Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 02-03-2003.

  Arie van Velsen
  P/a. Cordestraat 11
  3971 VK Driebergen Rijsenburg
  Tel 06-17036320/Fax 0343-533201

  Aan:

   Burgemeester en Wethouders
   Gemeente Driebergen Rijsenburg
   Bosstraat 1
   Driebergen


  Inzake problemen rond woningaanbieding.

  Geachte Burgemeester en Wethouders;

  Dringend verzoek ik u om een onderhoud in verband met de door de woningstichting aangeboden, door mij geaccepteerde en vervolgens door diezelfde woningstichting op m.i. onterechte gronden, telefonisch, zonder enig schriftelijk bericht ontbonden overeenkomst.

  Van een overeenkomst is wel degelijk sprake daar het in deze kwestie gaat om AANBOD en ACCEPTATIE van de aangeboden woning en er geen sprake is van enige vorm van fraude of misleiding mijnerzijds. Dat de directie van de woningstichting meent dat ik alleenstaande ben zonder een relatie is te wijten aan haar weigerachtigheid om te kijken naar de vele bewijzen. M.i. getuigt dit van een buitengewoon slecht inzicht, een grote en opzettelijke onwil om een schrijnend langdurig woonprobleem (14 jaar) welke de oorzaak is van de inmiddels miljoenen kostende procedure van Velsen contra justitie, immers, welk sociaal, rechtvaardig en normen en waarden respecterend mens ligt nog dwars in deze uit de hand gelopen kwestie.

  Aan mw. Nanna Bies stelde ik ter informatie twee delen van "Mijn Pleidooi"ter hand waar mijn ervaringen met de politie en justitie welke zijn oorsprong vonden in het gemeentekantoor Driebergen uitgebreid aan de orde komen. Deel één is op dit moment in de maak en betreft de voorgeschiedenis. Bijgaand treft u aan, de "excuus"brief waarin de politie toezegt dat zij zorg zal dragen voor een correcte afhandeling van de machtiging voorlopig verblijf van mijn RELATIE, (in deel twee op blz. 108-109). Ook het advies van P.R.F. baron Groeninx van Zoelen ( blz. 101-103) is hier ingesloten. ( vanaf Blz. 195 wordt text in "Mijn Pleidooi"gewijzigd en aangevuld met deze nieuwe ontwikkeling. Last, but not least, treft u mijn faxbericht aan de woningstichting aan welke inhoud voor zich spreekt.

  Bij voorbaat dank voor uw moeite,

  Vr. groet,

  A. van Velsen  C.c.

   Aangesloten gemeenten B.R.U., politie, Justitie, opname in pleidooi en Ambassade.
   Bijl. Brief Politie, brief P.R.F. baron Groeninx van Zoelen, verklaring


  Blz. TA 270

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland