz. TA 17

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland