Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Middelburg, 16-04-02.

  A. v. Velsen
  Pa. Mathennesserdijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM

  Reactie op uitlatingen van de officier van Justitie ter zitting d.d. 09-04-02


  Edelachtbare,

  Ter zitting dd. 09-04-02 liet de Officier v. Justitie Mr. Lambrechts zich tijdens zijn pleidooi ontvallen dat ik in december, tijdens mijn detentie zou zijn doorgegaan met het "vermeende belagen" van, zoals hij stelde; de Rechter-Commissaris. Het mag duidelijk zijn dat dit niets met belaging of anderszins te maken had, maar met inhoudelijk contact omtrent deze zaak, hetgeen hem honderd procent duidelijk was. Hiermee is door de Off. doelbewust geprobeerd om mij met valse voorwendsels en verdraaiing van feiten in een kwaad daglicht te stellen.

  Met het contact wat de Off. omtrent dit onderwerp had met de directie, is tegen mij een begin gemaakt met een voor mij nadelige uitzonderingssituatie, waardoor als gevolg op mijn beklag hierover een aantal bewaarders mij als een dissident gingen behandelen. Deze begrijpelijke, doch ongerechtvaardigde behandeling had tot gevolg dat contacten met advocaten, mijn relatie en de kinderen van mijn ex-echtgenote ernstig werden gefrustreerd.

  Derhalve verzoek ik U om met de strafoplegging rekening te houden met de extra beperkingen en discriminerende gedragingen, welke mij vanwege bovenstaande en het contact van de Off. met de directie om te overwegen mij in afzondering te plaatsen, werden opgelegd, wat met allerlei verdraaide feitelijkheden gedurende twee maanden is gelukt.

  De moeizame contacten met de aan mij, door de Officier toegewezen suïcidale raadsman, welke een inactieve, zwakke of geen enkele vorm van bijstand tot gevolg had, kan alleen als een door Justitie gevoerd wapenfeit worden gezien om mijn positie te ondermijnen.

  De Off. kwam op een eerdere terechtszitting terug aangaande mijn protest tegen de weigering van Justitie om mij te rehabiliteren. Hierbij handelde het over lokaalvredebreuk waarbij een monitor viel tijdens de pogingen van de politie om mij te verwijderen uit het politiebureau, waarbij de monitor onbeschadigd leek. Er werd mij door de rechter geen straf opgelegd.

  Separaat aan bovenstaande leugens en manipulaties van de Off. geven de verrassend ongeloofwaardige strijdigheden van de deskundigen rapporten, welke deskundigen in opdracht van Justitie waren aangewezen, ook een duidelijk beeld van het smadelijk gedrag van die Justitie aan.

  Multatuli schreef in 1872 een brief aan de koning met de tekst; het Nederlandse volk mag niet dulden dat de almacht (lees justitie) op onrecht fundeert, en de rechtspraak daarmee aan het wankelen word gebracht.

  Zoals William Lloyd Garrisson in januari 1872 te Boston op de voorpagina van het 1e nr. van het tijdschrift "Liberator" schreef; ik zal met al mijn krachten strijden voor de onmiddellijke bevrijding, ik ken geen pardon. Oorzaak van zijn gramschap was het ongekend egoïstisch en feodaal gedachtengoed en hypocriet, ongerechtvaardigde, ja zelfs asociaal smerig kwaad dat vanuit zijn regering werd geventileerd om de slavernij in stand te houden.

  1 blz. TA 221 A

  William zat door toedoen van zijn tegenstanders wegens overdreven en valse aangiften tegen hem gedaan enige tijd in de gevangenis waar hij, zoals ikzelf, dankzij hulp van enkele vrienden een behoorlijke rechtsbijstand kreeg waardoor hij in niet geringe mate mocht bijdragen aan de beŽindiging van de slavernij.

  Hij had geluk, zijn aanklagers waren niet zo slecht om hem wegens waanstoornis, ernstige narcistische gekrenktheid, querulantenwaan en een rigide manier van denken in een inrichting voor geestesgestoorden op te sluiten en dwangmatig van psychofarmaca te voorzien.

  In mijn geval zijn de aanklagers wel op dit idee gekomen, hetgeen langdurige opname in een gekkenhuis en volgestopt worden met chemische middelen inhoud, om het waanzinnig overheidsbeleid wat al bij velen ter discussie staat aan mij op te dwingen. Dit terwijl het onrecht waartegen ik protesteer ook door een van de aangevers, Mr. H.C.J.L. Borghouts in zijn functie van Secretaris-Generaal van Justitie als fout werd betiteld.

  Jammer voor de heersende klasse van slavendrijvers en meelopers ten tijde van het eind van de slavernij, er werd alleen met leugens, verdraaiingen van feiten, overdrijving en met ongelijke wapens gestreden tegen William en zij uiteindelijk miljoenen aanhangers.

  In tegenstelling tot deze zaak waarin de heersende klassejustitie zich heeft verlaagd om ook nog eens, haaks staande op de rapporten van vele deskundigen en de algemene indruk over mij, n.a.v. mijn correspondentie en motivatie, met groot gebrek aan mensenkennis, deskundigheid en opzettelijke beïnvloeding van mijn rechtsbijstand gepoogd om mijn geestvermogen in twijfel te trekken.

  officier van Justitie; U zou het aan Uw stand verplicht dienen te zijn om Uw taak op een moreel rechtvaardige wijze uit te voeren, in bijzonder ten aanzien van de door de overheid geprofeteerde "RECHTSTAAT" en de enorme kosten die de gemeenschap belasten aan salarissen van o.a. topfunctionarissen en deskundigen, welke alleen in dit geval al twee en een half jaar het recht, alsmede de opsporing, vervolging en bestraffing van de werkelijke misdaad geweld aandoen door de verkeerde mensen te straffen. ( in gevangenissen die al overvol zijn)

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. TA 221 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland