Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Rotterdam 30-10-01.

  A. v. Velsen
  Pa. Mathennesse dijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM

  Aan de 2e kamer der Staten Generaal
  S.G.P. fractie t.a.v. dhr. mr. G. Holdijk
  Postbus 20018
  2500 EA Den Haag.

  Onderwerp;

   Kopie brief aan de Minister President Groot risico slachtoffers van valse aangiften
   en ondeskundig Rechercheonderzoek, door voorgestelde kabinetsmaatregelen.


  Geachte heer Holdijk,

  Aanvullend op eerder schrijven doe ik U een afschrift van mijn brief aan de Min. President toekomen, daar deze kwestie m.i. in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

  Verder zal door de voorgestelde kabinetsmaatregelen het agressieve en vooringenomen beleid van politie en Justitie ten aanzien van de behandeling en het onderzoek betreffende verdachten van zedenmisdaden binnen de relatiesfeer nog schandaliger en desastreuzer vormen aannemen.

  Advocaat mr. Chris Veraart behandeld vrijwel uitsluitend zedenzaken en heeft aanleiding gevonden het boek "Valse Zeden" uit te geven welke als uitgangspunt het oudste geschrift heeft waarin seks als wapen wordt gehanteerd, n.l. het Bijbelse verhaal van de vrouw van Potifar, die Jozef ten onrechte van verkrachting beschuldigde om hem te treffen. Mijn overtuiging dat de bijbel de belangrijkste leidraad en steun is om positieve evaluatie van de mensheid na te streven, helpt mij dat te betekenen wat ieders motivatie en doel dient te zijn.

  Gezien de omvang van mijn streven, de justitietop en kabinet tot moreelgerechtvaardigd gedrag te bewegen, en het gewicht van mijn aangekondigde actie zodanig is dat ik het risico dat de "jacht duur wordt en het wild ontsnapt" door mooiweerpraatjes, zo mogelijk dien te voorkomen, is het nood- zakelijk deze schandalige kwestie uitgebreid toe te lichten. Geen van betrokken functionarissen zal, zoals de heer Groeninx van Zoelen reeds in zijn brief van 23 juli 2001 schreef, kunnen zeggen "wij hebben het niet geweten".

  Hoever mogen functionarissen hun macht misbruiken, om eigen eer en respect ten koste van haar slachtoffers te verdedigen en hoeveel goede burgers moeten nog in de goot belanden,of zelfmoord plegen vanwege falend en opzettelijk gemanipuleerd Justitie beleid op dit gebied, voor er recht komt?

  Triest is, dat juist Justitie door juridisch ongerechtvaardigd bochtenwerk en misbruik van haar macht makend de verworvenheden van de rechtstaat aan haar laars lapt, en zich schuldig maakt aan dood door schuld, daar het reeds voorgekomen is dat slachtoffers, aan de rand van waanzin gebracht overgegaan zijn tot zelfdoding.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen

  Bijlage: Blz. TA 161


  Blz. TA 161

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland