Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 28-05-01.

  A. v. Velsen
  P/a Laan van Vollenhove 63
  3607 CB Zeist

  Uw kenmerk; 5100012/501 /AJ. Onderwerp; Verzoek tot preventieve hechtenis.

  Aan; Bureau Secretaris-Generaal. T.a.v. Secr. Gen. Mr. H.C.J.L. Borghouts. P.B. 20301 2500 E.H. 's GRAVENHAGE

  Geachte heer Borghouts ;

  N.a.v. een tel. gesprek met dhr. Groeninx van Zoelen hedenmorgen en mijn gesprek met de heer Ottevanger deze week, blijkt dat Justitie geen besef heeft van hetgeen aangericht is door Politie en Justitie Rotterdam.De heer Groeninx deelde mij mede dat een gesprek met dhr. Ottevanger pas op 30 Augustus plaats kan vinden, terwijl dhr. Ottevanger mij al mededeelde dat hij niet veel voor mij kon betekenen, en ik, in de wetenschap hiervan ook niet zit te wachten op de teleurstelling wat betreft het resultaat van een nieuwe bespreking en de te verwachte ergernis. Ik heb getracht U uit te leggen wat er allemaal aan de hand is, en dat dit niet zo verder kan gaan.

  Juist nu, na beŽindiging van het tel gesprek met Uw secretaresse werden 2 aangetekende brieven van de woningbouwvereniging door de post aangeboden aan de inmiddels verhuisde huurder, wat weer wrevel opwekt bij de inmiddels verhuisde huurder omdat ik nog steeds geen andere oplossing heb.

  De lange duur en weigering van de justitie om mee te werken aan een oplossing, die een begin zou kunnen scheppen om snel op een menswaardiger wijze met elkaar om te gaan,brengt mij zo onverantwoord dicht bij de maatschappelijke afgrond dat de laatste strohalmen die mijn vrienden mij bieden, door dit ongeloofwaardige beleid buiten mijn bereik komen. Zoals ik met dhr. Ottevanger besprak is het in niet goed dat hij, die zich correct en onpartijdig heeft opgesteld en net zoals mevrouw Kunst, met geduld mijn verhaal aanhorende, mij er telkens weer toe heeft gebracht om geduld te betrachten, door mij belast wordt om zaken op te lossen die door iemand in zijn positie niet haalbaar zijn om op te lossen.

  Onder de mensen in Cuba die ik enigszins met aardappelen, gebruikte kleding of wat dollars subsidieerde bevind zich een vrouw met kind die meegemaakt heeft waar ik van verdacht ben, en waar ik sinds een dik jaar een meer dan vriendschappelijke relatie mee onderhoud en waarvan ik ook de verzorging op mij genomen heb, zij is hierdoor in problemen gekomen . Ik kan mijn afspraken niet meer na komen door de voortdurende onwil van Justitie om een relevante en eerlijke oplossing te vinden welke bij elk bedrijf of individu van beide partijen een tevreden gevoel zou opwekken.

  Vanwege bovenstaande en hetgeen ik reeds mededeelde wil ik U weer vragen om preventieve hechtenis, waarbij ik uitdrukkelijk toezeg over deze hechtenis op eigen verzoek geen schadeverzoek in te dienen, ik zo mogelijk mee zal helpen met de bewaarders en mijn uitkering ter beschikking van het gevangeniswezen te stellen.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. TA 46gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland