Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Huis ter Heide, 07-08-01.

  A. v. Velsen
  P.a.. Soesterbergse str. 6 b. 3768 EH. Soest
  3706 CB. ZEIST

  Tel 06-17036320.

  Kenmerk RK.00/1283 en 00/1284

  Pleitnotities voor de zitting op 08-08-01 te 11.30 Hr. aan het Wilhelminaplein te Rotterdam i.v.m. mijn schade verzoek (art.89+591 a)

  Edelachtbare,

  Mijnheer de rechter, als er nog recht te spreken is in Nederland laat dat dan nu gebeuren. Het gedrag van politie en Justitie met als doel mijn recht als vrij burger in de democratische rechtstaat te schenden, heeft mijn vertrouwen in de rechtsgang enorm geschaad. Slechts een motief bracht mij naar hier, en dat bent U, de rechter.

  Een grote reeks ontoelaatbare overheids daden hebben mij en mijn gezin zwaar getroffen, niet alleen materieel,doch hebben een dusdanig diepe indruk op mij gemaakt dat ik politie en Justitie niet meer aanzie voor datgene waartoe zij dienen, maar als instrument om vooral zichzelf en haar functionarissen te dienen, beschermen en bevoordelen waar dit ook maar mogelijk is, desnoods, zoals uit feiten bleek, met onwettige en moreel verwerpelijke middelen.

  Ter verzekering van rechten en plichten zijn regeringen onder mensen ingesteld, deze regering heeft verschillende organen en functionarissen welke haar doelstellingen garanderen en tot uitvoering brengen met als leidraad wetten en bepalingen die gerespecteerd dienen te worden.

  Ten gevolge van de mij overkomen gebeurtenissen, die door geen overheidsfunctionaris gewenst, maar toch in een stroomversnelling van ontoelaatbare overheidsdaden zijn gekomen, hebben 3 officieren in een onmorele drang naar zelfbescherming en angst voor beschadiging van eigen imago, de meest elementaire rechten, normen en waarden van onze democratie en de verworvenheden van de rechtstaat met voeten getreden.Dit is zeker ten aanzien van hun functie een ernstige daad. Het recht op een eerlijk proces is door de manipulaties van de off. v. Justitie getorpedeerd, en van een rechtvaardige behandeling in verband met schadevergoeding kan hierom ook geen sprake zijn. De Justitie heeft mij schuldig bevonden aan de justitiŽle orde der dingen, mij vogelvrij, en mijn rechten en verworvenheden verbeurd verklaard door mijn eigendommen zonder mijn toestemming weg te nemen.

  Het zijn niet de fouten van Justitie en politie op zich, maar de ontkenningen en verdraaiingen van feiten, de onwil om fouten toe te geven, alsmede de arrogante houding van deze lieden die een oplossing nu al jaren in de weg staan en mijn leven tot een hel maken.

  Op mijn reactie ( blz 223) van het verslag van Mr. Mos (blz 218) , volgend op het gesprek om uit de impasse te komen is zodanig gereageerd (blz Ta 11) +( 237A) dat ik deze kwestie aan de rechter voorleg, hetgeen ik naar voren breng in brief

  Blz TA 76 A

  De leugens in de aangifte worden van tafel geschoven door de officier, hier voorkomt hij verlies van imago en respect ten koste van mijn situatie als verdachte, samen met manipulaties door de off. gepleegd, en de weigering om ontlastend bewijs in het onderzoek op te nemen, wordt mij hier mijn recht op een eerlijk proces ontnomen. (blz TA 074 a)

  Mijn dochter die 20 jaar was op het moment dat deze gebeurtenissen plaatsvonden, speelde ook een rol in oorzaak en gevolg waar de tragedie van heden het resultaat van is. Zij heeft excuus aangeboden aan mij,wat ik gezien het gebeurde erg moedig vind, mede doordat de politie haar tijdens mijn hechtenis benaderd heeft om mee te helpen mij verder de das om te doen. De politie en Justitie wentelen zich tot op heden in leugen en bedrog om onder het enige wat passend is in deze ellendige geschiedenis uit te komen. Als mijn dochter rijp genoeg is om zich te verontschuldigen,en een aantal lagere functionarissen mij persoonlijk mededelen dat zij zich betreffende dit geval schamen om overheidsfunctionaris te zijn, kan korpsleiding en Justitie zich zeker rondborstig uitlaten over dit onderwerp en mij rehabiliteren. Zelden wordt uit de top van functionarissen een aantal lieden ontmaskerd die zo huishouden binnen hun werkterrein, en zolang volhouden.

  Ik verschijn nu op deze zitting om mijn ongenoegen en protest bekend te maken aan de rechtbank en te verzoeken om een eind te maken aan deze onredelijke en immorele kwestie waarin Justitie alle middelen misbruikt om mij te verkrachten en vernietigen. Hopelijk ziet de rechtbank in dat ik een rechte rechtbank respecteer en een kromme veracht waarbij ik mijn eigen belang en leven spontaan zal inzetten om alle functionarissen in diskrediet te brengen die aan eigenbelang meer waarde hechten.

  Ik heb de laatste anderhalf jaar een groot aantal protestacties gepleegd, van lokaalvrede breuk tot het volplakken met leuzen en bezoeken van woningen van top ambtenaren van politie en Justitie uit zowel Rotterdam en Den Haag, omreden dat zij niet rechtvaardig hun functie uitoefenen. Ik heb reeds enige rechters en raadsleden van de hoge raad der Nederlanden benaderd voor deze kwestie, al moet ik het hele land op zijn kop zetten, of heel europa, uiteindelijk zal er toch recht gedaan moeten worden. Politie en Justitie hebben een draai om de oren verdiend.

  Overleveringen uit Griekse mythologie en brieven van wijsgeren als Gorgias alsmede van Confucius en profetieŽn van de Kwang-wu Ming leren ons dat geleerdheid (eruditie) in belang van hen die de waarheid naar hun hand zetten, van vage begrippen werden voorzien welke, zoals de Chinezen figuurlijk verklaren als wolken op een mooie lentedag die elke gewenste vorm kan aannemen die wenselijk is.

  Niet omdat ik gek ben maar om de boel aan de kaak te stellen, zet ik mijn leven in om ter handhaving van de morele rechtvaardigheid, normen en waarden de rechtstaat te helpen waarborgen!!! De meest extreme actie is enkel goed genoeg om de hypocriete en achterbakse politie en Justitie mensen die dit zover hebben laten komen, ter verantwoording te roepen. Hopelijk heeft de rechtbank voldoende moed en kan er met Uw hulp een rechtvaardige oplossing worden gevonden.

  Dank U.

  A. van Velsen


  Bijlage 1 verslag.

  Blz. TA 76 B


  Gouda, 07-08-01.

  A. v. Velsen
  P.a.. Soesterbergse str. 6 b. 3768 EH. Soest
  3706 CB. ZEIST

  Uw kenmerk; 5111117/01/BSG.. Onderwerp ; verslag van gebeurtenissen,

  DEEL 1.

  Aan: Ministerie van Justitie T.a.v.; Secr. Gen. H.C.J.L. Borghouts. P.B. 20301 2500 E.H. `s GRAVENHAGE

  Geachte heer Borghouts ;

  Na de raadkamerzitting welke ik op Uw advies af gewacht heb, heeft U mij op mijn verzoek terug gebeld om het treurige resultaat van deze zitting en de consequente ondermijning door Justitie van mijn morele en wettelijke rechten betreffende de door mij geleden schade te bespreken. U adviseerde mij weer om de geŽigende weg te volgen, die zoals algemeen bekend voor de burger een onoverkomelijk opstakel is om recht te krijgen. De pertinente tegenwerking van politie en Justitie met als enig doel om gezichtsverlies van functionarissen te voorkomen, en tot gevolg heeft dat ik in deze situatie ben geraakt zal ik hieronder beknopt beschrijven.

  1; Arrestatie en hechtenis n.a.v. een valse aangifte die samen met 2 getuigen die er niet bij waren 159 LEUGENS en doelbewuste verdraaiingen bevatten om mij ongerechtvaardigd te beschuldigen. De recherche gaat tot actie over zonder eerst de aangifte voldoende en vakbekwaam te onderzoeken op betrouwbaarheid.

  2; De recherche gaat na mijn aanhouding over tot een 8 minuten durend onderzoek welke betrekking zou hebben op de vermeende verkrachting, poging tot doodslag en vrijheids- beroving welke de aanklacht inhield. In deze korte tijd verzuimde de recherche om zoals zij wettelijk verplicht is, ook ontlastend bewijs te verzamelen, dit tot doel om de waarheid aan het licht te brengen, ikzelf zat in hechtenis en kon dit dus niet zelf.

  3; Gedurende dit onderzoek van 8 minuten gaat de recherche er wel toe over om persoonlijke eigendommen en documenten welke bewijsmiddelen bevatten die van belang zijn voor mijn verdediging en niets met de aangifte en het onderzoek op zich te maken hebben weg te nemen zonder mijn toestemming en aan de aangeefster af te geven. De recherche heeft deze ontoelaatbare overheidsdaad (in de volksmond diefstal) niet op de lijst van in beslag genomen goederen vermeld.

  4; Tijdens mijn hechtenis heb ik verschillende malen verzocht om mijn raadsvrouwe te berichten omtrent het gebeurde en mijn verzoek tot bijstand over te brengen. Ook aan deze wettelijke verplichting is door de politie niet voldaan, zodat ik 5 minuten voor ik aan de rechter commissaris werd voorgeleid een toevallig passerende advocaat, die op punt stond naar huis te gaan door de politie toegewezen kreeg. Ook hiermee is de mogelijkheid om ontlastend bewijs te verzamelen voorkomen.

  Blz. 79 TA.

  5; Na de voorgeleiding en mijn voorlopige invrijheidsstelling bleek al snel dat het proces verbaal door de hulpofficier van Justitie Harrold Stap welke mede onderzocht had moeten worden door de officier van Justitie Mr. G. Knobbout door deze vervalst is door hier volkomen ongerechtvaardigd "POGING TOT DOODSLAG" aan toe te voegen. Niets wijst op rechtvaardiging of zelfs maar de minste aanleiding tot deze poging om mijn al zeer geschade reputatie laaghartig te ondermijnen. Ik kan geen gronden vinden dat dit een vergissing of misverstand zou kunnen zijn. Dit kan alleen een criminele door de hulpofficier begane, aan maffia praktijken gelijkstaande misdaad zijn.

  6; Onbeschoft, asociaal en respectloos gedrag van de gecertificeerde zeden rechercheurs Miranda van Es en Jan van de Werken ten aanzien van het achteloos omgaan met familie omstandigheden, door mijn 20 jarige dochter op de dag dat ik werd gearresteerd een aantal malen te telefoneren om haar te confronteren met de schaamte- loze vraag of zij bereid was een verklaring af te geven dat haar vader in staat was een vrouw te verkrachten of te vermoorden.

  7; Pillen en verdovende middelen in combinatie met alcohol aanwezig in de woning bij mijn arrestatie, waarvan het gebruik door de aangeefster bij een vakkundig onderzoek zonder probleem door vingerafdrukken en D.N.A. onderzoek had kunnen worden vastgesteld, zou de leugens in haar aangifte extra benadrukt en bewezen hebben.Een dergelijk onderzoek zou het doel daarvan dichterbij hebben gebracht, n.l. "het vinden van de waarheid". Politie en Justitie waren nog slechts bezig met het verduisteren van hun incompetent en stompzinnig misdadig gedrag, in plaats haar taak uit te oefenen.

  8; Onzinnig onderzoek is verricht door 3 damesslips en een hoeslaken op sperma van mij te onderzoeken, direct bij mijn aanhouding heb ik desgevraagd verklaard met mijn vrouw gemeenschap te hebben gehad, en daarna heb ik dit nogmaals diverse keren verklaard. Bij gemeenschap tussen man en vrouw is het doorgaans gewoonlijk dat er na een vrijpartij sperma en vaginaal vocht te ontdekken valt. Ik meen zelfs te kunnen stellen dat zelfs de idioten die deze zaak hebben onderzocht, en meegewerkt hebben aan de escalatie hiervan, zichzelf in een uitzonderingsgeval kunnen betrappen op dergelijke afscheidingen, ter beperking van de soort van inferieure kwaliteit. Ongeveer een jaar na de eerste besnuffelingen van de afscheidingen die het resultaat waren van onze echtelijke neukpartijen is door de Rotterdamse politie en Justitie vast gesteld dat de erotische geur van het echtpaar van Velsen door de tand des tijds niet die bevrediging meer aan de functionarissen gaven die er van verwacht mocht worden. Bij wijze van gunst aan het manlijke slachtoffer, werd ik eigenaar. Gelukkig zijn deze uit oogpunt van liefde met sperma en vaginaal vocht verrijkte damesslips niet geofferd als slaapkamergarnering ten behoeve van het liefdeleven van een of meer op dit gebied gehandicapte hieronder genoemde hoge functionarissen van politie en Justitie. Een kostenverslindende en waanzinnige gelegenheid om incompetentie, sociale afgang van Justitie, en de drang om gemakkelijke slachtoffers op te offeren aan veroordeling en gevangenschap, omwille zich van goedkope roem en prestige te verzekeren.

  9; Tijdens mijn arrestatie zijn mijn huissleutels afgenomen, waarna ik afgevoerd werd. Ongevraagd en zonder mijn toestemming heeft de recherche in zaken zitten snuffelen die niets te maken hadden met het onderzoek naar de vermeende misdaden.

  Blz. 80. TA.

  Een aantal persoonlijke bezittingen en documenten die voor mij van groot belang zijn, zoals herinneringen van mijn overleden moeder, en een aantal schuldbekentenissen zijn uit mijn woning gestolen. Diefstal en misbruik van feitelijk overwicht heet bij overheids functionarissen een "ontoelaatbare overheidsdaad". De sleutels kwamen terug na 131 dagen. Apart van de sleutelkwestie kon ik niet veilig en rustig terugkeren naar de plek des onheils, het grote machtsvertoon van het arrestatieteam, gecombineerd met gedragingen die door een kudde pygmeeŽn uit donker Afrika niet minder elegant de rechtstaat in verlegenheid hadden kunnen brengen is daar debet aan. De triomfantelijke tronies van de hoofdagenten van politie die als verbalisanten hun diensten verleenden aan deze tot heden schaamteloze vertoning, omreden van het weigeren van het aanbieden van excuses door de betrokken instanties, deze bekrompen parasieten zijn ELSBETH MOUW, ANNEMARIE CONSTANCE FLAES, RICHARD VAN TELLINGEN en ROGER CORNELIS MARIA VAN LITH onder de vooringenomen leiding van HULPOFFICIER HARROLD STAP, allen medeplichtig aan het verkrachten VAN DE RECHTSTAAT. In naam der Koningin.

  10; Een tiental klachten omtrent gedrag en handelswijze van de politie heb ik ingediend bij de heer A.D.M. SCHEEPSBOUWER, deze klachten werden op 2 na op een zeer listige en ontwijkende wijze afgedaan, terwijl de 2 door heer Scheepsbouwer gegrond verklaarde klachten door hem als een paar minder gezellige vergissingen afgedaan werden.

  Na wat scherper bewoordingen ten aanzien van mijn klachten gericht aan de korpschef, de Heer B.A. LUDKEN kreeg ik een eerste indruk van het werkelijke gezicht van de Rotterdamse van korpsleiding, zij bezitten een kinderlijke angst om gezichtsverlies te moeten ondergaan.Deze aan grootheidswaanzin lijdende korpsleiding is alleen in staat om zich staande te houden met eer en vlagvertoon met de wind mee. De kunst om zich nobel te gedragen en passend excuus te maken na fouten, misdaden of schade welke door politie personeel zijn aangericht zijn deze mooi- weerpraters niet machtig. Met grote tegenzin gaf korpschef Ludken toe dat er nog enkele klachten gegrond waren. De rest werd ontkend.

  11; Met de resterende klachten kwam ik bij Burgemeester Mr. I.W. OPSTELTEN terecht die een onafhankelijke commissie bijeen bracht die grotendeels afhankelijk was van de overheid en waarvan de helft tijdens de bijeenkomst schitterde door afwezigheid. Weer een paar klachten werden gegrond verklaard en de rest werd op de vreemde ongerechtvaardig- -de wijze van de hypocriete en in de zelf opgezette val gedreven functionarissen afgedaan. De verschillende ontwijkende antwoorden en ambtelijke wijze van ongerechtvaardigde bescherming van eigen imago destillerende, ben ik tot de conclusie gekomen dat alle door mij ingediende klachten gegrond zijn, de waanzinnige discussies en vreemde kronkels in de hersens van betrokken functionarissen buiten beschouwing gelaten.

  De ongelooflijke asociale en morele decadentie die deze Rotterdamse topfunctionarissen ventileren zijn werkelijk het slechtste voorbeeld wat gegeven kan worden, en een zeer terecht excuus voor ontoelaatbare burgerdaden om niet alleen protestacties, maar ook in beslagname van persoonlijke bezittingen en het inlichten van familie en omwonenden als middel te gebruiken om deze hufters normen en waarden aan te leren.

  Een deel van de oorzaak welke mijn huidige optreden richting politie en Justitie rechtvaardigt, is hiermee verklaard. Op blz 84 TA komt de advocaat van de duivel aan de orde.

  Blz. 81. TA.

  Vr. groet,

  A. van Velsen


  Bijlage 1 verslag.

  Blz. TA 75


  Bosch en duin;, 09-08-01.

  A. v. Velsen
  P.a.. Soesterbergse str. 6 b. 3768 EH. Soest
  3706 CB. ZEIST

  Deel 2. Vervolg van Blz. 81 TA.

  Na bestudering van de gedragingen van de politie, welke mijn aanhouding, als gevolg van vooringenomenheid en gebrek aan tijd voor controle van de aangifte op betrouwbaarheid veroorzaakte, komt een onpartijdig onderzoeker zonder twijfel tot de conclusie dat, indien de politie goed werk had verricht, de zaak nooit bij de officier zou zijn gekomen. Het sepot zou immers nooit zijn ontstaan.

  Ik zou nooit behoeven strijden tegen een verkeerde en ongerechtvaardigde sepot formulering, indien de politie op een wat respectvollere en competente wijze met een dergelijk zware beschuldiging binnen de familie sfeer had omgegaan. Ditzelfde geldt voor het gebrek aan inzicht van de officier van Justitie Mr. G. Knobbout die geen rekening hield met de daden van politiezijde, immers inzicht van de officier had duidelijk gemaakt dat juist "de fouten" van de politie er debet aan waren dat ik aan de rechter commissaris ben voorgeleid, en dat de officier wegens "onvoldoende" bewijs heeft geseponeerd. Later is er nog tweemaal voor hetzelfde feit geseponeerd, met geringe aanpassing maar op mijn eis om tot sepotcode wijziging over te gaan werd niet ingegaan. Bij voldoende aandacht en inzicht zou de zaak met politie sepot zijn afgedaan.

  Kort nadat ik begonnen was met protesteren tegen de beslissing van Mr. Knobbout, veranderde deze van werkkring, waarop ik het opnam tegen de hele Rotterdamse Justitie kliek. Ten gevolge van mijn niet aflatende acties tegen politie en Justitie werd er een andere officier van Justitie in de strijd geworpen, deze officier, Mr. P.G. Blanken ging op een voorstel in, om een gesprek met de vertrouwenspersoon, de heer P.R.F. baron Groeninx van Zoelen aan te gaan om te bezien of er tot een oplossing gekomen kon worden. Er bleek geen oplossing mogelijk, de officier bleef erbij dat er bewijs tegen mij was. Hij doelde hiermee op het enige stuk wat voorlag en bestond uit een aangifte en verklaringen waarin meer dan 150 leugens en verdraaiingen neergezet waren die zonder uitzondering een voor mij belastende uitwerking hebben. Vergissingen en verwardheid, zoals door de officier als excuus word aangevoerd, die hiermee tevens als advocaat van aangeefster ( tevens verdachte) op schijnt te treden, is uitgesloten daar alle leugens consequent, negatief en tegen mij gericht blijken te zijn.

  De officier Mr. Blanken bleek ook niet bestand tegen mijn voortdurende acties om sepotcode wijziging, rehabilitatie, antwoord op de gegronde klachten, welke inmiddels opgelopen zijn tot 20 stuks, en excuus met schaderegeling zoals moraal en fatsoenshalve de gewoonte zou dienen te zijn bij nette mensen, af te dwingen. Opvolger van Mr. Blanken is Mr. H.F. Mos. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat Mr. Mos letterlijk en figuurlijk met kop en schouders boven zijn collega`s uitsteekt.

  Zo de 2 voorgangers van Mos van de glibberige en arrogante karaktertrekken voorzien zijn die een officier schijnbaar aangeleerd worden, is dit bij Mos nog begiftigd met een van alle moraal en piŽteit verlaten respectloosheid. Mr. Mos verliest absoluut uit het oog dat er verschillen bestaan tussen het trachten een passende straf te eisen voor de dader van een of ander delict, en een persoon welke zwaar beschadigd is na gepleegde ontoelaatbare overheidsdaden. Mr. Mos bestrijdt dat, ondanks ik na mijn arrestatie ziek ben geworden, en vervolgens in de W.A.O. ben geraakt waarbij de arbeidsdeskundige van het G.A.K. vervangend werk toestond, kan aantonen dat ik als gevolg van arrestatie en hechtenis niet meer mijn oude beroep kan uitoefenen. Reden van deze tegenstelling is de onwil van off. Mos mij een gerechtvaardigde schadevergoeding toe te kennen, en dit op grond dat ik niet aan zou kunnen tonen dat ik ten gevolge van arrestatie en hechtenis afgekeurd ben, terwijl het keuringsrapport voorligt.

  Blz. 84. TA.

  Een van de bepalingen die uit het resultaat van het arbeidsdeskundigen onderzoek naar voren komen is dat ik niet meer in contact mag komen met overheids functionarissen. Uit conclusies en brieven van psychiater, de heer S.J. Matthijsen, de psychiatrische rapportage in opdracht van de rechter-commissaris uitgevoerd en die van een ander op mijn verzoek gedaan onderzoek blijkt niets van gestoordheid of gedrag wat nieuw onderzoek van overheidswege zou rechtvaardigen. Toch heeft de politie in overleg met de officier van Justitie en de burgemeester twee maal gepoogd om mij, terwijl zij in de wetenschap waren van eerdere rapportage, in een inrichting weg te stoppen. Is dit een misdadige organisatie i.p.v. de Korpschef, Burgemeester en de hoofd officier van Justitie die recht en veiligheid dienen te garanderen ?

  Doel van mijn protestacties is om een rechtvaardige behandeling te verkrijgen, waar het enige passende antwoord op de gedragingen van de politie, en de beleidsfouten van Justitie rehabilitatie of het schrappen van het sepot is, en dit in combinatie met een goede, ondubbelzinnige excuusbrief van de autoriteiten.Alle redenen voor dit standpunt zijn in mijn verweer en klachtbrieven duidelijk genoemd, bovendien heeft de heer Borghouts tijdens het onderhoud op 10 juli te Utrecht duidelijk zijn standpunt naar voren gebracht met de woorden; "mijnheer van Velsen, ik ben er van overtuigd dat U het niet heeft gedaan".

  De weerstand en obstakels die Justitie opwerpt om ongerechtvaardigd behandelde burgers rehabilitatie, en daarmee het aan hun toekomende respect van de samenleving terug te winnen en de kans de draad in de samenleving weer op te vatten, is enkel te verklaren aan angst en schaamte van de autoriteiten omwille van het imago. Reeds velen zijn hiervan het slachtoffer.

  Gecombineerd met leugens, incompetentie, manipulatie en het negeren van het geven van antwoord op klachten, maken duidelijk dat Justitie en politie liever misbruik maken van machtsoverwicht dan fouten toegeven, en deze als fatsoenlijke organisatie rechtzet.

  Bedrog in de rechtszaal !!! ; Op 8 augustus is het schade verzoek behandeld voor de Rotterdamse rechtbank, vooraf telefoneerde de heer S. Rooiakkers, journalist van het Rotterdams dagblad naar de rechtbank om te informeren of het mogelijk was de openbare raadkamerzitting bij te wonen, het antwoord was nee. Op de zitting bracht ik dit naar voren, waarop de rechter antwoordde dat dit wel kon, de journalist was natuurlijk niet gekomen.

  N.a.v. de brief van 25 april, waarin de officier melde geen antwoord te willen geven op mijn opmerkingen als gevolg van zijn manipulaties in het door hem en de hoofdinspecteur in elkaar gezette gespreksverslag van 29 maart, met als reden dat de zaak onder de rechter is, vroeg ik de rechter ook dit in behandeling te nemen, hetgeen, wat logisch is niet mogelijk was. Ook hier weer bewijs dat de officier misbruik maakt van de situatie en leugens ventileert om onder antwoorden uit te komen die de waarheid aan het licht kunnen brengen, en voor hem belastend zijn.

  In een gesprek met de heer René Lancéé, naar aanleiding van een gelijksoortige aangifte hem aangaande destijds in Schiermonnikoog, bracht deze naar voren dat het onbegrijpelijk was dat Justitie nog niets geleerd scheen te hebben uit de trieste resultaten van de aangifte tegen hem. In mijn geval is er nog veel meer aan de hand als gevolg van het politie optreden.

  Toen ik dit ter sprake bracht tijdens een gesprek met de heer Borghouts bracht deze naar voren dat er na mijn arrestatie en mijn protesten wel zeker veranderingen in het beleid gemaakt zijn, wat er op neer komt dat het tot nog toe gevoerde beleid verkeerd was. Wie ben ik dat ik als slachtoffer zo behandeld moet worden door de schuldigen. In een gesprek met de heer René Lancéé, naar aanleiding van een gelijksoortige aangifte, hem aangaande destijds in Schiermonnikoog, bracht deze naar voren dat het onbegrijpelijk was dat Justitie nog niets geleerd scheen te hebben uit de trieste resultaten van de aangifte tegen hem.

  In mijn geval is er nog veel meer aan de hand als gevolg van het politie optreden. Toen ik dit ter sprake bracht tijdens een ge sprek met de heer Borghouts bracht deze naar voren dat er na mijn arrestatie en mijn protesten wel zeker veranderingen in het beleid gemaakt zijn, wat er op neer komt dat het tot nog toe gevoerde beleid verkeerd was. Wie ben ik dat ik als slachtoffer zo behandeld moet worden door de schuldigen. Herhaaldelijk werpt officier Mos mij voor de voeten dat ik ook inconsistent gedrag vertoon, doch op mijn vraag om te verklaren waar dit te vinden is heeft hij mij tot op heden geen antwoord gegeven, maar brengt hierdoor toch dikwijls mijn naam in diskrediet.

  Door de slechte omstandigheden, psychische druk en de door Justitie opgeworpen barricaden om beschadiging van integriteit van de overheid te voorkomen, in combinatie met de uitmuntende ijver en geldverspilling, torpedeert de officier van Justitie mijn rehabilitatie en schadeloosstelling. Het andere gezicht van Justitie welke juist gerechtigheid, moraal, veiligheid en gelijke persoonsbehandeling terecht aan de bevolking opdwingt.

  Aan politie, Justitie, ministers, de Burgemeester van Rotterdam, verantwoordelijke top functionarissen, de rechter en ombudsman heb ik duidelijk gemaakt welk een onrechtvaardige situatie ontstaan is, bijna 2 jaar ben ik dag en nacht geconfronteerd met de gevolgen van ontoelaatbare overheidsdaden, en het eind is, als het aan de overheid ligt nog niet in zicht. Ik heb mij afgevraagd, hoever een overheid kan gaan om een burger te behandelen zoals hier geschied. Het antwoord is; tot de betrokkene gek wordt en in een inrichting op non actief word gezet, hetgeen volstrekt gericht is tegen de normen en waarden van de ontwikkelde rechtstaat.

  Ik ben dit gedrag zat, ik zal mij niet meer onderwerpen aan de overheid die zich in dit opzicht een criminele organisatie getoond heeft en dit op deze wijze continueert. Deze zaak zit mij zo hoog dat ik mij, zoals ik al had aangekondigd bij Justitie bij wijze van protest in brand zal steken, de gevolgen daarvan zijn minder pijnlijk als datgene wat ik al te verduren heb gehad van politie en Justitie. Ik was reeds voor 40 % verbrand, dus valt het mee.

  Zoals Justitie te lang wacht om onrecht door haar aangericht te herstellen zal zij ook te lang wachten met blussen van mijn noden, hierbij zijn alle hierboven genoemde functionarissen, evenals verschillende politici uitgebreid ingelicht over mijn plannen.

  cc. Ombudsman, Redactie Netwerk, off. v. Justitie, rechter Mr. M.J. Stolwerk, korpsleiding Rotterdam, Rotterdams dagblad.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Nieuw postadres, A.V. Velsen Pa. Soesterbergsestraatweg 6 b. 3768 EH. Soest.

  Blz. TA 86

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland