Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 20-07-01.

  A. v. Velsen
  P/a Soesterbergse straat 6b
  3768 EH SOEST

  Uw kenmerk; 5111117/01/BSG..

  Onderwerp ; reactie op Gespreksverslag van 10-juli. 2001

  Aan: Ministerie van Justitie T.a.v.; Secr. Gen. H.C.J.L. Borghouts. P.B. 20301 2500 E.H. `s GRAVENHAGE


  Geachte heer Borghouts ;

  Gemakshalve sluit ik een kopie bij van Uw verslag, welke aan de rechterzijde letters bevat voorzover het door mij omstreden onderwerpen betreft, welke ik hieronder nader verklaar.

  • De kwestie omtrent het gedwongen vertrek uit de woning is tijdens het gesprek met Off. v. Justitie Mr. Mos uitvoerig besproken, waarbij mijn dochter terecht opmerkte dat het juist de wederzijdse onbekendheid met omwonenden was die terugkeer onmogelijk maakte na het gebeurde. Ofschoon Mr. Mos zich hierin kon vinden, verzuimde hij dit in zijn schriftelijke weergave van 29 maart (productie 1) te vermelden, waarbij hij wel vermelde dat hij voorstelde het oordeel van de Nationale Ombudsman af te wachten. Ten gevolge van zijn poging de weergave van de feiten terwille van politie en Justitie in een ontlastende richting te manipuleren, zond ik mijn reactie op 19-04-01, waarvan een kopie bijgesloten (productie 2).

   Vervolgens kreeg ik antwoord bij brief van 25-04-2001 (productie 3) waarin hij mij mededeelde dat hij na ontvangst van mijn brief geen aanleiding zag om tot een ander standpunt te komen, en zich verder zou onthouden van reacties in mijn richting.

   Hier is opnieuw sprake van vaktechnische manipulaties, misbruik van machtsoverwicht, het rekken van de procedure, stuk procederen en het in strijd handelen met de morele rechtvaardigheid. Deze daden brengen mijn gezondheid en functioneren in gevaar, zoals ik reeds vele malen bekend heb gemaakt, en zal hierop gezien de uitzichtloze situatie waarin ik gebracht ben krachtiger gaan reageren.

  • Wat is het nut om de rechter te belasten met een geschil waarin alleen de arrogante en weerzinwekkende eigenzinnigheid van een paar Officieren van Justitie een rechtvaardige oplossing in de weg staan met andere woorden "de aap is uit de mouw gekomen" en eerlijk toegeven van grove fouten, inzicht in wat er mij is aangedaan bestudering van het schade overzicht en het respecteren van de wet gelijke persoonsbehandeling is het enige wat er rest.

  • De Politie en de Off. v. Justitie heeft blijk gegeven van vooringenomenheid en andere ontoelaatbare overheidsdaden. Arbitrage met de heer Ottevanger die de enigste Rotterdamse functionaris is die mij correct en rechtvaardig heeft behandeld, en andere niet met Rotterdam verbonden functionarissen, en anderzijds de heer Groeninx, mijn psychiater en een nader te noemen verstandige bemiddelaar zou mogelijk kunnen zijn.

  • Plaatsvervangend collega van de betrokken Off. v. Justitie kan nooit een onpartijdig oordeel of een second opinion vormen vanwege dagelijkse omgang met betrokken collega`s op de werkvloer, vandaar ook het terechte gebrek aan animo om hierin betrokken te raken.

   Blz TA. 61.

  • Het gebrek aan bevoegdheid ter zake sepot geeft Uw aanbod om te het College van procureurs-generaal te vragen, of deze wil bezien of de gehanteerde sepotcode juist is een goede en relevantere oplossing dan de tijdrovende wijze om weer andere vakmensen, zoals de Nationale Ombudsman bekend te maken met deze beschamende affaire.

  • Ook dit is een onderdeel waarin de Off. misbruik maakt van macht, de zaak onnodig rekt via vaktechnische manipulaties en bovendien de rechtsloop belemmerd, uit respect voor de grondbeginselen van rechtvaardigheid dient een goed onderbouwde aangifte van een, zoals de Off Mos zelf sprak "zeer ernstig feit" zijn weg naar de rechter te gaan. Mr. Mos verdient een oorvijg wegens frustratie van de rechtsgang.

  • Zie voor dit onderwerp punt A. Gezien de Politie daden is het niet meer dan gerechtvaardigd dat de Politie en Justitie meewerken aan het zoeken naar een oplossing voor mijn woonprobleem,of mij in de cel of P.I. te laten wonen tot er is rechtgezet wat door de politie is aangericht. Ik zie dit als een goede noodoplossing en een fatsoenlijke handreiking.

  • Voor de overige punten kan ik mij vinden in de weergave van de heer Borghouts.

  • Het betreft hier geen tegenstrijdigheid doch een verstrengeling van 2 verschillende zaken, n.l. Ten eerste zie ik graag dat de rechter zich zou kunnen buigen over de verkrachtingszaak en daaropvolgend een oordeel zou kunnen geven omtrent de rol die de politie en de Justitie hebben gespeeld die tot de gebeurtenissen hebben geleidt die nu voorliggen.

   Ten tweede ziet Justitie graag dat ik de langdurige lijdensweg insla om via civiele procedures te trachten om mijn schade vergoed te krijgen, wat met zich meebrengt dat de betrokken functionarissen die zich ontoelaatbaar hebben gedragen en diegenen die zich onmogelijk hebben gemaakt door die collega`s doelbewust ongerechtvaardigd ten koste van mij als slachtoffer, van een rechtvaardige rechtsgang en bergen gemeenschapsgeld, gewoon verder gaan met zichzelf te beschermen en de dienstverlening naar de burger,welke haar taak is verder op de achtergrond brengen. Verschillende advocaten hebben mij deze rechtsgang afgeraden.Resultaat zal zijn dat ik als vele anderen na jaren ellende gefrustreerd en zonder redelijke behandeling onterecht het moede hoofd laat hangen. NOOIT. !!

  • Geen enkele advocaat is in staat tegen de vergoeding die gratis rechtsbijstand biedt een rechtvaardige rechtsloop te garanderen terwijl van de zijde van Justitie 3 Off. v. Justitie en wie weet hoeveel andere functionarissen ten koste van de samenleving er desnoods jarenlang schaamteloos mee door kunnen gaan om hun imago te redden. Het blijkt immers reeds dat het nog niet blamerend genoeg is dat U als Secretaris- Generaal hierin al tussenbeide heeft moeten komen.

  • I.v.m. de openstaande rechtsmiddelen wacht ik nog op de dag dat Mr. Mos, zoals hij tel. melde mij zijn beslissing toe zendt, waaruit blijkt dat hij over is gegaan tot politie sepot en dit doet in een voor beroep en bezwaar vatbare vorm, zodat er een procedure gestart kan worden.

  • Dit aangaande heb ik naar voren gebracht dat ik dit zou overwegen, het probleem is echter dat door de arbeidsbetrokkenheid van de heer Ottevanger met de betrokken functionarissen het erg moeilijk is om onpartijdig te blijven. De heer Ottevanger melde mij destijds reeds dat hij hier moeite mee had.

   Blz TA. 62.

   M; De sepotkwestie aangaande brengt U naar voren dat het hier een "technisch sepot betreft, U geeft tevens aan dat een sepotcode "1" van toepassing is indien de betrokkene ten onrechte als verdachte is gemeld. Juist dit is van toepassing, daar de melding als verdachte voort komt uit een aangifte waarin een dermate aantal onwaarheden staan dat het als een onbetrouwbaar document dient te worden beschouwd, terwijl uit aangeefsters gedragingen zelf ook geen overtuigende indruk op te maken valt. Bovendien was de onwettige handelswijze van de politie ongerechtvaardigd de oorzaak van melding aan de Off. v. Justitie, Bij normaal recherchewerk of Justitie beleid in een dergelijk geval zou dit door de politie door zijn verwezen naar hulpverleners, en was er geen sepot.

  • Betreffende dit punt verwijs ik naar punt F hierboven, waar ik stelde dat de Off. een oorvijg verdiend heeft. Overigens stelde ik niet dat ik het niet erg zou vinden indien er geen oplossing komt, maar ik zal er niets op tegen hebben om in de gevangenis te komen.

  • Indien ik mijn morele rechten zou verspillen, hoe staat het dan met de morele plichten van functionarissen, die haar taak voor een rechtvaardige rechtsgang ten dienste van de samenleving. als paarlen voor de zwijnen werpen. Mijn actie is immers enkel bedoeld ter ondersteuning van een rechtvaardige rechtsgang.

  • Voor een financiŽle oplossing bestaat wel degelijk een grondslag, niet alleen voor zover het het optreden van de politie betreft, maar ook omdat een deel van het optreden van de politie het gevolg is van beleid en voorschriften van Justitie die niet deugen. Justitie dient te onderkennen dat door dergelijk beleid haar functionarissen zich schuldig maken aan strafbare feiten en verwoesting van talloze onschuldigen, die zich noodgedwongen tussen de meer dan 20.000 daklozen ten onder zien gaan.

  • De oorzaak van hetgeen mij is overkomen is ontsproten aan de gedragingen van mijn ex echtgenote, (productie 4) maar de gevolgen liggen volledig bij de politie en de 1 Ĺ jaar durende psychische marteling daaropvolgende is enkel het gevolg van het foute beleid van Justitie en politie.

   Het zal toch niet zo zijn dat ook politie en Justitie clementie verdiend vanwege ontoerekenings vatbaarheid, hoewel ik daar nu wel eens over begin te twijfelen.

   Het woord "begrip" wegens het feit dat ik opgepakt werd is tweeslachtig, het is tenslotte zo dat voor de aanhouding, de aangifte goed gecontroleerd had dienen te worden, dit juist om toestanden als deze te voorkomen. De politie is verschillende malen voorbij gereden en vanaf de weg was er goed in huis te zien dat ik rustig naar de t.v. aan het kijken was, en was niet bezig om te vluchten. Ik heb er "begrip" voor dat de politie een verkrachter bij voorbeeld van de trap gooit.

   Hoogachtend,

   A. van Velsen


   Blz TA 63.gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland